Iné

Novela zákona o štátnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2011

Neoprávnene poskytnutá štátna pomoc je podľa súčasnej právnej úpravy späť vymožiteľná len v občianskoprávnom konaní, čo spôsobuje nedostatočne rýchle obnovenie narušených trhových podmienok hospodárskej súťaže. Novela zákona o štátnej pomoci reformuje mechanizmus vrátenia neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci tým, že označuje rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci za exekučný titul. V tejto súvislosti bol novelizovaný aj zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Dňa 1. júna 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 102/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý novelizuje zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Pomoc, ktorú v akejkoľvek forme poskytuje členský štát alebo je poskytovaná zo štátnych prostriedkov členského štátu (ďalej len „štátna pomoc“) podnikateľom alebo výrobcom určitých tovarov, je podľa ustanovenia článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nezlučiteľná s vnútorným trhom EÚ, ak narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Ak je členským štátom EÚ uvedená štátna pomoc už poskytnutá a Európska komisia rozhodne, že sa jedná o neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc, členský štát EÚ je povinný štátnu pomoc vymôcť od prijímateľa späť, a to vrátane úrokov upravených Európskou komisiou. Podľa v súčasnosti platnej vnútroštátnej úpravy je možné neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc vymôcť v občiansko-súdnom konaní, čo môže trvať aj niekoľko rokov. V záujme obnovenia podmienok hospodárskej súťaže však je, aby bola neoprávnená pomoc v čo najkratšej dobe vrátená poskytovateľovi neoprávnenej štátnej pomoci (ďalej len „poskytovateľ“).

Novela rieši uvedený problém zmenou ust. § 26 zákona o štátnej pomoci. Predmetné ustanovenie po novom upravuje, že rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci sa stane priamo vykonateľné, teda sa stane exekučným titulom, dňom doručenia predmetného rozhodnutia Slovenskej republike. Ak rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci nebude obsahovať výšku neoprávnene poskytnutej pomoci alebo označenie príjemcu poskytnutej pomoci, bude musieť byť vydané rozhodnutie, v ktorom budú uvedené skutočnosti špecifikované. Rozhodnutie bude povinný vydať ústredný orgán štátnej správy, ktorý je poskytovateľom neoprávnenej štátnej pomoci, alebo ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti spadá poskytovateľ, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy. V rozhodnutí môže byť okrem osoby príjemcu a výšky neoprávnenej štátnej pomoci určená aj výška úrokov, prípadne môže byť vydané samostatné rozhodnutie upravujúce výšku úrokov. Výška úrokov sa vypočíta podľa Nariadenia Európskej komisie č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady EÚ č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES. Rozklad proti predmetným rozhodnutiam vydaným ústredným orgánom štátnej správy nebude mať odkladný účinok. V prípade kompetenčného sporu určí príslušný orgán na vydanie rozhodnutia Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Po novom dá Ministerstvo financií SR po doručení rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci podnet poskytovateľovi neoprávnenej štátnej pomoci, ktorý bude povinný do 30 dní od doručenia podnetu podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak návrh nepodá v lehote 30 dní, oprávneným na podanie návrhu bude ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ. Vymožená suma neoprávnenej štátnej pomoci bude v takom prípade príjmom rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy, ktorý podal návrh na vykonanie exekúcie.

Vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci podľa nového znenia ust. § 26 sa bude vzťahovať aj na neoprávnenú štátnu pomoc, ktorá na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci vydaného do dňa 31. mája 2011 nebola do uvedeného dátumu úplne alebo čiastočne vymožená.

Predmetná novela upravila aj zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“). Po novom bude exekučné konanie na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci upravené tak, aby umožňovalo jej efektívnu vymožiteľnosť. Predmetné rozhodnutie sa napríklad nebude opatrovať potvrdením o vykonateľnosti, nebude sa skúmať súlad exekučného titulu so zákonom, za deň vykonateľnosti sa bude považovať deň doručenia rozhodnutia Slovenskej republike, vylúči sa pôsobnosť ustanovení umožňujúcich odklad exekúcie, zastavenie exekúcie a pod. Doplnením znenia ust. § 52 ods. 1 Exekučného poriadku sa vylúči odkladný účinok námietok proti exekúcii tým, že exekútor bez ohľadu na námietky vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie. Uvedený postup by mal skrátiť vykonanie exekúcie.

Okrem zmien týkajúcich sa neoprávnenej štátnej pomoci bola novelou vykonaná aj zmena v ust. § 41 ods. 2 písm. d) Exekučného poriadku, ktorou boli za exekučné tituly výslovne označené aj vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských súdov a zmiery nimi schválené. Odlišná právna úprava sa vzťahuje na vzťahy medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Podľa ust. § 53 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sa za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve považujú aj ustanovenia, ktoré vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Uvedené rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné, platnými však zostávajú rozhodcovské doložky, ktoré boli individuálne dojednané medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Neplatnosť rozhodcovskej doložky zakladá dôvod na zastavenie konania pred rozhodcovským súdom, alebo následne pred exekučným súdom. Podrobnejšie sme sa otázkou rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách zaoberali v špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO – Spotrebiteľské zmluvy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....