Verejná správa

Novela zákona o sociálnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je priblíženie zmien, ktoré prináša novela zákona o sociálnom poistení. Podstatou zmien, ktoré novela do zákona o sociálnom poistení priniesla, je najmä predĺženie obdobia uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Okrem predĺženia predmetného obdobia dochádza novelou zákona o sociálnom poistení aj k rozšíreniu okruhu zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, na ktorých sa táto odvodová úľava bude uplatňovať.

2.   PODSTATA NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Dňa 14. februára 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 28/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Dôvodom prijatia novely je snaha o zamedzenie vzniku značných hospodárskych škôd v poľnohospodárstve a potravinárstve, keďže situácia na agropotravinárskom trhu je v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine a nepredvídateľného vývoja cien vstupov a odbytových cien agrokomodít neistá a vyžaduje si adekvátnu pozornosť zo strany štátu a finančnú podporu.

A. PREDĹŽENIE OBDOBIA UPLATŇOVANIA ODVODOVEJ ÚĽAVY

Novelou dochádza najmä k predĺženiu obdobia uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.

Podľa doterajšej právnej úpravy zamestnávateľ vykonávajúci hlavnú činnosť vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev.2 neplatil za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 700 eur za každého zamestnanca. Uvedené obdobie sa novelou predlžuje aj po januári 2024, a to do 30. júna 2024.

B. ROZŠÍRENIE OKRUHU ZAMESTNÁVATEĽOV, NA KTORÝCH SA BUDE ODVODOVÁ ÚĽAVA UPLATŇOVAŤ

Zároveň sa novelou rozširuje okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, na ktorých sa táto odvodová úľava bude uplatňovať za obdobie od 1. februára 2024 do 30. júna 2024. Znamená to, že odvodová úľava pre stanovený okruh zamestnávateľov sa bude uplatňovať aj za kalendárne mesiace február až jún 2024. Odvodová úľava sa zavádza z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca, t. j. v sume minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore zostávajú naďalej zachované.

3.   NOVÉ PRECHODNÉ USTANOVENIE

Konkrétnou a jedinou zmenou, ktorú novela do zákona o sociálnom poistení priniesla je doplnenie nového ustanovenia § 293ge zákona o sociálnom poistení.

„Zamestnávateľ, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú v sekcii A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, divízii 01, triedach 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47 a 01.50 a v divízii 03, triede 03.22 a v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, divízii 10 okrem ekonomických činností v triedach 10.52, 10.62, 10.72, 10.82 a 10.92 a v divízii 11, triede 11.07 štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, nie je povinný za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume (A) 750 eur; ak vymeriavací základ za kalendárny mesiac je nižší ako 750 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto vymeriavacieho základu, (B) rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa ustanovenia § 138a zákona o sociálnom poistení na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa ustanovenia § 138b zákona o sociálnom poistení na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti“ (ustanovenie § 293ge ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

A. CIELE NOVÉHO PRECHODNÉHO USTANOVENIA

Cieľom uvedenej úpravy je najmä snaha podporiť sektory vinohradníctva, zeleninárstva a ovocinárstva, teda špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorej v ostatnom období stúpli mzdové náklady, čo negatívne vplýva na proces ekonomickej stabilizácie uvedených sektorov. Zároveň v uvedených sektoroch je evidovaný významný nedostatok pracovnej sily potrebnej na ručné práce v záujme zachovania kvality finálneho produktu, ako aj nedostatok pracovnej sily v rámci technologického spracovania produktov. Približne 60 % celkových nákladov v sektore ovocinárstva je vynakladaných práve na mzdy pre zamestnancov. V zeleninárstve predstavujú náklady na mzdy približne 20 % a vo vinohradníctve je to okolo 30 %.

Podporením uvedených sektorov je podľa predkladateľov novely možné zvýšiť ich konkurencieschopnosť a mieru sebestačnosti, ktorá napríklad v rámci produkcie ovocia mierneho pásma klesla na Slovensku v roku 2022 na úroveň 30,5 %.

Cieľom ustanovenia § 293ge zákona o sociálnom poistení je taktiež podporiť akvakultúru, v ktorej Slovenská republika dlhodobo nedosahuje uspokojivú sebestačnosť napriek prírodným danostiam a bohatej histórii produkcie sladkovodných rýb na území Slovenska. Podpora umožní udržanie akvakultúry, produkcie ovocia, zeleniny, viniča, ktoré sú už v súčasnosti na nízkej úrovni, pričom táto produkcia má pozitívne environmentálne, ekonomické a sociálne benefity.

Zároveň sa prostredníctvom novely umožňuje aj chovateľom hospodárskych zvierat s rastlinnou výrobou, aby mohli čerpať pomoc vo forme „odvodových úľav“ s cieľom zabezpečiť hospodársku udržateľnosť ich poľnohospodárskej výroby.

B. OSTATNÉ ZÁSADY UPLATŇOVANIA ODVODOVEJ ÚĽAVY – PREHĽAD

Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore ostávajú zachované v zmysle nasledovných pravidiel:

(B1)

Pôjde o zamestnávateľa vykonávajúceho hlavnú činnosť vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev.2. Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť zapísaná v rozhodujúcom období Štatistickým úradom Slovenskej republiky v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je referenčným registrom.

(B2)

Zamestnávateľ nebude platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity.

(B3)

Zamestnávateľ nebude platiť poistné za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v inej oblasti ako je hlavná činnosť zamestnávateľa vo vybraných triedach.

(B4)

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, pôjde tak o zamestnancov na základe napr. pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, atď.

(B5)

Zamestnávateľ nebude platiť poistné z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac, maximálne však z vymeriavacieho základu nepresahujúceho sumu 750 eur za každého zamestnanca.

(B6)

Ak pôjde o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (200 eur), tak poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity za kalendárny mesiac nebude platiť z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. z 550 eur; tzn. v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 750 eur.

(B7)

Ak pôjde o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a uplatňuje sa odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (652 eur v roku 2024), tak poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac nebude platiť z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, t. j. z 98 eur, tzn. v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 750 eur; poistné na nemocenské poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity nebude platiť z vymeriavacieho základu mesačne v sume 750 eur.

(B8)

Ak zamestnávateľ bude spĺňať podmienky časť kalendárneho mesiaca, taktiež nebude platiť poistné zo sumy 750 eur alebo z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky/odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci.

(B9)

Zamestnávateľ bude naďalej, aj za obdobie odvodovej úľavy, povinný platiť poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, a odvádzať poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnanec.

(B10)

Uplatňovať sa budú ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktorými sa zabezpečuje, aby sa odpustené poistné považovalo za zaplatené, ako aj, aby sporiteľom v systéme starobného dôchodkového sporenia opatrením neboli znížené nároky zo systému sociálneho poistenia. Poberateľovi starobného dôchodku a poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bol alebo je sporiteľom v systéme starobné dôchodkového sporenia, sa suma dôchodku bude znižovať za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení (ustanovenie § 66 ods. 6 zákona o sociálnom poistení).

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ z definovaného okruhu nebude mať povinnosť odviesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojho zamestnanca, ktorého vymeriavací základ nepresiahne 750 eur mesačne, nepríde k zníženiu sumy dôchodku za uvedené obdobie. Pokiaľ vymeriavací základ zamestnanca, prípadne úhrn vymeriavacích základov spolu s vymeriavacím základom pochádzajúcim z poistenia z iného než poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora presiahne 750 eur mesačne, zamestnávateľ odvedie príspevky na starobné dôchodkové sporenie v nižšej sume.

4.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. marca 2024.

Publikované dňa 07.05.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....