Iné

Novela zákona o štátnom fonde rozvoja bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 07/2023

Jedným z najvýznamnejších nástrojov podpory rozvoja bývania je Štátny fond rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Zmeny, týkajúce sa predmetnej oblasti prináša novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon  č. 317/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠFRB“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o ŠFRB sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe“) a (B) zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  • Cieľ novely

Cieľom novely je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. Súčasne sa zavádzajú motivačné prvky, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o ŠFRB a ďalších zákonov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Jedna z prvých zmien sa dotkla účelu podpory, a to úpravou ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o ŠFRB.

„Podporu na kúpu nájomného bytu podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona o ŠFRB, kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona o ŠFRB a kúpu ubytovacieho domu podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu zákona o ŠFRB možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo kolaudačného osvedčenia nájomného bytu, zariadenia sociálnych služieb alebo ubytovacieho domu neuplynuli viac ako tri roky“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o ŠFRB).

Novinkou je tiež doplnenie nového ustanovenia § 9 ods. 13 zákona o ŠFRB.

„Splnenie podmienky podľa ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a), ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona o ŠFRB overuje Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) bez súhlasu žiadateľa podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ŠFRB, fyzickej osoby podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o ŠFRB a osôb podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o ŠFRB, na základe údajov poskytnutých Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa na základe fondom poskytnutých vstupných údajov poskytuje fondu zo svojho informačného systému elektronicky a bez súhlasu osôb uvedených v prvej vete údaje v rozsahu potrebnom na účel overenia splnenia podmienky pre poskytnutie podpory“ (ustanovenie § 9 ods. 13 zákona o ŠFRB).

Novela do zákona o ŠFRB vkladá aj nové ustanovenie § 13 ods. 4 zákona o ŠFRB.

„Z poskytnutej podpory možno počas platnosti zmluvy odpustiť najviac 30 % sumy úveru, ak (A) podpora bola poskytnutá na zateplenie bytového domu podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona o ŠFRB a na realizáciu obnoviteľného zdroja energie podľa ustanovenie § 6 ods. 4 písm. d) zákona o ŠFRB, (B) bolo preukázané zníženie potreby primárnej energie bytového domu minimálne o 30 % oproti výpočtovo určenej potrebe primárnej energie bytového domu pred realizáciou zateplenia bytového domu, (C) žiadateľ písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po predložení energetického certifikátu zatepleného bytového domu vrátane správy k energetickému certifikátu a (D) žiadateľ dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena c) má splnené záväzky voči fondu“ (ustanovenie § 13 ods. 4 zákona o ŠFRB).

Výraznejšou zmenou si po novom prešli najmä ustanovenia § 15 ods. 8 až 26 zákona o ŠFRB.

„Žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej podobe tak, že údaje podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o ŠFRB vyplní prostredníctvom formulára žiadosti zverejneného na webovom sídle fondu, ku ktorému môže pripojiť prílohy podľa osobitného predpisu (ďalej len „elektronická príloha“). Pre zaevidovanie žiadosti v elektronickej podobe vrátane pripojených elektronických príloh v informačnom systéme fondu je žiadateľ povinný formulár žiadosti autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa osobitného predpisu. Listinné prílohy žiadosti je žiadateľ povinný doručiť do piatich pracovných dní odo dňa odoslania formulára žiadosti spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formuláru žiadosti. Dňom predloženia žiadosti je deň doručenia listinných príloh žiadosti“ (ustanovenie § 15 ods. 8 zákona o ŠFRB).

„Obec alebo okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB zaeviduje žiadosť v informačnom systéme fondu a do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti. Overenie úplnosti náležitostí žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB vyznačí zamestnanec obce alebo okresného úradu v sídle kraja odtlačkom úradnej pečiatky, podpisom a vyznačením v informačnom systéme fondu. Zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu môže na účely tohto zákona o ŠFRB vyznačiť zamestnanec obce alebo okresného úradu v sídle kraja“ (ustanovenie § 15 ods. 9 zákona o ŠFRB).

„Pri doručení žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB obec alebo okresný úrad v sídle kraja overí úplnosť náležitostí žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa doručenia listinných príloh žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti. Overenie úplnosti náležitostí žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB vyznačí zamestnanec obce alebo okresného úradu v sídle kraja v informačnom systéme fondu“ (ustanovenie § 15 ods. 10 zákona o ŠFRB).

„Ak sú v žiadosti nedostatky, obec alebo okresný úrad v sídle kraja vyzve žiadateľa, aby v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy odstránil nedostatky v žiadosti“ (ustanovenie § 15 ods. 11 zákona o ŠFRB). „Úplnú a overenú žiadosť obec alebo okresný úrad v sídle kraja bezodkladne odošle fondu prostredníctvom informačného systému fondu v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti a súčasne zašle fondu (A) overenú listinnú podobu úplnej žiadosti predloženej podľa ustanovenie § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo (B) listinné prílohy úplnej žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB“ (ustanovenie § 15 ods. 12 zákona o ŠFRB).

„Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa ustanovenia § 15 ods. 11 zákona o ŠFRB neodstránil nedostatky alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom o ŠFRB, obec alebo okresný úrad v sídle kraja bezodkladne vráti žiadateľovi. Formulár žiadosti a elektronické prílohy žiadosti sa žiadateľovi nezasielajú späť“ (ustanovenie § 15 ods. 13 zákona o ŠFRB).

„Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa ustanovenia § 15 ods. 13 zákona o ŠFRB, môže podať podnet na preskúmanie postupu obce alebo okresného úradu v sídle kraja. Podnet predkladá žiadateľ fondu prostredníctvom obce alebo okresného úradu v sídle kraja v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť predloženú podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB, ktoré boli predmetom overovania obcou alebo okresným úradom v sídle kraja. Obec alebo okresný úrad v sídle kraja spolu s podnetom predloží fondu aj svoju spisovú dokumentáciu, ktorá bola súčasťou procesu overovania“ (ustanovenie § 15 ods. 14 zákona o ŠFRB).

