Iné

Novela zákona o službách zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2011

Potreba riešenia problému dlhodobej nezamestnanosti vyústila do prijatia novely zákona o službách zamestnanosti. Novela si kladie za cieľ znížiť nezamestnanosť prostredníctvom rozšírenia využívania príspevku na aktivačnú činnosť.

Zákon č. 120/2011 Z. z. (ďalej len „novela“) s účinnosťou odo dňa 1. júla 2011 novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Účelom prijatej novely je udržiavanie a získavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov prostredníctvom využívania príspevku na aktivačnú činnosť. Podľa dôvodovej správy k novele je uvedený zákon súčasťou opatrení, ktoré majú podporovať integráciu znevýhodnených skupín na trh práce najmä v zaostávajúcich regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Novela zavádza novú formu aktivačnej činnosti, a to menšie služby. Nové znenie ust. § 52 ods. 3 definuje menšie služby ako formu aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaných občanov vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. Menšie služby sú vykonávané pre samosprávny kraj, organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj. Vykonávanie menších služieb dlhodobo nezamestnanými je koncipované na základe dobrovoľnosti.

Koncept dobrovoľnosti vykonávania menších služieb sa premietol aj do doplneného ust. § 36 ods. 5 písm. b). Podľa uvedeného ustanovenia sa odmietnutie účasti na aktivačnej činnosti vo forme menších služieb nepovažuje za nespoluprácu žiadateľa o zamestnanie, teda účasť na uvedenej činnosti je dobrovoľná. Novela umožňuje vykonávanie menších obecných služieb alebo menších služieb pre samosprávny kraj. Súbežné vykonávanie obidvoch služieb však novela nepripúšťa.

Podľa dôvodovej správy k novele, zavedením novej formy aktivačnej činnosti budú môcť správcovia ciest a vodných tokov využívať dlhodobo nezamestnaných na odstraňovanie odpadov, nečistôt na cestách a na brehoch riek. Od využitia uvedenej aktivačnej činnosti sa zároveň očakáva pomoc pri znížení rizika povodní. V neposlednom rade sa vykonávaním aktivačnej činnosti udržujú pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných občanov odkázaných na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi.

Menšie služby pre samosprávny kraj alebo menšie obecné služby pre obec môže dlhodobo nezamestnaný vykonávať počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa služba začala. Opakovane môžu byť vykonávané najviac počas ďalších 12 kalendárnych mesiacov. Podľa súčasnej právnej úpravy môže menšie obecné služby vykonávať dlhodobo nezamestnaný opakovane najviac počas ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

Novela zmenila aj miestnu príslušnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť. Podľa súčasnej právnej úpravy príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa obec, ktorej je príspevok poskytovaný, nachádza. Po novom ho bude poskytovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého má dlhodobo nezamestnaný občan trvalé bydlisko.

Novela okrem úpravy podmienok príspevku na aktivačnú činnosť zmenila maximálnu vekovú hranicu na získanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe zo súčasných 25 rokov na 26 rokov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....