Iné

Novela zákona o športe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2020

V našom článku sa dozviete o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o športe, ako napríklad bližšie definovanie profesionálneho športovca, definovanie práv a povinností profesionálneho športovca ako samostatne zárobkovo činnej osoby, a iné.

Dňa 3.decembra 2019 bol poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválený zákon č. 6/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Novela prináša viacero zmien. V zmysle nového ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona o športe „profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba“.

Podľa pôvodného znenia ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona o športe „profesionálny športovec vykonával šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňal znaky závislej práce.

Novelou sa tiež do zákona o športe dopĺňa nové ustanovenie § 4 ods. 7, v zmysle ktorého „oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane“.

Podľa dôvodovej správy k novele ukázala aplikačná prax, že nemožnosť vykonávať šport v kolektívnych športoch profesionálnym športovcom, ako samostatne zárobkovo činnou osobou nie je žiadúca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch. Profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 51), alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka (ustanovenie § 269 ods. 2).

Ďalšou novelou zavedenou zmenou zákona o športe je úprava ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a), do ktorého predkladatelia novely navrhli v nadväznosti na vyššie uvedené zmeny doplniť úpravu inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba. V zmysle nového znenia má športovec právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch (§ 5 ods. 1 zákona o športe). Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba (§ 5 ods. 2 písm. a) zákona o športe).

Obdobne sa  o inú zmluvu pri výkone športu pre športový klub v postavení športovca ako samostatne zárobkovo činnej osoby dopĺňa aj ustanovenie § 5 ods. 4 podľa ktorého „zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba…“.

Podstatou uvedených zmien je teda rozšírenie možností profesionálneho športovca vykonávať šport aj na základe inej zmluvy ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Novela významnou mierou zasahuje aj do ustanovenia § 6 zákona o športe. Znenie ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 je od účinnosti novely nasledovné: „Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe (§ 6 ods. 4 zákona o športe). Podľa doterajšieho znenia bolo potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe súčasťou žiadosti. Po novom už oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb overí príslušný okresný úrad.

Novelizované ustanovenie § 6 ods. 5 zákona a športe znie: Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.

Ďalej v zmysle nového ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o športe Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Najdôležitejšou zmenou predmetného ustanovenia je zmena dňa účinnosti pozastavenia podnikania športového odborníka zo dňa doručenia na deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení neskorší deň, týmto dňom.

Ustanovenie § 6 zákona o športe sa mení aj v odseku 9, v zmysle ktorého: „Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi  ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom“. Obdobne ako pri ustanovení § 6 ods. 6 (pozastavenie podnikania) zákona o športe sa  aj pri ukončení podnikania mení deň nadobudnutia účinnosti ukončenia zo dňa doručenia na deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania.

Novela ďalej prináša sériu ustanovení, ktoré sú doplnené v kontexte zavedenia možnosti vykonávať šport na základe inej zmluvy v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 4 ods. 3 písm. a). Jedná sa o nasledovné ustanovenia.

⦁    Ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o športe: „Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zmluvu o príprave talentovaného športovca alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom“.

⦁    Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o športe: „Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa ⦁    § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu“.

⦁    Ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o športe: „Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba“.

⦁    Ustanovenie § 48 ods. 5, 6, 7 zákona o športe: „Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, v trvaní najviac na tri roky“ (§ 48 ods. 5 zákona o športe).

„Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu“ (§ 48 ods. 6 zákona o športe).

„Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca“ (§ 48 ods. 7 zákona o športe).

Podstatou doplnenia citovaných ustanovení je reakcia na zakotvenie možnosti uzavrieť zmluvu, ktorá umožní profesionálnemu športovcovi vykonávať šport pre športovú organizáciu v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby.

Novela ďalej do ustanovenia § 46 zákona o športe dopĺňa odseky 9 a 10, podľa ktorých „na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až  34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43“ (§ 46 ods. 9 zákona o športe) „zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah“ (§ 46 ods. 10 zákona o športe).

Zákonodarca ďalej novelou upravuje ustanovenie § 80 zákona o športe, do ktorého sa vkladá nový odsek 12. Overovanie oprávnení v zmysle § 6 ods. 4 a 5, ktorým sme sa venovali vyššie sa vykonáva okresným úradom. Za účelom umožnenia realizácie tohto overovania okresnými úradmi „Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe za účelom konania podľa § 6 ods. 4 a 5“.

Poslednou zmenou zákona o športe je nové prechodné ustanovenie § 106d podľa ktorého: zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.“

Novela nadobudla účinnosť dňa 1. februára 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....