Iné

Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2011

Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predpokladá zabezpečenie zlepšenia podnikateľského prostredia. Zavádza uskutočňovanie elektronických aukcií pri nadlimitných zákazkách, povinnosť písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou „užšej súťaže“ ako i ďalšie skutočnosti, o ktorých Vás informujeme v tomto článku.

Národná rada SR dňa 2. februára 2011 schválila tzv. veľkú novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011.

Nová právna úprava má za cieľ celkové zlepšenie procesu verejného obstarávania. Má dosiahnuť celkové zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky so zámerom presadzovania vyšších foriem súťaží s dôslednejšou kontrolou ich priebehu, zvýšenie transparentnosti vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.), obmedzenie v súčasnosti neprehľadného zvyšovania vysúťaženej ceny zákazky zmluvnými dodatkami ich povinným zverejňovaním a zavedením cenového stropu takéhoto zvyšovania, odstránenie možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny“ zavedením v širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky“ vychádzajúceho zo smernice 2004/18/ES a pod.

Predpokladá sa zlepšenie hospodárskej súťaže a podnikateľského prostredia, pretože novela obmedzí zneužívanie nejednoznačných ustanovení zákona s cieľom manipulácie procesu verejného obstarávania a zvýši tak rovnosť šancí uchádzačov v súťaži. Predpokladaným následkom bude zvýšený počet podnikateľských subjektov so záujmom zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, čím sa zabezpečí nielen jeho väčšia otvorenosť, dôslednejšia kontrola dodržiavania jeho priebehu, ale vďaka väčšej konkurencii aj zníženie cenovej hladiny tovarov a služieb financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov.

Odo dňa 1. apríla 2011 dôjde k zmene limitov pri podlimitných a podprahových zákazkáchPodlimitnou zákazkou bude taká zákazka, ktorej predpokladaná hodnota bude nižšia ako finančný limit uvedený v ust. § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, napr. 133 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru zadávanú Slovenskou republikou zastúpenou jej orgánmi, a súčasne (1) rovnaká alebo vyššia ako 40 000 Eur (pôvodne 60 000 Eur), ak sa bude jednať o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom a (2) rovnaká alebo vyššia ako 200 000 Eur (pôvodne 360 000 Eur), ak sa bude jednať o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Pri podprahových zákazkách boli limity upravené v ust. § 4 ods. 4 písm. a), kde došlo k zníženiu z pôvodných 30 000 Eur na 10 000 Eur a v písm. b) stanovením limitu 20 000 Eur miesto pôvodných 120 000 Eur.

Zmeny nastanú aj v oblasti vyhodnocovania splnenia podmienok účasti. Podľa pôvodného znenia ust. § 33 ods. 4 zákona mohol verejný obstarávateľ a obstarávateľ požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov. Novela určuje povinnosť požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených podkladov, a to vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač v takomto prípade musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do (1) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo (2) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Zavádza sa tiež povinnosť vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru použiť elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak bude možné presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody.

Ponuky vyhodnocuje komisia. Zmenou ust. § 42 ods. 3 až ods. 5 bola zavedená povinnosť komisie písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa ponuky, ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám. Uchádzač bude musieť následne zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä (1) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb, (2) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, (3) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, (4) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby alebo (5) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení alebo vylúčiť uchádzača zo súťaže za podmienky, že tento nezaslal písomné odôvodnenie, alebo sa nedostavil po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo ním predložené vysvetlenie nie je v súlade so stanovenými požiadavkami.

Došlo i k sprísneniu pravidiel pri zadávaní podprahových zákaziek. Verejný obstarávateľ predovšetkým určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk. Uvedená lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa ust. § 23 ods. 1. Novela spresnila aj obsah výzvy na predkladanie ponúk. Musia v nej byť uvedené (1) údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje, najmä adresa a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, (2) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky, (3) predpokladaná hodnota predmetu zákazky, (4) miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, (5) podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, (6) kritériá na vyhodnotenie ponúk, (7) označenie, či sa použije elektronická aukcia, (8) lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk, (9) informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská, (10) dátum, čas a miesto otvárania ponúk, (11) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb, (12) doplňujúce informácie, ak sú potrebné a (13) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Pri zadávaní podprahovej zákazky nie je potrebné použiť elektronickú aukciu.

Kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly. Orgány kontroly sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s úradom. Podľa nového ust. § 147a zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa ust. § 7 v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, úrad alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podá návrh na určenie ich neplatnosti súdom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....