Iné

Novela zákona o technickej normalizácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 07/2023

S cieľom vytvoriť legislatívne podmienky pre možnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) poveriť vykonávaním niektorých alebo všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu inú právnickú osobu bola prijatá novela zákona o technickej normalizácii.

Dňa 22. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon  č. 297/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technickej normalizácii“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o technickej normalizácii prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o technickej normalizácii.

Na úvod novela prináša modifikáciu ustanovení § 3 ods. 1 a 2 zákona o technickej normalizácii.

„Technickou normou je európska norma, medzinárodná norma, harmonizovaná norma a národná norma. Technická norma vychádza zo zásad koherencie, transparentnosti, otvorenosti, dobrovoľnosti uplatňovania, nezávislosti od osobitných záujmov, efektivity, obsahuje súbor pravidiel, usmernení, technických špecifikácií alebo výsledkov činností, ktoré odzrkadľujú aktuálny stav vedy a techniky, je výsledkom konsenzu zainteresovaných strán a podlieha systematickým previerkam jej aktuálnosti. Technická norma nie je technickým predpisom“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o technickej normalizácii).

„Slovenskou technickou normou je technická norma prijatá do sústavy slovenských technických noriem podľa tohto zákona o technickej normalizácii“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o technickej normalizácii).

Zmenami si prešlo aj ustanovenie § 4 zákona o technickej normalizácii.

„Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti technickej normalizácie (A) metodicky usmerňuje a riadi tvorbu a poskytovanie slovenskej technickej normy a jej opravy, technickej normalizačnej informácie a jej opravy, inej technickej normy a jej zmeny a opravy a inej technickej normalizačnej informácie a jej opravy; metodické postupy zverejňuje na svojom webovom sídle, (B) zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre normy Európskej komisie, zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z jeho zasadnutí, a koordinuje účasť orgánov štátnej správy a zainteresovanej strany na plnení týchto úloh, (C) určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody, (D) uverejňuje oznámenie o prijatí alebo zrušení slovenskej technickej normy a jej oprave, o prijatí alebo zrušení technickej normalizačnej informácie a jej oprave a o slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) alebo v odôvodnených prípadoch na svojom webovom sídle, (E) oznamuje slovenský národný normalizačný orgán Európskej komisii, (F) uhrádza poplatky za členstvo slovenského národného normalizačného orgánu v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne, (G) vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona o technickej normalizácii, (H) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa ustanovení § 16 a 17 zákona o technickej normalizácii, (I) je slovenským národným normalizačným orgánom, ak vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu nepoverí právnickú osobu podľa ustanovenia § 4b zákona o technickej normalizácii, (J) môže poveriť právnickú osobu podľa ustanovenia § 4b zákona o technickej normalizácii vykonávaním niektorých činností slovenského národného normalizačného orgánu okrem ustanovenia § 4a písm. a) zákona o technickej normalizácii, (K) plní povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, (L) môže zo štátneho rozpočtu prispievať na činnosť poverenej právnickej osoby podľa ustanovenia § 4b zákona o technickej normalizácii v oblasti technickej normalizácie; poverená právnická osoba podľa ustanovenia § 4b zákona o technickej normalizácii môže príspevok poskytnutý zo štátneho rozpočtu použiť len na činnosti súvisiace s tvorbou, poskytovaním, rozmnožovaním, rozširovaním, preverovaním a zrušením slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií“ (ustanovenie § 4 zákona o technickej normalizácii).

  • Nové ustanovenia § 4a a § 4b zákona o technickej normalizácii

Novinkou, ktorú novela prináša je doplnenie ustanovení § 4a a 4b zákona o technickej normalizácii.

„Slovenský národný normalizačný orgán (A) plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne, (B) umožňuje účasť na tvorbe a zrušení európskej normy, európskeho normalizačného produktu, medzinárodnej normy a inej technickej normalizačnej informácie každému, kto spĺňa požiadavky a pravidlá európskej normalizačnej organizácie, medzinárodného normalizačného orgánu alebo požiadavky slovenského národného normalizačného orgánu zverejnené na svojom webovom sídle tak, že (1) zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenie o návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu, návrhu medzinárodnej normy a návrhu inej technickej normalizačnej informácie na verejné prerokovanie najneskôr jeden mesiac pred uplynutím lehoty určenej v oznámení, (2) zabezpečuje verejné prerokovanie návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu, návrhu medzinárodnej normy a návrhu inej technickej normalizačnej informácie s každým, kto požiada o účasť na verejnom prerokovaní v lehote určenej v oznámení zverejnenom na svojom webovom sídle, (3) oznamuje vydanú európsku normu, vydaný európsky normalizačný produkt, vydanú medzinárodnú normu a vydanú inú technickú normalizačnú informáciu na svojom webovom sídle, (C) zverejňuje na svojom webovom sídle kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku, (D) zabezpečuje tvorbu a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie podľa pravidiel ustanovených európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom, alebo podľa metodického postupu vydaného úradom, (E) označuje slovenskú technickú normu, predbežnú slovenskú technickú normu a technickú normalizačnú informáciu podľa ustanovenia § 3 ods. 12 zákona o technickej normalizácii, (F) preveruje v spolupráci so zainteresovanou stranou, či obsah pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodnej technickej normalizačnej informácie je v súlade s dosiahnutým stupňom rozvoja vedy a techniky, (G) oznamuje zámer prijatia novej pôvodnej slovenskej technickej normy európskej normalizačnej organizácii, (H) poskytuje podľa ustanovenia § 15 zákona o technickej normalizácii slovenskú technickú normu a jej opravu, technickú normalizačnú informáciu a jej opravu a inú technickú normu a jej zmenu a opravu, (I) vyberá úhradu za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny, (J) najmenej raz mesačne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich opráv prijatých do sústavy slovenských technických noriem, ktoré nie je zverejnením podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o technickej normalizácii, (K) chráni slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu a inú technickú normu a jej zmenu podľa tohto zákona o technickej normalizácii, (L) prevádzkuje na svojom webovom sídle verejne prístupný portál slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich opráv (ďalej len „portál“), (M) zodpovedá za jazykovú a terminologickú správnosť prijatej pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodnej technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku, (N) spracúva, tlačí a distribuuje časopis úradu a vyberá úhradu za jeho poskytnutie“ (ustanovenie § 4a zákona o technickej normalizácii).