„Fond preskúma v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu podľa ustanovenia § 15 ods. 14 zákona o ŠFRB postup obce alebo okresného úradu v sídle kraja a v prípade zistenia ich nesprávneho postupu zaradí žiadosť do poradia žiadostí. Ak fond nezistí nesprávny postup obce alebo okresného úradu v sídle kraja, podnet zamietne a vráti žiadateľovi žiadosť predloženú podľa § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB“ (ustanovenie § 15 ods. 15 zákona o ŠFRB).

„Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu po vyznačení overenia úplnosti náležitostí žiadosti obcou alebo okresným úradom v sídle kraja“ (ustanovenie § 15 ods. 16 zákona o ŠFRB). „Ak má fond v rozpočte príslušného kalendárneho roku disponibilné finančné zdroje na príslušný účel podpory, v lehote do 45 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti a bezprostredne po jej posúdení zašle žiadateľovi záväzné rozhodnutie o výške podpory, výške úrokovej sadzby a lehote splatnosti (ďalej len „rozhodnutie“)“ (ustanovenie § 15 ods. 17 zákona o ŠFRB).

„Ak v lehote do 45 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti fond nemá v rozpočte príslušného kalendárneho roku disponibilné finančné zdroje na príslušný účel podpory, žiadosť posúdi a o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka“ (ustanovenie § 15 ods. 18 zákona o ŠFRB). „Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, fond vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky v žiadosti. Fond rozhodne o poskytnutí podpory bezprostredne po odstránení nedostatkov v žiadosti“ (ustanovenie § 15 ods. 19 zákona o ŠFRB).

„Na účely tohto zákona o ŠFRB nedostatkom žiadosti sa rozumie nezrovnalosť alebo nejasnosť v žiadosti alebo jej prílohách, ktoré žiadateľ predložil so žiadosťou, alebo chýbajúca príloha žiadosti. Za nedostatky v žiadosti sa nepovažujú zrejmé chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Vysvetlenie nezrovnalosti alebo nejasnosti žiadateľ spracuje v samostatnom dokumente. Doplnenie chýbajúcej prílohy žiadosti je možné akceptovať len vtedy, ak skutočnosti preukazované touto prílohou mali právne účinky pred termínom podania žiadosti. Vysvetlením alebo doplnením chýbajúcej prílohy nemôže dôjsť k zmene účelu žiadosti“ (ustanovenie § 15 ods. 20 zákona o ŠFRB).

 „Rozhodnutie fondu o poskytnutí podpory k žiadosti doručenej neskôr ako žiadosť, ku ktorej fond vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov v žiadosti, sa nepovažuje za porušenie poradia podľa ustanovenia § 15 ods. 16 zákona o ŠFRB. „Fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť predloženú podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB bezodkladne žiadateľovi, ak (A) žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom o ŠFRB alebo (B) sú vyčerpané disponibilné finančné zdroje na príslušný účel podpory v príslušnom kalendárnom roku“ (ustanovenie § 15 ods. 22 zákona o ŠFRB).

„O poskytnutí podpory pri žiadosti predkladanej súčasne so žiadosťou o dotáciu na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu spĺňajúcej podmienky ustanovené týmto zákonom o ŠFRB rozhodne fond až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu. Oznámenie doručí fondu Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bezodkladne“ (ustanovenie § 15 ods. 23 zákona o ŠFRB).

„Žiadateľ, ktorému nebola poskytnutá podpora podľa ustanovenia § 15 ods. 22 zákona o ŠFRB, môže podať podnet na preskúmanie postupu fondu. Podnet predkladá ministerstvu prostredníctvom fondu v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť predloženú podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB, ktoré boli predmetom posudzovania žiadosti fondom. Fond spolu s podnetom predloží ministerstvu úplnú žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania fondom, a svoju spisovú dokumentáciu, ktorá bola súčasťou procesu posudzovania“ (ustanovenie § 15 ods. 24 zákona o ŠFRB).

„Ministerstvo preskúma v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu podľa ustanovenia § 15 ods. 24 zákona o ŠFRB postup fondu a v prípade zistenia nesprávneho postupu vráti fondu žiadosť predloženú podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB. Fond zaradí žiadosť do poradia žiadostí podľa prideleného poradového čísla podľa ustanovenia § 15 ods. 16 zákona o ŠFRB. Ak ministerstvo nezistí nesprávny postup fondu, podnet zamietne a vráti žiadateľovi žiadosť predloženú podľa ustanovenia § 15 ods. 4 písm. a) zákona o ŠFRB alebo listinné prílohy žiadosti predloženej podľa ustanovenie § 15 ods. 4 písm. b) zákona o ŠFRB“ (ustanovenie § 15 ods. 25 zákona o ŠFRB).

„Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa ustanovenia § 15 ods. 16 zákona o ŠFRB pre žiadosť, ktorá sa predkladá z dôvodu odstránenia následkov živelnej udalosti. Na účely tohto zákona o ŠFRB sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia“ (ustanovenie § 15 ods. 26 zákona o ŠFRB).

Novinkou v zákone o dotáciách je napríklad nové ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o dotáciách.

„Ak sa počas platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu zvýši obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu, podmienka podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) zákona o dotáciách sa považuje za dodržanú, ak výška obstarávacieho nákladu neprevýši výšku ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa ustanovenia § 23 zákona o dotáciách a účinným ku dňu podania žiadosti o zvýšenie obstarávacieho nákladu“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o dotáciách).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. januára 2024 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2025.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....