Podnikatelia

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2024

1.  ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je najmä úprava nového pojmu prevádzkareň, ktorý bol novelou do zákona o spotrebnej dani doplnený, či priblíženie ustanovení o vrátení dane, s súvislosti so zdaňovaním minerálneho oleja. Obdobné úpravy (zavedenie pojmu prevádzkareň, úprava ustanovení o vrátení dane) novela prináša aj do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. V rámci zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov dochádza po novom napríklad k úprave ustanovení týkajúcich sa malého samostatného pivovaru.

2.   CIELE NOVELY

Základnými cieľmi, ktoré novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja sleduje sú: (A) zosúladenie niektorých ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja s Ústavou Slovenskej republiky, (B) zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a (C) legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

3.   PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA NOVELOU MENIA A DOPĹŇAJÚ

Dňa 13. februára 2024 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 43/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon o spotrebnej dani“).

Novelou sa okrem zákona o spotrebnej dani mení a dopĺňa aj (1) zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov“) a (2) zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“).

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť textu novely je predmetom tohto príspevku len výber najdôležitejších zmien, ktoré novela do vyššie uvedených právnych predpisov priniesla. Odkazujeme aj na plné znenie novely, ktorej obsahom sú všetky zmeny a doplnenia legislatívy v oblastí spotrebných daní.

4.   ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI

  1. PREVÁDZAKAREŇ

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o spotrebnej dani priniesla je doplnenie nového pojmu prevádzkareň.

Na účely zákona o spotrebnej dani sa prevádzkarňou rozumie miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona o spotrebnej dani vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. r) zákona o spotrebnej dani).

B)    VRÁTENIE DANE

Novela do zákona o spotrebnej dani prináša aj úpravu ustanovení o vrátení dane (ustanovenia § 15 ods. 4 až 6 zákona o spotrebnej dani).

„Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona o spotrebnej dani je minerálny olej, ak platba dane z tohto minerálneho oleja bola vykonaná podľa osobitných predpisov alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa považuje aj minerálny olej v daňovom voľnom obehu, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja“ (ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o spotrebnej dani).

„Vrátenie dane si osoba uvedená v ustanovení § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom tejto osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa ustanovenia § 15 ods. 1, 2 alebo ods. 3 zákona o spotrebnej dani. Ak osoba uvedená v ustanovení § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa ustanovenia § 15 ods. 1, 2 alebo ods. 3 zákona o spotrebnej dani do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane. Osoba neuvedená v ustanovení § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani si vrátenie dane uplatní po splnení podmienok podľa ustanovenia § 15 ods. 1, 2 alebo ods. 3 zákona o spotrebnej dani v zdaňovacom období, v ktorom jej nárok na vrátenie dane vznikol. Vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie dane“ (ustanovenie § 15 ods. 5 zákona o spotrebnej dani).

„Ak bola v lehote na vrátenie dane podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o spotrebnej dani zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, lehota na vrátenie dane podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o spotrebnej dani odo dňa doručenia tejto výzvy neplynie, a to až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu. Colný úrad daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí“ (ustanovenie § 15 ods. 6 zákona o spotrebnej dani).

  • VRÁTENIE DANE Z MINERÁLNEHO OLEJA DODANÉHO NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY OZBROJENÝM SILÁM INÝCH ŠTÁTOV

Úpravou si po novom prešla aj oblasť vrátenia dane z minerálneho oleja ozbrojeným silám iných štátov, a to zmenou ustanovenia § 17 zákona o spotrebnej dani.

„Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) možno vrátiť daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na daňovom území bez dane (A) ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, (B) ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie“ (ustanovenie § 17 ods. 1 zákona o spotrebnej dani).

„Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného bez dane ozbrojeným silám podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o spotrebnej dani si uplatňuje ministerstvo obrany za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka, najneskôr však v lehote podľa ustanovenia § 15 ods. 4 zákona o spotrebnej dani. Ak ministerstvo obrany zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná, a jej oprava má za následok (A) zvýšenie uplatneného vrátenia dane, podá za príslušnú ukončenú aktivitu ozbrojených síl colnému úradu dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane; colný úrad vráti daň v lehote podľa ustanovenia § 17 ods. 4 zákona o spotrebnej dani, (B) zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinné podať daňové priznanie, v ktorom uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa ustanovenia § 14 zákona o spotrebnej dani, ak už daň bola vrátená; ustanovenia osobitného predpisu sa nepoužijú“ (ustanovenie § 17 ods. 2 zákona o spotrebnej dani).

„Ministerstvo obrany v žiadosti o vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja uvedie celkové množstvo minerálneho oleja dodaného bez dane ozbrojeným silám podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o spotrebnej dani členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí prehľad o množstve minerálneho oleja dodaného bez dane jednotlivým ozbrojeným silám podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o spotrebnej dani, ktoré na požiadanie colného úradu doloží (A) výdajkou potvrdenou zodpovedným zástupcom ozbrojených síl iných štátov, (B) faktúrou o dodanom nezdanenom minerálnom oleji, (C) dokladom o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja“ (ustanovenie § 17 ods. 3 zákona o spotrebnej dani).

„Ak sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 17 ods. 1 a 3 zákona o spotrebnej dani, colný úrad vráti daň ministerstvu obrany po kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie dane do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Deň ukončenia kontroly oprávnenosti nároku na vrátenie dane colný úrad oznámi ministerstvu obrany. Ak colný úrad kontrolou oprávnenosti nároku na vrátenie dane ministerstvu obrany zistí, že nárok na vrátenie dane je nižší alebo vyšší ako si uplatnilo ministerstvo obrany v žiadosti o vrátenie dane, postupuje podľa osobitného predpisu a daň vráti do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí; ustanovenia osobitného predpisu sa nepoužijú“ (ustanovenie § 17 ods. 4 zákona o spotrebnej dani).

  • ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Okrem zmien podobných zmenám v zákone o spotrebnej dani (zavedenie pojmu prevádzkareň, úprava ustanovení o vrátení dane) priniesla novela do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov napríklad aj úpravu ustanovení o povolení na prevádzkovanie daňového skladu (ustanovenie § 19 ods. 9 zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov).

„Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je (A) podnikom na výrobu tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov, (B) skladom tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neskladuje tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov“ (ustanovenie § 19 ods. 9 zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov).

  • ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH VÝROBKOV
  1. OPRÁVNENÝ PRÍJEMCA

Novela v rámci zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov prináša napríklad aj úpravu ustanovení o oprávnených príjemcoch (ustanovenie § 19 ods. 12 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch).

„Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak (A)v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov a (B) tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a (C) ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa ustanovenia § 16 ods. 14 písm. c) zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch a (D)dodržuje podmienky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad rozhodne o žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň do 30 dní odo dňa jej podania a do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň vráti sumu časti zloženej zábezpeky na daň, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom súčtu dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky minimálnej zábezpeky na daň podľa ustanovenia § 19 ods. 6 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch a neuhradenej dane podľa ustanovenia § 19 ods. 10 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch; pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, môže colný úrad vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok, ak je oprávnený príjemca odberateľom kontrolných známok“ (ustanovenie § 19 ods. 12 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch).

  • MALÝ SAMOSTATNÝ PIVOVAR

Zmeny sa po novom dotýkajú aj ustanovení, upravujúcich malý samostatný pivovar, a síce doplnením nového ustanovenia § 66 ods. 16 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkoch.

„Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru môže požiadať o vydanie osvedčenia podľa osobitného predpisu. Colný úrad pred vydaním tohto osvedčenia preverí splnenie podmienok podľa ustanovenia § 66 ods. 1 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov a celkovú ročnú výrobu piva. Ak prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 66 ods. 1 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov, colný úrad vydá osvedčenie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 66 ods. 16 zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov).

7.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. júla 2024 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2025.

Publikované dňa 25.03.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....