Verejná správa

Novela zákona o štatistike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2021

Národný štatistický systém Slovenskej republiky prešiel v prvej polovici roka 2021 výraznou legislatívnou úpravou. Národná rada Slovenskej republiky totiž prijala legislatívu, ktorou sa má realizovať projekt „Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe“. Uvedený projekt reaguje na požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následnú štandardizáciu k povinným osobám národného štatistického systému, ktorá umožní štandardizovať proces zberu a spracovania štatistických údajov a šírenia štatistických výstupov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 01. apríla 2021 zákon č. 144/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej štatistike“).

Prehľad zmien

Zmeny, ktoré novela do zákona o štátnej štatistike prináša, možno rozdeliť do nasledovných oblastí: (A) komplexná definícia základných princípov štátnej štatistiky, so zahrnutím princípu kvality štátnej štatistiky a ustanovení explicitnej povinnosti ich dodržiavať, (B) úprava osobnej pôsobnosti zákona, pokiaľ ide o vymedzenie subjektov, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku, (C) úprava úloh Štatistického úradu Slovenskej republiky(ďalej len „štatistický úrad“), s ustanovením nových úloh v oblastiach koordinácie, monitoringu dodržiavania princípov štátnej štatistiky a pravidelné hodnotenie kvality štatistík a vypracúvanie súhrnnej hodnotiacej správy, (D) zmeny súvisiace s výstupmi projektu Reformy zberu a spracovania údajov štatistických údajov vo verejnej správe, (E) úprava dôverných štatistických údajov v zhode s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (ďalej len

„nariadenie (ES) č. 223/2009„), nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v platnom znení…

V nasledujúcom texte priblížime najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša.

(1) Explicitne sa ustanovuje všeobecný účel vykonávania úloh štátnej štatistiky a výstižne sa definuje predmet právnej úpravy, ktorý je v súlade s obdobnými úlohami európskej štatistiky (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o štátnej štatistike). Dochádza tiež k premosteniu medzi štátnou štatistikou vykonávanou na vnútroštátne účely a európskou štatistikou výlučne alebo aj pre potreby Európskej únie (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o štátnej štatistike).

(2) Definovanie základných pojmov štátnej štatistiky, zosúladené s definíciami európskej štatistiky v nariadení (ES) č. 223/2009. Štátna štatistika tak podľa novelizovanej právnej úpravy „predstavuje kvantitatívne, kvalitatívne, agregované a reprezentatívne informácie, ktoré charakterizujú javy hromadnej povahy a sú potrebné na posudzovanie demografického, sociálno-ekonomického a ekologického vývoja v Slovenskej republike a výsledok systematických a plánovitých činností zameraných na získavanie a spracúvanie štatistických údajov a šírenie štatistických informácií vo verejnom záujme za podmienok ustanovených zákonom o štátnej štatistike alebo osobitnými predpismi v oblasti európskej štatistiky“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o štátnej štatistike). Zákon o štátnej štatistike upravuje aj množstvo ďalších základných pojmov (napr. štatistická jednotka, dôverný štatistický údaj, štatistická informácia, štatistická klasifikácia, používateľ…).

(3) Inkorporovanie rešpektovaných zásad resp. princípov štátnej štatistiky. Keďže štátna štatistika je v podmienkach Slovenskej republiky zároveň časťou európskeho štatistického systému reprezentovaného Eurostatom a reglementovaného nariadeniami Európskej únie, dochádza k prevzatiu zásad uvedených v nariadení (ES) č. 223/2009 priamo do zákona o štátnej štatistike, čím sa poskytne relevantný základ aj pre vykonávanie koordinačnej, kontrolnej, monitorovacej a metodologickej činnosti štatistického úradu dovnútra národného štatistického systému spôsobom, aký navrhuje novela. Svojím obsahom sú tieto zásady všeobecne platné bez ohľadu na používateľa štatistických výstupov a korešpondujú s ústavným princípom legality štátnej moci, hospodárnosti vynakladania verejných prostriedkov, požiadavke debyrokratizácie služieb štátu a princípmi vykonávania štátnej služby (ustanovenie § 3 zákona o štátnej štatistike).

(4) Odstránenie diskrepancie v pôsobnosti subjektov, ktoré vykonávajú činnosti spojené s vykonávaním štátnej štatistiky. Základom je, že primárna administratívna zodpovednosť za tvorbu štatistík má byť jednoznačne na ústredných orgánoch štátnej správy alebo v nemnohých prípadoch na orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, nie na subjektoch, ktoré plnia na základe osobitných zákonov alebo kontraktov odborné alebo administratívne úlohy pre tieto orgány. Len predmetné orgány totiž disponujú všetkými nástrojmi, ktorými môžu ovplyvniť kvalitu štátnej štatistiky v oblasti, ktorá im je zverená vrátane určenia toho, na aký štatistický cieľ v súlade s rezortnými politikami majú byť štatistiky vytvárané (ustanovenie § 4 zákona o štátnej štatistike).

