Služby

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2012

Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch priniesla viacero podstatných zmien. Zavedený je špeciálny režim pre úvery vlastníkom bytov a nebytových priestorov, účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Zmeny sa dotkli i úpravy bezúročného úveru alebo nákladov spojených s predčasným splatením úveru. Viac sa dočítate v tomto článku.

Nový zákon č. 352/2012 Z. z. (ďalej len „novela“) bol prijatý na základe povinnosti Slovenskej republiky transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskej Komisie 2011/90/EÚ. Uvedený predpis novelizuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“). Novela nadobudla účinnosť dňa 29. novembra 2012, s výnimkou ustanovení čl. I a čl. II, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2013.

Súčasťou novely je zavedenie špeciálneho režimu pre úvery, ktoré poskytujú banky alebo pobočky zahraničných bánk vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov. Jedná sa pritom o úvery, účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu právnu ochranu, keďže v drvivej väčšine sa jedná o spotrebiteľov. Z toho dôvodu došlo k vyňatiu úverov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (v zastúpení spoločenstva alebo správcu) na opravu alebo údržbu bytového domu z rozsahu pôsobnosti zákona o spotrebiteľských úveroch.

Z dôvodovej správy k novele ďalej vyplýva, že pojmy iný veriteľ a s tým súvisiaci iný úver predstavovali v minulosti veľké aplikačné i výkladové problémy. Z toho dôvodu došlo k zmene ust. § 2 písm. c). Iným veriteľom od 1. januára 2013 budeme rozumieť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l), pričom predmetné úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r). Za iného veriteľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu, ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska.

Zjednodušene povedané, za iných veriteľov sa tak budú považovať (1) finančné inštitúcie, ktorým nebolo udelené povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska alebo (2) nebankové subjekty. Rozhodujúce pritom je, že uvedené dve skupiny subjektov poskytujú presne vymedzené druhy úverov, a to (1) úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktorých lehota splatnosti je viac ako desať rokov (§ 1 ods. 3 písm. c), (2) úvery, ktorých výška je menej ako 100 Eur a viac ako 75.000 Eur (§ 1 ods. 3 písm. f), (3) úvery, ktoré sa musia splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace (§ 1 ods. 3 písm. l).

Z dôvodu zvýšenia ochrany spotrebiteľa bolo do ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch doplnený odsek 9, podľa ktorého veriteľ od spotrebiteľa nemôže požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách.

Poskytnutý spotrebiteľský úver sa v súčasnosti považuje za bezúročný v dvoch prípadoch, a to ak (1) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu a neobsahuje stanovené náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) a § 10 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch, alebo (2) je v zmluve o spotrebiteľskom úvere nesprávne v neprospech spotrebiteľa uvedená ročná percentuálna miera nákladov. Uvedené dôvody boli novelou rozdelené. Spotrebiteľský úver sa tak bude za bezúročný považovať v prípadoch, (1) ak zmluva o spotrebiteľskom úvere nebude mať písomnú formu, alebo (2) ak nebude obsahovať náležitosti podľa ust. § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y), alebo (3) ak zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, nebude obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1, alebo (4) ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere bude uvedená nesprávne v neprospech spotrebiteľa ročná percentuálna miera nákladov.

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Veriteľ v takom prípade bude mať nárok na náhradu nákladov, len ak výška predčasného splatenia úveru presiahne 10.000 Eur počas obdobia 12 mesiacov.

Novela tiež veriteľovi zakazuje od spotrebiteľa požadovať úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením spotrebiteľského úveru alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, v prípade, že k predčasnému splateniu spotrebiteľského úveru alebo jeho časti dôjde z dôvodu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby alebo z dôvodu zmeny úrokovej sadzby. Termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby je veriteľ spotrebiteľovi povinný oznámiť najneskôr dva mesiace pred jej uplynutím.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....