Iné

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2014

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení priniesla viaceré zmeny. Ide napríklad o vyplácanie dôchodkov, podmienky vyplácania v prípade smrti, úprava procesu podania žiadosti o dôchodok, alebo predkladanie ponúk na vyplácanie dôchodkov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a poisťovňami.

Dňa 1. júla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 183/2014 (ďalej len „novela“), ktorý zmenil a doplnil zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Ustanovenia upravujúce výplatu dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2015.

Nové znenie ust. § 29 doplní novú formu vyplácania starobných a predčasných starobných dôchodkov. Podľa súčasnej právnej úpravy sa starobné a predčasné starobné dôchodky vyplácajú vo forme doživotného dôchodku a programového výberu s doživotným dôchodkom. Po novom sa uvedené dôchodky budú nazývať doživotný dôchodok a programový výber, pričom pribudne nová forma – dočasný dôchodok.

Novela v ust. § 30 vypustila podmienku 10 rokov starobného dôchodkového sporenia na vyplácanie starobného dôchodku. Po novom zostane zachovaná len podmienka dovŕšenia dôchodkového veku. Zmení sa tiež podmienka vyplácania predčasného starobného dôchodku. Po novom sa bude predčasný starobný dôchodok vyplácať za splnenia dvoch podmienok, a to ak (1) sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu alebo (2) súčet súm predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Zmeny nastanú aj v doživotnom dôchodku. Podľa nového znenia ust. § 33, ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, najskôr však v deň vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm doživotného dôchodku a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku (1) zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa ust. § 40a alebo (2) poistiteľ prevedie podľa ust. § 40a. Ustanovenie § 40a upravuje právo na vyplatenie uvedenej sumy. Podmienkou vzniku nároku na vyplatenie uvedenej sumy je, že (1) poberateľ zomrel skôr ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, (2) v zmluve o poistení dôchodku určil oprávnenú osobu a (3) nebolo právoplatne rozhodnuté súdom, že oprávnená osoba úmyselným trestným činom spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku. Ak poberateľ doživotného dôchodku neurčil žiadnu zodpovednú osobu, uvedených 84 mesačných súm doživotného dôchodku sa stáva predmetom dedenia.

Novým znením ust. § 33 sa zavedie dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok (ďalej len „dočasný dôchodok“). Uvedené dôchodky sa budú vyplácať počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, a to päť rokov, sedem rokov alebo desať rokov. Ak smrť sporiteľa nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vyplatí dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok do smrti poberateľa tohto dôchodku. Dohodnúť vyplácanie dočasného dôchodku možno za podmienky, že súčet dôchodkov z I. piliera a z II. piliera dôchodkového poistenia je vyšší ako (1) suma starobného dôchodku z I. piliera zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia v dĺžke 42 rokov, priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa osobitného predpisu a (2) štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa ust. § 46a sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu dôchodku z I. piliera.

Zmena nastane aj vo vyplácaní vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov. Vdove podľa nového znenia ust. § 34 bude vyplácaný vdovský dôchodok po manželovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom doživotného dôchodku a v zmluve o poistení dôchodku bolo dohodnuté vyplácanie vdovského dôchodku. Vdova bude musieť o vyplácanie tohto dôchodku požiadať. Obdobne je upravené aj vyplácanie vdoveckých a sirotských dôchodkov. Uvedené dôchodky je možné poberať len po poberateľovi doživotného dôchodku. Po poberateľovi dôchodku programovým výberom alebo dočasného dôchodku sa pozostalostné dôchodky nebudú vyplácať.

Zmena nastane aj v dedení upravenom ust. § 40. Sporiteľ bude mať aj po novom možnosť určiť pre prípad smrti oprávnenú osobu, ktorá bude dediť sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa. Ak však takáto osoba nebude, po novom oproti súčasnej právnej úprave prebehne dedenie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Oproti súčasnej právnej úprave bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná ku dňu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpísať z osobného dôchodkového účtu zomretého všetky dôchodkové jednotky. Bude teda povinná „zmraziť“ sumu na uvedenom účte. V súčasnej dobe tak je povinná ku dňu výplaty peňažnej sumy oprávnenej osobe.

Sporiteľ si po novom bude môcť dohodnúť zvyšovanie doživotného dôchodku. Podľa ust. § 42 si bude môcť dohodnúť v zmluve o poistení zvyšovanie doživotného dôchodku každoročne o percento, ktoré môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možnosť dohodnúť zvyšovanie doživotného dôchodku je fakultatívne, ak si ho sporiteľ nezvolí, bude sa mu vyplácať doživotný dôchodok vždy v rovnakej sume.

Novela v ust. § 44 až 46 a § 46a až § 46h upravila postup podania žiadosti o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, súčasne upravila podávanie konkrétnych ponúk doživotného dôchodku. Ponuky na vyplácanie doživotného dôchodku budú životné poisťovne ponúkať prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému.

Ustanovením § 46i sa zavedie nová forma dávky zo systému starobného dôchodkového sporenia, a to výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde. Nepôjde o formu dôchodku. Pôjde o finančné prostriedky vyplácané z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde, ktoré vzniknú po dni, v ktorom sporiteľ požiadal o jeho vyplácanie, najskôr po dovŕšení dôchodkového veku sporiteľa. Výplatu výnosov z investovania si sporiteľ musí dohodnúť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

V súvislosti s novelizáciou zákona o starobnom dôchodkovom sporení bol novelizovaný azákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....