Verejná správa

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2015

Hlavným dôvodom novely zákona o strelných zbraniach a strelive bola potreba zavedenia evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené ako zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže podľa zákonodarcu viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Novela sa okrem zakotvenia právnej úpravy expanzných zbraní dotkla aj niektorých ďalších čiastkových úprav.

Dňa 14. mája 2015 došlo v Národnej rade SR k schváleniu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelive„).

Najhlavnejšie zmeny sa dotkli právnej úpravy expanzných zbraní, ktoré sa budú po novom evidovať a na základe zaevidovania bude vydaný preukaz zbrane. Zároveň bude jej držiteľ povinný pri trvalom vývoze alebo trvalom dovoze požiadať o vydanie zbrojného sprievodného listu rovnako, ako je to aj u zbraní ostatných kategórií s opätovne sa zaviedol zákaz predaja zbraní na diaľku aj na vybrané zbrane kategórie D, vrátane expanznej zbrane.

Ďalej sa v záujme ochrany pred zneužitím zbrane rozšírili dôvody na predbežné zaistenie zbrane, v prípadoch, kedy môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo sú pochybnosti o zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Ustanovenie § 7 upravujúce zbrane kategórie D sa v ods. 1 písm. c) a d) mení práve v súvislosti s právnou úpravou expanzných zbraní. Po novom je zbraňou kategórie D (a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,(b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J, (c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d), (d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, (e) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N, (f) historická zbraň, (g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň, (h) narkotizačná zbraň, (i) znehodnotená zbraň, (j) rez zbrane, (k) neaktívne strelivo a (l) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

Po novom sa držiteľovi expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C bude vydávať preukaz zbrane. V nadväznosti k uvedenému sa dopĺňa povinnosť pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe preukaz, to znamená podľa ust. § 7 ods. 2 držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti, a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d) aj preukaz zbrane.

Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b), to znamená podobne, ako je to u držiteľov zbrojných preukazov, sa aj u ostatných držiteľov zbraní kategórie D po novom explicitne zakazuje manipulácia so zbraňami kategórie D, ak je ich schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby.

V súvislosti so zavedením evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C, sa ustanovuje povinnosť ohlásiť nadobudnutie takejto zbrane policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Toto obmedzenie sa podľa dôvodovej správy zaviedlo s cieľom znížiť riziko ich zneužitia.

V zmysle ust. § 14 zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Uvedené ustanovenie sa doplnilo odsekom 2, podľa ktorého ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je v tejto lehote povinný predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).

Ustanovenie § 37 upravujúce evidenciu zbraní sa z dôvodu potreby prehľadu o pohybe expanzných zbraní rozšírilo o ich evidenciu na policajnom útvare. Expanzná zbraň bude po novom podobne ako zbraň kategórie C zaevidovaná po ohlásení nadobudnutia jej vlastníctva a po jej predložení na policajnom útvare.

V zmysle nového znenia ust. § 37 ods. 3 Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň, ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou. Ná zbraň bez takejto značky nebude zaevidovaná.

Nové znenie ust. § 14a rozšírilo zákaz internetového predaja aj na vybrané zbrane kategórie D, najmä expanzné zbrane s tým, že sa ponechala možnosť takéhoto predaja medzi držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. Ako uvádza dôvodová správa, predmetné obmedzenie voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu Európskej únie je v súlade s právom EÚ, a to z dôvodu ochrany zdravia, života ľudí a ochrany verejnej bezpečnosti.

Ustanovenie § 19 upravuje inštitút bezúhonnosti a spoľahlivosti pre účely držania zbraní. Aj toto ustanovenie sa novelou zákona o strelných zbraniach mení, nakoľko v súčasnosti sa viaže nespoľahlivosť pri spáchaní priestupku na úseku zbraní a streliva na výšku udelenej pokuty, čo môže v prípade spáchania toho istého priestupku u jedného páchateľa znamenať odňatie zbrojného preukazu (uloží sa mu pokuta nad 99 Eur) a u druhého iba uloženie pokuty (uloží sa mu pokuta do 99 Eur).

