Iné

Novela zákona o vlastníckych vzťahoch k pôde a poľnohospodárskemu majetku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2011

Zákon o vlastníckych vzťahoch k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku už v roku 2010 prešiel novelizáciou. Najnovšia novela by mala doplniť predchádzajúce zmeny a odstrániť možnosť špekulatívneho vydávania náhradných pozemkov mimo katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Okrem uvedeného tiež upravuje ukončenie reštitučných konaní vydaním náhradného pozemku alebo zaplatením finančnej náhrady za pôvodné pozemky.

Zákon č. 559/2010 Z. z. (ďalej len „novela“) s účinnosťou odo dňa 1. marca 2011 mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde“). Zmeny sa týkajú predovšetkým úpravy prevedenia náhradných pozemkov na oprávnené osoby. Radi by sme Vám dali do pozornosti, že poslednú novelizáciu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde sme Vám predstavili v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 07/2010.

Podľa súčasnej právnej úpravy, ak nemožno v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde vydať zreštituovaný pozemok oprávnenej osobe (napr. z dôvodu, že sa na ňom nachádza cintorín), má oprávnená osoba podľa ust. § 11 ods. 2 nárok na bezplatné prevedenie iných pozemkov vo vlastníctve štátu do jej vlastníctva, a to v primeranej výmere a kvalite ako boli pôvodné pozemky oprávnenej osoby, pokiaľ možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, pokiaľ s tým oprávnená osoba súhlasí. Na náhradný pozemok má oprávnená osoba nárok, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2 a ak nárok v peniazoch je vyšší ako 166 Eur. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.

Podľa novelizovaného znenia ust. § 11 ods. 2 sa prevedú bezodplatne do vlastníctva oprávnenej osoby pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite, ako boli jej pôvodné pozemky, a to v nasledovnom poradí: (1) v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo v inom katastrálnom území obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, (2) v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, (3) v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Podmienky nároku na náhradný pozemok, t.j. výmera nad 400 m2 a nárok v peniazoch vyšší ako 166 Eur, ostávajú zachované. Ak oprávnená osoba nespĺňa uvedené podmienky, náhrada za pozemky sa jej poskytne v peniazoch. Náhrada v peniazoch sa jej poskytne aj v tom prípade, ak oprávnená osoba nesúhlasí ani s jedným z troch ponúkaných náhradných pozemkov. Novela tiež precizuje ust. § 21a ods. 3 tak, že nevyhnutné náklady spojené s rozhodovacou činnosťou a vydávaním náhradných pozemkov, s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov uhrádza štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.

V súčasnosti sa oprávnená osoba môže rozhodnúť, ak pozemok, ktorý bol pôvodne v jej vlastníctve a na prevzatom pozemku je trvalý porast, pričom v čase prevzatia pozemku štátom alebo inou právnickou osobou na pozemku porovnateľný trvalý porast tej istej kultúry nebol, či prevezme pozemok a uhradí finančnú náhradu (za trvalý porast) alebo či požiada o vydanie iného pozemku. Na postup vydania iného pozemku sa vzťahuje ust. § 11 ods. 2. Oprávnená osoba okrem uvedenej možnosti môže zmluvou dohodnúť aj odlišný postup, napr. vydanie náhradného pozemku v inom katastrálnom území. Po účinnosti novely horeuvedená možnosť dohody odlišného postupu bude zrušená a vydanie náhradného pozemku sa bude spravovať len v zmysle ust. § 11 ods. 2 zákona.

Novela v prechodných ustanoveniach upravuje, že ak rokovania o návrhoch náhradných pozemkov oprávnenými osobami alebo rokovania o ponukách náhradných pozemkov Slovenským pozemkovým fondom oprávnenej osobe neboli ukončené do dňa 28. februára 2011, dokončia sa podľa predpisov účinných odo dňa 1. marca 2011.

Dňom 1. marca 2011 zanikajú vecné bremená zriadené k nehnuteľnostiam, ktoré prešli na štát a nachádzajú sa na území vojenského obvodu Javorina. Pozemkovým úradom príslušným na konanie vo veci vydania nehnuteľností v uvedenom vojenskom obvode, ktoré prešli na štát, bude Obvodný pozemkový úrad Kežmarok.

V súvislosti so zmenami zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa s účinnosťou odo dňa 1. marca 2011 mení aj zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Novelizované ust. § 34 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. určuje Bratislavu ako sídlo Slovenského pozemkového fondu. Predmetné ustanovenie zároveň zavádza oprávnenie Slovenského pozemkového fondu zriaďovať územné organizačné útvary a určovať ich sídla. Novelou doplnený ods. 19 v § 34 ustanovuje Slovenskému pozemkovému fondu povinnosť prevádzať na oprávnené osoby náhradné pozemky v poradí, v akom boli žiadosti o vydanie pozemkov doručené podľa centrálnej evidencie elektronickej podateľne.

Okrem uvedených novelizácií novela mení aj viaceré ustanovenia zákona č. 503/2003 Z. z., ktoré súvisia so zmenami zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Jedná sa predovšetkým o § 6 ods. 2, ktorý ustanovuje podmienky bezplatného prevodu vlastníctva k náhradným pozemkom v takom istom textovom znení ako ustanovuje ust. § 11 ods. 2 zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....