Verejná správa

Novela zákona o výchove a vzdelávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2014

Novela umožní poskytovanie príspevku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na školské ihriská, učebnice a na zvyšovanie kapacít materských škôl. Pôvodný návrh novely obsahoval aj zoznam potravín, ktorých predaj je v školských bufetoch zakázaný, avšak uvedený návrh nebol schválený.

Zákon č. 377/2014 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), nadobudol účinnosť dňom 20. december 2014.

Návrh novely pôvodne obsahoval zákaz predaja určitých potravín v školských bufetoch. Po schválení zákona v NR SR bol zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie v NR SR. Pri opätovnom prerokovaní neboli prijaté ustanovenia, ktorými by bol zavedený zákaz predaja určitých potravín v školských bufetoch. Pozmeňujúcim návrhom poslancov NR SR bol návrh novely zákona doplnený o ustanovenia upravujúce financovanie školstva.

Podľa nového znenia ust. § 13 ods. 5 môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nielen centrálne zakúpiť schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity a bezplatne ich poskytnúť školám, ale môže namiesto ich zakúpenia poskytnúť finančné prostriedky na ich zakúpenie. Uvedené sa týka aj poskytnutia finančných prostriedkov na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom. Ministerstvo môže namiesto učebníc poskytnúť príspevky len školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. ide o základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu, konzervatórium a školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a stredná škola pre žiakov s nadaním.

Ministerstvo podľa nového znenia § 13 ods. 7 zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy (1) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky a (2) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.

Lehota na odoslanie rozhodnutia o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky riaditeľom strednej školy sa zmenou ust. § 65 ods. 6 skrátila z pôvodných 10 dní na súčasných 7 dní. Dôvodom zmeny bola nevyhovujúca pôvodná lehota súvisiaca s termínom testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Okrem zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), sa novela dotkla aj ďalších zákonov. Nové znenie ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení umožní ministerstvu poskytnúť príspevok školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „príspevok na učebnice“).

Podľa doplneného ust. § 7 ods. 18 ministerstvo pridelí príspevok na učebnice podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu ku dňu 15. septembra bežného školského roka alebo podľa stavu ku dňu 15. septembra nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

Príspevok na učebnice je účelovo určený. Ministerstvo bude tiež podľa nového znenia ust. § 6c ods. 1 môcť poskytovať dotácie na výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.

Ďalším zákonom, ktorý bol novelizovaný je zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu. Na základe nového znenia ust. § 11 ods. 2 a § 11d ods. 1 písm. d) ministerstvo bude môcť preplácať výdavky škôl a školských zariadení na obnovu športovej infraštruktúry osobitného významu aj spätne. Novela totiž umožnila poskytnúť dotáciu na tú obnovu športovej infraštruktúry, ktorú škola uhradila ešte pred uzavretím dotačnej zmluvy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....