Iné

Novela zákona o účtovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

Novela zákona o účtovníctve zaviedla register účtovných závierok, od ktorého sa očakáva zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok by mal prispieť aj k zlepšeniu dostupnosti a zvýšeniu kvality ekonomických a ďalších informácií o podnikateľských subjektoch v Slovenskej republike.

Zákonom č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „novela“) sa s účinnosťou od 1. januára 2012 mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“). S predchádzajúcou novelou zákona o účtovníctve, upravujúcou konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, sme Vás informovali v bulletine ULC ČARNOGURSKÝ PRO BONO Č. 12/2010. Hlavnou zmenou, ktorú zaviedla posledná novela, je zriadenie registra účtovných závierok (ďalej len „register“). Niektoré ustanovenia novely nadobudnú účinnosť dňa 31. decembra 2012 alebo dňa 1. januára 2013. Na ustanovenia s uvedenou účinnosťou Vás upozorníme v ďalšom texte.

Nový § 23 definuje register ako informačný systém verejnej správy. Správcom registra je Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“), ktoré správou registra poverilo svoju rozpočtovú organizáciu Datacentrum. Register obsahuje (1) všetky účtovné závierky všetkých účtovných jednotiek, ktoré sa zostavujú podľa zákona o účtovníctve, (2) správy audítorov k účtovným závierkam, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a (3) výročné správy obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „dokumenty“). Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu. Uvedené dokumenty musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku. S účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 sa bude účtovníctvo účtovnej jednotky považovať za úplné len za splnenia podmienky uloženia dokumentov do registra.

Register pozostáva z verejnej a neverejnej časti. Vo verejnej časti sú uložené dokumenty (1) účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22 zákona o účtovníctve, (2) obchodnej spoločnosti, (3) družstva, (4) štátneho podniku, (5) subjektu verejnej správy a (6) inej účtovnej jednotky, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Účtovné závierky fyzických osôb – podnikateľov, ak sú účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, budú uložené v neverejnej časti a budú prístupné len oprávneným osobám.

Ustanovenie § 23a ukladá účtovným jednotkám povinnosť uložiť dokumenty v registri a upravuje lehoty na ich uloženie. Prvýkrát sa uvedené ustanovenie použije na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr. Dokumenty sa budú ukladať v registri v elektronickej alebo listinnej forme. Dokumenty v elektronickej podobe budú povinné ukladať osoby podľa osobitného predpisu napr. platiteľ DPH podľa ustanovenia § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Povinnosť ukladať dokumenty v elektronickej podobe sa bude vzťahovať aj na výročné správy obcí a vyšších územných celkov. Ostatné účtovné jednotky budú môcť podľa svojho uváženia ukladať dokumenty v registri v listinnej alebo elektronickej podobe. Povinnosť uložiť dokumenty do registra sa nebude vzťahovať na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a nemá povinnosť predkladať daňové priznanie alebo nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Lehota na uloženie riadnej individuálne účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky do registra je 6 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku bude účtovná jednotka povinná uložiť do registra spolu so správou audítora do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. Priebežná individuálna účtovná závierka sa bude ukladať do registra do 3 mesiacov a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do 6 mesiacov od jej zostavenia. Ak účtovná jednotka nebude mať schválenú účtovnú závierku v uvedených lehotách, pri uložení uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a dátum schválenia účtovnej závierky dodatočne oznámi správcovi registra, najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia.

V zmysle nového ustanovenia § 23b sa v roku 2012 naďalej zachováva súčasný spôsob predkladania dokumentov, ktorým je doručenie daňovému úradu ako súčasť daňového priznania. Daňový úrad následne dokumenty spracuje do elektronickej podoby a odstúpi správcovi registra. Od 1. januára 2013 sa budú dokumenty doručovať v listinnej forme na daňový úrad alebo v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Účtovné jednotky verejnej správy doručia dokumenty správcovi prostredníctvom systému Štátnej pokladnice. Daňové riaditeľstvo bude následne povinné previesť listinné dokumenty do elektronickej podoby a listinné a elektronické dokumenty zaslať do 5 pracovných dní správcovi registra. Finančné riaditeľstvo SR bude povinné doručené elektronické dokumenty bezodkladne odtúpiť správcovi registra. Správca registra bude povinný do 5 dní uverejniť dokumenty v registri. Riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky, riadne konsolidované účtovné závierky a správy audítora, bude správca registra povinný zaslať prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR do zbierky listín obchodného registra príslušných súdov.

Orgány verejnej správy a územnej samosprávy budú mať podľa ustanovenia § 23c neobmedzený prístup do verejnej aj neverejnej časti registra. Ostatné osoby budú mať prístup do neverejnej časti registra, iba ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Prístup k účtovným závierkam bude zabezpečený prostredníctvom internetu a bude bezplatnýSpoplatnené budú len nasledovné úkony: (1) vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok a to za každú, aj začatú stranu 0,33 Eura, najmenej však 1,50 Eura, (2) zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami 0,33 Eura, (3) vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok 3 Eurá a (4) zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami 0,33 Eura.

Dokumenty zasielané žiadateľom na základe ich žiadosti elektronickými prostriedkami musia byť overené zaručeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, bude správca registra povinný vydať do 5 pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku. Prístup do verejnej alebo neverejnej časti registra bude umožnený odo dňa 1. januára 2013.

Od 1. januára 2012 je správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadené rozpočtové, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky povinné zostavovať konsolidovanú výročnú správu. Ak údaje z individuálnej výročnej správy uvedú v konsolidovanej výročnej správe, individuálnu výročnú správu zostavovať nemusia.

Pozemkové spoločenstvá už po novom nebudú môcť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Pozemkové spoločenstvá, ktorých príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200.000 Eur, sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva od 1. januára 2012, ak majú účtovné obdobie kalendárny rok. Ak majú účtovné obdobie hospodársky rok, sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva prvým dňom účtovného obdobia, ktoré začína po 1. januári 2012.

Novela mení filozofiu ukladania pokút. Správne delikty sú v novelizovanom ustanovení § 38 odstupňované podľa závažnosti. Za nezostavenie účtovnej závierky môže daňový úrad vyrubiť pokutu až do výšky 1.000.000 Eur. Výška pokuty za ostatné správne delikty vychádza najmä z hodnoty vykazovaného majetku, pričom je stanovená jej maximálna výška.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....