Verejná správa

Novela zákona o výbere mýta

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2015

Novelou uvedeného zákona sa znižuje výška pokút za priestupky a správne delikty na úseku mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň dochádza k precizovaniu znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.

Dňa 13. mája 2015 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Novelizovaná podoba zákona o výbere mýta nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2015.
Ako uvádza dôvodová správa, v súčasnosti platné sadzby pokút za porušenie právnych predpisov na úseku mýta boli nastavené s dôrazom na ich preventívny a odstrašujúci účinok pre prípadných porušovateľov. Po úspešnom zabehnutí systému elektronického výberu mýta je možné prikročiť aj ku korekciám výšky týchto pokút.

Novela zároveň upravuje proces povoľovania vnútroštátnej dopravy na medzinárodných autobusových linkách.

Pokiaľ ide o zmeny v právnej úprave priestupkov na úseku výberu mýta, priestupku sa dopustí v zmysle ust. § 27 ods. 1 novelizované písmeno c) okrem iného aj ten, kto pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku. Ide o precíznejšie upravenie skutkovej podstaty tohto priestupku.

Vzhľadom na problémy z praxe, ako uvádza dôvodová správa, v predmetnom ustanovení sa precizovalo aj písm. f), podľa ktorého sa po novom priestupku na úseku výberu mýta dopustí aj ten, kto nezadá do palubnej jednotky správne a úplne technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie a vznikne tým nedoplatok mýta.

Podľa dôvodovej správy je uvedená úprava reakciou na problémy z praxe, kedy sa stávalo, že vodič z dôvodu nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky uhradil vyššie mýto, ako by mal uhradiť pri zadaní správneho počtu náprav a dopustil sa tým priestupku. V prípade ak vodičovi z dôvodu nesprávneho nastavenia palubnej jednotky nevzniká nedoplatok mýta, nie je to považované za priestupok, a teda nie je možné mu za to uložiť pokutu ako doteraz. Príslušník Policajného zboru môže v takom prípade zastaviť vozidlo a upozorniť vodiča na povinnosť správne a úplne zadať technické údaje o vozidle do palubnej jednotky.

Cieľom ďalších zmien v priestupkoch je zníženie pokút.

Po novom sa za priestupok spočívajúci v užívaní vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 1.050 Eur a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celu sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 Eur. Ak nie je možne určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 1.500 Eur.

Po novom za priestupok spočívajúci v odmietnutí úhrady mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly, sa uloží pokuta vo výške 2.000 Eur a v blokovom konaní vo výške 1.000 Eur.

Napokon, za priestupok spočívajúci v absencii palubnej jednotky na výber mýta vo vozidle, sa uloží pokuta vo výške od 100 Eur do 1.000 Eur a v blokovom konaní vo výške od 50 Eur do 700 Eur.

Podľa dôvodovej správy, skutková podstata priestupku spočívajúceho v absencii palubnej jednotky na výber mýta vo vozidle sa použije len v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. vymedzené úseky ciest I. triedy a ciest II. a III. triedy) a nemá vo vozidle palubnú jednotku. Ak vo vozidle nie je palubná jednotka pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekov s inou ako nulovou sadzbou, nemožno vodičovi uložiť pokutu za priestupok – absencia palubnej jednotky, ale v tomto prípade mu bude uložená pokuta za priestupok – neuhradenie mýta. Za uvedené skutkové podstaty sú preto stanovené aj rozličné výšky pokút.

V prípade ak vo vozidle je palubná jednotka, ale mýto nie je uhradené, ide o priestupok neuhradenia mýta.

Podľa doplneného odseku 5 do ust. § 27 sa za priestupok spočívajúci v neoprávnenej manipulácii s palubnou jednotkou alebo neoprávneného zásahu do palubnej jednotky, uloží pokuta vo výške 1.000 Eur a v blokovom konaní vo výške 700 Eur.

Podľa doplneného odseku 6 do ust. § 27 sa za priestupok spočívajúci v nesprávnom umiestnení palubnej jednotky a jej používaní v rozpore so zákonom, uloží pokuta vo výške od 20 Eur do 100 Eur a v blokovom konaní vo výške od 10 Eur do 80 Eur.

Cieľom ďalších zmien v ustanoveniach týkajúcich sa pokút je rozlíšiť výšku pokuty ak neoznámením zmeny zaregistrovaných údajov dôjde k vzniku nedoplatku mýta alebo nie. Nižšia pokuta sa uloží v prípade ak neoznámená zmena údajov nemá za následok vznik nedoplatku mýta. To znamená, ten, kto sa dopustí priestupku spočívajúceho v nepredložení dokladu o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla, potvrdení o úhrade mýta na výzvu policajta alebo nesprístupní údaje v palubnej jednotke policajtovi alebo osobe poverenej výkonom kontroly, sa uloží pokuta vo výške od 100 Eur do 500 Eur a v blokovom konaní vo výške od 50 Eur do 300 Eur.