(5) Zásah do pôsobnosti štatistického úradu v oblasti štátnej štatistiky s ťažiskom na jeho úlohy koordinačného orgánu v rámci európskeho štatistického systému na vnútroštátnej úrovni a s tým spojené metodologické, monitorovacie a kontrolné činnosti. Od 1. januára 2024 sa zavádza povinnosť iným orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku vypracúvať a zverejňovať správy o kvalite zostavených štatistík na národnej úrovni obdobne ako je to v rámci európskeho štatistického systému. Náležitosti týchto správ upraví štatistický úrad všeobecne záväzným právnym predpisom – vyhláškou štatistického úradu, ak požiadavky na tieto správy nestanovujú nariadenia Európskej únie. Štatistický úrad bude ďalej vypracúvať každoročne správu o štátnej štatistike a predkladať ju vláde Slovenskej republiky, pričom správy o kvalite štatistík budú jedným z jej podkladov (ustanovenie § 8 zákona o štátnej štatistike).

(6) Úprava činnosti a zloženia nového poradného orgánu predsedu štatistického úradu, ktorým je Koordinačná rada pre štátnu štatistiku, ako jedného z nástrojov na koordináciu vykonávania úloh štátnej štatistiky orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku. Zároveň sa umožňuje vytváranie ďalších externých ad hoc platforiem k prerokovaniu čiastkových otázok. Tieto platformy predstavujú okrem iného vhodný nástroj na komunikáciu s používateľmi, či poskytovateľmi údajov, a to tak vo vzťahu k znižovaniu administratívnej záťaže pri poskytovaní údajov, odbúravaniu prípadných duplicít, či zlepšovaniu komunikačných nástrojov na zber údajov, ako aj pri získavaní spätnej väzby vo vzťahu k štatistickým produktom a ich zverejňovaniu (ustanovenie § 10 zákona o štátnej štatistike).

(7) Začlenenie požiadavky na stanovenie podrobných kritérií kvality v programe štátnych štatistických zisťovaní v prípade, že sú potrebné, predstavujúce záväzný rámec v prípadoch, kedy spravodajská jednotka musí zabezpečiť kvalitu údajov v súlade s metodikou, ktorá platí pre dané štatistické zisťovanie (ustanovenie § 12 ods. 6 písm. f) zákona o štátnej štatistike).

(8) Vytvorenie nástroja, ktorým sa zefektívni koordinácia procesov v rámci národného štatistického systému pričom jedným z nástrojov na plnenie koordinačnej role štatistického úradu je aplikácia Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ktorého cieľom je zabezpečiť dôveru verejnosti v európsku štatistiku určením, ako sa má európska štatistika rozvíjať, tvoriť a šíriť v súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009. V súlade so zásadami európskej štatistiky resp. základnými princípmi štátnej štatistiky sa definujú účely jeho prevádzkovania, ustanovuje sa rámcovo rozsah jeho povinného používania a zabezpečenie prístupu k nemu pre iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku. Technickým prostriedkom zabezpečenia aplikácie základných princípov štátnej štatistiky resp. štatistických zásad podľa nariadenia (ES) č. 223/2009 a Kódexu postupov pre európsku štatistiku z úrovne štatistického úradu ako koordinátora všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni a koordinátora v rámci národného štatistického systému sa má stať Jednotný informačný systém štátnej štatistiky (ďalej len „JIS ŠÚ“), ktorý je výsledkom rozvoja existujúceho informačného systému Štatistický informačný systém. Osobitne vo vzťahu k podnikateľom pri poskytovaní údajov platí, že nástrojom na získavanie kvalitných údajov má byť aj maximálne možné zjednodušenie práce spravodajskej jednotky pri ich poskytovaní. Na účely odstraňovania nadbytočnej záťaže pri poskytovaní údajov, ako aj na účely zjednodušenia a automatizácie tohto procesu budú podporené najmä možnosti komunikácie cez integračné rozhrania, a to aj s možnosťou zvoliť si komunikáciu pri poskytovaní údajov priamo zo svojich vnútorných systémov. Podporené bude aj tzv. predvypĺňanie údajov, ktoré sú o danej povinnej osobe už známe z iných zdrojov. Zjednodušenie a automatizácia teda v konečnom dôsledku povedú aj k tomu, že údaje budú poskytované s nižšou chybovosťou, vyššou aktuálnosťou a v požadovanom rozsahu. Nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov bude práve JIS ŠÚ a spôsob nastavenia jeho fungovania a možností integrácie naň (ustanovenie § 12a zákona o štátnej štatistike).