„Úrad môže poveriť právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti úradu, ktorá nebola založená za účelom dosahovania zisku (ďalej len „poverená právnická osoba“), vykonávaním všetkých alebo niektorých činností slovenského národného normalizačného orgánu uvedených v ustanovení § 4a zákona o technickej normalizácii“ (ustanovenie § 4b ods. 1 zákona o technickej normalizácii).

„Poverenou právnickou osobou podľa ustanovenia § 4b ods. 1 zákona o technickej normalizácii môže byť len právnická osoba, v ktorej má úrad rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia, a úrad nad ňou vykonáva kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami“ (ustanovenie § 4b ods. 2 zákona o technickej normalizácii).

„O poverení podľa ustanovenia § 4b ods. 1 zákona o technickej normalizácii úrad vydá rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a ktoré obsahuje najmä (A) označenie úradu, (B) označenie poverenej právnickej osoby, (C) rozsah poverenia, (D) deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia“ (ustanovenie § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii).

„Poverená právnická osoba je pri vykonávaní činností, ktorými bola poverená podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii, povinná dodržiavať tento zákon o technickej normalizácii a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy súvisiace s jej postavením poverenej právnickej osoby ustanovenie § 4b ods. 4 zákona o technickej normalizácii). „Úrad môže zmeniť rozsah poverenia podľa ustanovenie § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii“ (ustanovenie § 4b ods. 5 zákona o technickej normalizácii). „Úrad zruší poverenie podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii, ak poverená právnická osoba riadne nevykonáva činnosti, ktorými bola poverená“ (ustanovenie § 4b ods. 6 zákona o technickej normalizácii).

„O zmene rozsahu poverenia alebo zrušení poverenia podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii vydá úrad rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktoré obsahuje (A) označenie úradu, (B) označenie poverenej právnickej osoby, (C) dôvod a rozsah zmeny poverenia alebo dôvod zrušenia poverenia, (D) deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia“ (ustanovenie § 4b ods. 7 zákona o technickej normalizácii).

„Poverenie právnickej osoby zanikne, ak úrad stratí rozhodujúci vplyv nad poverenou právnickou osobou podľa ustanovenia § 4b ods. 2 zákona o technickej normalizácii“ (ustanovenie § 4b ods. 8 zákona o technickej normalizácii). „Počas doby účinnosti rozhodnutia podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii úrad nevykonáva činnosti, ktorými poveril poverenú právnickú osobu“ (ustanovenie § 4b ods. 9 zákona o technickej normalizácii).

„Ak úrad podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii poverí poverenú právnickú osobu vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu uvedených v ustanovení § 4a zákona o technickej normalizácii, oznámi poverenú právnickú osobu ako slovenský národný normalizačný orgán podľa ustanovenia § 4 písm. e) zákona o technickej normalizácii Európskej komisii. Dňom oznámenia Európskej komisii prechádzajú na poverenú právnickú osobu všetky práva a povinnosti slovenského národného normalizačného orgánu“ (ustanovenie § 4b ods. 10 zákona o technickej normalizácii).

„Poverená právnická osoba je oprávnená vyberať úhradu za činnosti, ktorými bola poverená podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o technickej normalizácii, podľa cenníka. Poverená právnická osoba určí spôsob výpočtu úhrad za činnosti, ktorými bola poverená, ktorý schvaľuje úrad. Úrad zverejní cenník na svojom webovom sídle a zabezpečí jeho zverejnenie na webovom sídle poverenej právnickej osoby, inak je cenník neplatný. Príjmy z úhrad sú príjmom poverenej právnickej osoby“ (ustanovenie § 4b ods. 11 zákona o technickej normalizácii).

„Ak o to úrad požiada, poverená právnická osoba môže prispievať na úhradu poplatkov za členstvo slovenského národného normalizačného orgánu v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne, a to najviac do polovice výšky týchto poplatkov“ (ustanovenie § 4b ods. 12 zákona o technickej normalizácii). „Na rozhodnutia podľa ustanovení § 4b ods. 3 a 7 zákona o technickej normalizácii sa nevzťahuje správny poriadok“ (ustanovenie § 4b ods. 13 zákona o technickej normalizácii).

  • Technická komisia a projektová komisia

Novela tiež upravuje aj ustanovenie § 6 zákona o technickej normalizácii, upravujúceho technickú komisiu a projektovú komisiu.

„Technická komisia je odborný poradný orgán slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní podľa ustanovení § 9 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) zákona o technickej normalizácii a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou. Technická komisia si môže zriadiť pracovný orgán na riešenie čiastkových úloh v jej pôsobnosti“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o technickej normalizácii).

„Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie, spôsob rokovania technickej komisie a podmienky vytvorenia pracovného orgánu upraví štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie, ktoré úrad vydá a zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o technickej normalizácii).

„Ak predmet slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie nespadá do pôsobnosti žiadnej existujúcej technickej komisie, slovenský národný normalizačný orgán môže zriadiť na účel tvorby tejto slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie projektovú komisiu“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o technickej normalizácii).

„Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania projektovej komisie upraví metodický postup, ktorý úrad vydá a zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o technickej normalizácii).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2023.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....