Iné

Novela zákona o sociálnych službách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, bola prijatá novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“), ktorá upravuje predovšetkým financovanie sociálnych služieb. Novela zákona je reakciou na krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb.

Za významnú zmenu je možné považovať financovanie zariadenia sociálnych služieb zriadeného alebo založeného obcami a neverejnými poskytovateľmi vybraných druhov sociálnych služieb účelovou dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V praxi to bude znamenať, že všetkým obecným zariadeniam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb sa bude poskytovať rovnaká výška príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Sociálnou službou sa rozumie (1) odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť či súbor uvedených činností, ktoré sú zamerané na prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, ďalej (2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, (3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, (4) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, a (5) prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určujú podľa nepriaznivej sociálnej situácie. Pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 (zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie opatrovateľskej služby) aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre uspokojovanie základných životných potrieb, ak sama nie je schopná uspokojovať si svoje základné životné potreby. Na účely uvedených služieb upravených v § 34 až § 41 zákona sa vykonáva posudková činnosť vo forme lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Podľa nového ust. § 51a sa posudková činnosť nebude vykonávať vtedy, keď sa bude poskytovať služba fyzickej osobe, ktorá za sociálnu službu sama platí, a to sumu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním predmetnej služby. Posudková činnosť bude vylúčená aj v prípade poskytovania pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Zmenou ust. § 71 novela upravila spôsob financovania zariadení sociálnych služieb zriadených, založených alebo prevádzkovaných obcou, ktoré sa budú financovať jednotne priamo zo štátneho rozpočtu bez ohľadu na to, či boli zriadené alebo založené v rámci decentralizácie sociálnych služieb alebo až po nej. Vypustením pôvodného ustanovenia odseku 6 sa obciam odňala povinnosť uhrádzať inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené náklady v prípade, že zabezpečujú sociálnu službu pre svojho obyvateľa.

Ust. § 72 ods. 2 bolo v zmysle dôvodovej správy upravené s cieľom vytvoriť podmienky pre vyššiu participáciu na úhrade za sociálnu službu zo strany klienta a jeho rodiny a nezvyšovať výdavky obcí a vyšších územných celkov. Podľa novej právnej úpravy tak obciam a vyšším územným celkom vzniká nová povinnosť stanoviť vo všeobecne záväznom nariadení úhrady za sociálne služby dlhodobej starostlivosti minimálne vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré majú nimi zriadení alebo založení poskytovatelia.

Na účely platenia úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa prijímateľom pôvodne príjem a majetok posudzoval podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Majetok sa bude posudzovať už len podľa doplnených ods. 11 až 18 ust. § 72. Pre platenie úhrad za sociálnu službu sa za majetok považujú nehnuteľné veci (napr. rodinný dom, byt, garáž) a hnuteľné veci, vrátane úspor, majetkových práv a hodnôt, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 Eur. Pre potreby posúdenia preukazujú majetok tak prijímateľ sociálnej služby ako aj osoby povinné výživou (rodičia a deti), a to tak v čase začatia, ako aj v priebehu poskytovania sociálnej služby. Uvedená povinnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive, ktoré tvorí novú prílohu zákona. V prípade pochybností je majetok možné nechať overiť prostredníctvom znaleckého posudku, pričom náklady na overenie hradí obec alebo vyšší územný celok. Taxatívne (úplne) je vymedzený i rozsah majetku, na ktorý sa pri platení úhrady za sociálnu službu neprihliada (napr. nehnuteľnosť určená na trvalé bývanie, užívaná poľnohospodárska pôda, vybavenie domácnosti a vybrané hnuteľné veci).

Nový druh príspevku predstavuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi. Je poskytovaný príslušnou obcou na základe žiadosti neverejného poskytovateľa a financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“). Výška príspevku je určená pevne stanovenou sumou podľa druhu sociálnej služby a počtu miest zariadenia sociálnej služby, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 6.

Novela rozšírila aj pôsobnosť ministerstva, ktoré vystupuje ako správny orgán pri rozhodovaní o zastavení činnosti tzv. „nelegálneho poskytovateľa“ v nadväznosti na zmeny v § 99 ods. 5. Doplnila sa aj pôsobnosť ministerstva o poskytovanie finančných prostriedkov na účely podľa § 71 ods. 6 a § 78a o uzatváranie zmluvy o poskytovaní uvedených finančných prostriedkov a o kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a možnosť ukladania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Novela zákona o sociálnych službách nadobudne účinnosť dňa 1. marca 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....