(9) Zmena v spôsobe právnej úpravy prístupu k administratívnym zdrojom údajov. Zachováva sa princíp prístupu k všetkým údajom z administratívnych zdrojov údajov, pričom sa zároveň upúšťa od demonštratívneho výpočtu rozsahu údajov, ktoré je možné poskytnúť. Tento spôsob úpravy je jednak nevhodný, keďže ide o demonštratívny výpočet a je praxou prekonaný, keďže nie je schopný reflektovať dynamiku zmien a vývoja rôznych administratívnych zdrojov údajov. Zakotvuje sa tiež nevyhnutnosť údajov na štatistický účel, ku ktorým sa žiada prístup do administratívneho zdroja údajov, čo korešponduje s ochranou štatistickej dôvernosti vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov ako aj s dodržiavaním princípov objektivity, spoľahlivosti a efektívnosti vynaložených nákladov (ustanovenie § 13 zákona o štátnej štatistike).

(10) Spresnenie ustanovenia o spolupráci v rámci verejného sektora a doplnenie orgánov záujmovej samosprávy, napríklad profesijných komôr v zdravotníctve alebo poľovníctve medzi spolupracujúce orgány (ustanovenie § 17 zákona o štátnej štatistike).

(11) Implementácia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019). Aktualizácia registra organizácií údajmi z Európskeho registra nadnárodných skupín podnikov (EGR) vyplýva z fungovania európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov upraveného čl. 2 ods. 2 a čl. 8 až 10 nariadenia (EÚ) 2019/2152 (ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o štátnej štatistike).

(12) Garantovanie právnej istoty toho, kto je viazaný pri vykonávaní štátnej štatistiky mlčanlivosťou. Dôverné údaje možno poskytovať ako anonymizované údaje na vedecké účely podľa ustanovenie § 30 ods. 4 zákona o štátnej štatistike [rovnako ako v čl. 23 nariadenia (ES) č. 223/2009] alebo medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku podľa nového ustanovenia § 30 ods. 8 zákona o štátnej štatistike [obdobne v čl. 21 nariadenia (ES) č. 223/2009]. Dôverné údaje možno zverejniť, ak štatistická jednotka sama jednoznačne dala súhlas na ich zverejnenie podľa ustanovenia § 30 ods. 1 a 2 zákona o štátnej štatistike [rovnako čl. 20 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 223/2009], potom ten, kto za orgán vykonávajúci štátnu štatistiku takýto údaj zverejnil v rámci plnenia svojich pracovných/služobných úloh, nemôže porušiť svoju povinnosť mlčanlivosti (ustanovenie § 29 zákona o štátnej štatistike).

(13) Zosúladenie negatívnej definície dôverného štatistického údaja s európskou legislatívou. Za dôverný štatistický údaj sa tak po novom nepovažuje údaj, „(A) ktorý sa spracúva vo verejných častiach informačných systémov verejnej správy, (B) ktorý sa sprístupňuje na základe práva na slobodný prístup k informáciám podľa osobitného predpisu, (C) s ktorého zverejnením štatistická jednotka jednoznačne súhlasila, (D) ktorý vznikol sumarizáciou dostatočného počtu, najmenej troch dôverných štatistických údajov tak, že nemožno odvodiť dôverný štatistický údaj o konkrétnej štatistickej jednotke alebo o spravodajskej jednotke“ (ustanovenie § 30 ods. 5 zákona o štátnej štatistike).

(14) Doplnenie oprávneného spôsobu spracovania osobných údajov v rámci štatistických zisťovaní u fyzických osôb (o jednotlivcoch alebo členoch domácnosti). Doplnenie je potrebné na identifikáciu a neskoršie spracovanie poskytnutých údajov. Zároveň sa spresňuje okruh tzv. povinných osôb vzhľadom na inštitucionálne úpravy (ustanovenie § 30a ods. 1 zákona o štátnej štatistike).

(15) Zakotvenie prechodných ustanovení k úpravám účinným od 01. mája 2021. Doteraz existujúca Štatistická rada mala iný rozsah kompetencií a čiastočne iné zloženie oproti koordinačnej rade pre štátnu štatistiku, ktorej postavenie a činnosť rámcovo upravuje nové znenie ustanovenia § 10 zákona o štátnej štatistike. Štatistická rada v zmysle novely zanikne pred nadobudnutím účinnosti nového znenia ustanovenia § 10 zákona o štátnej štatistike a v prechodnom období po vydaní resp. schválení jej štatútu predseda štatistického úradu vymenuje členov nového orgánu podľa novej úpravy a zabezpečí uskutočnenie jej prvého rokovania. Štatistický úrad tiež zriadi jednotný informačný systém štátnej štatistiky do 31. mája 2022; o zriadení jednotného informačného systému štátnej štatistiky informuje štatistický úrad na svojom webovom sídle a osobitne iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku elektronickým spôsobom (ustanovenie § 35a zákona o štátnej štatistike).

Predmetom tohto príspevku bol vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť novely len výber najdôležitejších zmien. Odkazujeme preto aj na plné znenie novely, dostupné v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to čiastočne dňa 01. mája 2021 a čiastočne dňa 01. januára 2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....