Iné

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2010

Dňa 28. júla 2010 nadobudne účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive. Novela zavedie do zákona nové pojmy, nové druhy zbraní a striel a zavedie tiež nové povinnosti pre držiteľov zbraní kategórie D. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime najdôležitejšie zmeny, ktoré budú novelou vykonané.

Dňa 24. marca 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 92/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Novela nadobudne účinnosť dňa 28. júla 2010.

Účelom prijatia novely je transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES zo dňa 21. mája 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní a odstrániť tak nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré vyplynuli z praxe. V ďalšom texte Vám priblížime najdôležitejšie zmeny, ktoré budú novelou vykonané.

Ustanovenie § 2 bude nahradené novým znením, pričom v novom znení budú okrem pojmov upravených v súčasnej právnej úprave vymedzené aj nové pojmy, a to (1) replika zbrane ako funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou, (2) napodobenina zbrane ako funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou, (3) tlmič hluku výstrelu ako zariadenie na obmedzenie úsťového tresku, (4) noktovízor, ktorým je prístroj na nočné videnie, vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim na vytvorenie viditeľného svetla zo zbytkového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diódovým infražiaričom na zosilnenie svetla, (5) termovízia ako zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu. Okrem nových pojmov novela aj nanovo vymedzí, prípadne doplní pojmy (1) zbraň ako prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane, (2) hlavná časť zbrane, ktorou je hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované, (3) súčasť zbrane ako prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu, vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane, (4) rez zbrane ako úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane, (5) strelivo ako náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva, (6) komponent streliva, ktorým je zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach, (7) rez streliva ako úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva a (8) maketa streliva, ktorou je strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného pre výcvik alebo školenie.

Novelou budú tiež zmenené § 3 až 7, ktoré rozdeľujú zbrane do štyroch kategórií, a to do triedy A, B, C a D. Najpodstatnejšom zmenou je zavedenie nových druhov zbraní. Novelou sa zavádza zbraň (1) signálna ako palná zbraň určená výhradne na používanie signálnych nábojov kalibra väčšieho ako 19 mm, (2) paintbalová ako plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou, (3) airsoftová ako replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel a (4) narkotizačná ako zbraň určená na vystreľovanie špeciálnych striel obsahujúcich látky v tekutom skupenstve alebo plynnom skupenstve. Druhy zbraní budú po účinnosti novely vymedzené v prílohe č. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou budú nové druhy zbraní zatriedené do jednotlivých kategórií zbraní. Signálne zbrane budú zatriedené medzi zbrane kategórie B, teda zbrane podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. Paintbalové, airsoftové a narkotizačné zbrane budú zaradené medzi zbrane kategórie D, teda ostatné zbrane.

Držiteľovi zbrane kategórie D pribudnú podľa novelizovaného § 7 nové povinnosti, pôjde o povinnosť (1) mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe doklad totožnosti(2) skrytého nosenia alebo prepravovania zbrane, (3) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami, (4) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom sa na výzvu príslušníka Policajného zboru podrobiť orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, (5) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo určených priestorov a (6) strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený alebo na strelnici, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku. Nejedná sa o nové povinnosti, tieto povinnosti má okrem iných povinností držiteľ zbrojného preukazu, novelou sa však tieto povinnosti zavedú aj pre držiteľov zbrane kategórie D, čo bude explicitne uvedené v § 7.

Okrem nových druhov zbraní sú novelou klasifikované aj dva nové druhy zakázaných striel, a to (1) špeciálna strela ako strela s vlastným pohonom a podkaliberná strela určená pre guľové zbrane a (2) strela s elektrickým impulzom ako strela, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa. Uvedené druhy striel budú vymedzené v prílohe č. 6 novelizovaného zákona, pričom podľa § 4 ods. 3 písm. d, e budú zatriedené medzi zakázané strelivo.

Podľa nového § 14a bude zakázané uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva, ak predmetný zákon neustanoví inak. Podľa ustanovenia § 34 ods. 3, ktoré bude doplnené o novú vetu, však držiteľ zbrojnej licencie bude môcť uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

Doplneným § 37 ods. 7 sa ustanoví povinnosť pred zaevidovaním označiť zbrane vo výzbroji ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, ak majú byť zbrane uvedené na trh. Novelou sa tiež mení 10-ročná lehota na uchovávanie evidencie držiteľa zbrojnej licencie súvisiacej s podnikaním na úseku zbraní a streliva a na uchovávanie údajov v informačnom systéme policajného zboru, táto lehota sa zmení na 20 rokov.

Za § 72b sa novelou vloží § 72c, ktorý prechodne ustanoví, že súčasť zbrane, na držanie ktorej bude potrebné mať odo dňa 28. júla 2010 zbrojný preukaz, možno do dňa 30. júna 2011 držať bez zbrojného preukazu príslušnej skupiny.

Novelou sa okrem zákona č. 92/2010 Z. z. zmení aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zmena sa bude týkať správneho poplatku za žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo v zmysle čl. 260 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k uvedenému zákonu. V súčasnosti účinná právna úprava ustanovuje dva správne poplatky, a to poplatok za žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz zbrane, hlavnej časti zbrane alebo špeciálneho expanzného prístroja, kde je správny poplatok ustanovený vo výške 14,50 eur a žiadosť o vydanie sprievodného listu na dovoz a prevoz streliva, na ktorú sa vzťahuje správny poplatok vo výške 3 eurá. Novelou sa ustanoví len jeden druh správneho poplatku, a to za žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo vo výške 16,50 eur.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....