Podľa doplneného odseku 9 do ust. § 27 sa za priestupok neoznámenia zmeny zaregistrovaných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c) (teda technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, zmena evidenčného čísla zaregistrovaného vozidla, údaje o prevádzkovateľovi vozidla) sa uloží pokuta vo výške 100 Eur a v blokovom konaní vo výške 50 Eur, a ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 Eur a v blokovom konaní vo výške 120 Eur.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis, pričom podľa precizovaného odseku 12 v ust. § 27 priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.

Zmeny sa novelou zákona o výbere mýta dotkli aj správnych deliktov na úseku výberu mýta.

Podľa novelizovaného ust. § 28 odsek 1 sa správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý (1) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta, (2) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku, (3) palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) alebo b), alebo (4) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c).

Cieľom je, rovnako ako pri priestupkoch, rozlíšiť skutok v závislosti od toho, či sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. niektoré cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy) a nemá vo vozidle palubnú jednotku alebo nie. Tak isto ako pri priestupkoch, ak prevádzkovateľ vozidla nezabezpečí, aby vozidlo pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekov s inou ako nulovou sadzbou bolo vybavené palubnou jednotkou, uloží sa mu pokuta za správny delikt neuhradenia mýta.

Za správny delikt užívania alebo umožnenia užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom bez úhrady mýta a tiež ak správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom, sa uloží pokuta vo výške od 1.500 Eur do 10.000 Eur.

Za správny delikt nesplnenia povinností týkajúcich sa palubných jednotiek sa uloží pokuta vo výške od 480 Eur do 2.000 Eur.

Za správny delikt neoznámenia zmeny zaregistrovaných údajov, tak ako pri priestupkoch, sa uloží pokuta vo výške od 30 Eur do 300 Eur.

S cieľom rovnomernejšieho rozdelenia prejednávania správnych deliktov okresnými úradmi sa novelou ustanovila miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom vozidla. Na prejednávanie správnych deliktov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

To znamená, že v zmysle ust. § 28 odsek 9 správne delikty prejednáva okresný úrad v obvode, ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Prevádzkovateľ vozidla sa dopustí správneho deliktu, ak poruší povinnosti podľa odseku 1 ust. § 29, teda povinnosti (1) úhrady mýta, (2) užívania vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta s palubnou jednotkou vo vozidle, (3) správneho a úplného zadania technických údajov o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie, (4) oznámenia zmeny zaregistrovaných údajov v palubnej jednotke podľa § 9 ods. 2 písm. c).

Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty. Pokuta sa zvyšuje o 300 eur tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu alebo rozhodnutia o uložení pokuty.

Pokiaľ ide o výšky pokút v rozkaznom konaní, (1) za porušenie povinnosti úhrady mýta sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1.500 Eur(2) za porušenie povinnosti užívania vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta s palubnou jednotkou vo vozidle sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 Eur(3) za porušenie povinnosti správneho a úplného zadania technických údajov o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 Eur, ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta a (4) za porušenie povinnosti oznámenia zmeny zaregistrovaných údajov v palubnej jednotke podľa § 9 ods. 2 písm. c) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 Eur. Ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa v rozkaznom konaní pokuta vo výške 480 Eur.

Pokiaľ ide o príslušnosť na rozkazné konanie o správnom delikte, je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k porušeniu povinnosti.

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení sa v ust. § 10 dopĺňa odsekom 11, podľa ktorého pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, možno povoliť podľa osobitného predpisu a len so súhlasom dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. Dotknutý dopravný správny orgán súhlas neudelí, len ak doloží podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu.

Ako uvádza dôvodová správa, ide o umožnenie povoliť vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike, ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy na základe súhlasu dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. V prípade nesúhlasu týchto správnych orgánov bude potrebné doložiť podrobnú analýzu o tom, že by vykonávanie príslušnej dopravy závažne ovplyvnilo životaschopnosť porovnateľnej dopravy, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa práva Spoločenstva, priamo na dotknutých úsekoch.

Podľa dôvodovej správy ide o zosúladenie podmienok pre slovenských dopravcov a zahraničných dopravcov.

V súčasnosti môžu zahraniční dopravcovia po schválení vykonávať kabotáž na území Slovenskej republiky na medzinárodnej autobusovej linke, ktorá sa povoľuje na základe pravidiel kabotážnych prepráv ustanovených nariadením (ES). Ak má napríklad rakúsky dopravca povolenú kabotáž na medzinárodnej autobusovej linke zo Slovenskej republiky do Rakúska, môže na území Slovenskej republiky po vydaní povolenia prepravovať miestnych cestujúcich medzi zastávkami na území Slovenskej republiky bez prechodu cez štátne hranice. Ak by tú istú linku prevádzkoval slovenský dopravca, tak nemôže prepravovať cestujúcich medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu sa návrhom umožňuje za tých istých podmienok, ako sa povoľuje kabotážna preprava pre dopravcov so sídlom alebo trvalým pobytom v inom štáte, povoliť vnútroštátnu dopravu na medzinárodnej autobusovej linke slovenskému dopravcovi.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....