Novela preto zakotvila, že pri spáchaní závažnejších priestupkov na úseku zbraní a streliva počas posledných dvoch rokov (§ 69 ods. 1 písm. a) a b)) sa osoba bude považovať za nespoľahlivú a rovnako bude nespoľahlivý tiež ten, kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo na úseku poľovníctva a rybárstva.

V súvislosti s držbou zbrojného preukazu a jeho odňatím sa doplneným ust. § 28b zakotvila súčinnosť Slovenskej poľovníckej komory pri odnímaní zbrojného preukazu, podľa ktorého je Slovenská poľovnícka komora povinná oznámiť policajnému útvaru, že jej člen prestal byť držiteľom platného poľovného lístka alebo mu bol poľovný lístok odňatý do siedmich dní odo dňa, kedy nastala niektorá z uvedených skutočností.

Novelou sa ďalej upravili povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie vo vzťahu k úprave zbraní na expanzné zbrane podľa upraveného znenia ust. § 35 odsek 3. Konkrétne sa ustanovila povinnosť upravenú zbraň označiť kontrolnou expanznou značkou a rozšírilo sa splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o stanovenie postupu pri úprave na expanznú zbraň.

Po novom už držiteľ zbrane nebude povinný podrobovať zbraň a predložiť ju na overenie autorizovanej osobe, ibaže je dôvodné podozrenie z jej zlého technického stavu, resp. ak ide o samonabíjacie zbrane prerobené zo samočinných zbraní. To znamená, že z ust. § 38 ods. 1 sa vypustila povinnosť zbrane podrobovať overeniu na základe uplynutia časového úseku 10, 15, resp. 20 rokov v závislosti na typu zbrane.

Pomerne výrazné zmeny nastali v inštitúte predbežného zaistenia zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu upraveného v ust. § 53.

Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby.

V tomto smere ide o rozšírenie oprávnenia príslušníka Policajného zboru pre prípad možnosti, že dôjde k ohrozeniu alebo útoku.

Príslušník Policajného zboru predbežne zaistenú vec neodkladne odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne buď o jej zaistení podľa, odňatí zbrojného preukazu alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu, ak nie je dôvod na takýto postup, policajný útvar držiteľovi predbežne zaistenú vec neodkladne vráti. V prípade, že po predbežnom zaistení zbrane policajný útvar neurobí žiadne opatrenie ustanovené v § 53 ods. 2 a 3, nemôže zaistenie trvať dlhšie ako 15 dní, a v prípade, že prichádza do úvahy trestné stíhanie, dlhšie ako 30 dní, čo korešponduje s lehotou na vybavenie trestného oznámenia.

Po novom je z preventívno-bezpečnostného hľadiska ďalej príslušník Policajného zboru oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi zbrojného preukazu, (1) ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku, a to až do jeho predloženia, (2) ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti až do jej preskúšania a (3) voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu.

Ako je uvedené vyššie, povoľovaniu bude podliehať aj expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C. V tomto smere sa upravilo aj ust. § 58, ktorý v súčasnosti upravuje iba postup pri znehodnotení a zničení zbrane a streliva a výrobe rezov zbraní a streliva.

Na znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úpravu zbrane je potrebné povolenie vydané policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná. Po novom sa také povolenie bude vyžadovať aj pre zbrane kategórie D, medzi ktoré už po novom patrí aj expanzná zbraň.

Pripomeňme si, že žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie alebo zničenie zbrane musí obsahovať (1) osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, (2) dôvod znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu zbrane a streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň expanznú zbraň kategórie D a (3) údaje o zbrani podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e).

Vlastník zbrane je tiež povinný pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo pred jej úpravou na expanznú zbraň kategórie D predložiť zbraň policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

V súvislosti s informačným systémom o zbraniach, strelive a strelniciach novela zákona o strelive explicitne uviedla, že jeho súčasťou sú po novom v zmysle ust. § 64 ods. 1 písm. b) aj údaje o lekárskych a psychologických posudkoch držiteľov zbrojných preukazov.

Držiteľ expanznej zbrane kategórie D, ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa do 31.decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol zbraň.

Konanie o udelenie skupiny D zbrojného preukazu začaté pred 1. júlom 2015 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....