Iné

Novela zákona o výkone väzby

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2008

Dňa 1. mája 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 127/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o výkone väzby. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobnejšie oboznámi so zmenami, ktoré novela zákona o výkone väzby priniesla v súvislosti s rozšírením obmedzení práv obvineného, v úprave disciplinárneho konania či v úprave niektorých finančných náležitostí obvineného.
Dňa 1. mája 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 127/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (ďalej v texte len „novela zákona o výkone väzby“ alebo len „novela“).
V novom ustanovení § 2a zákona o výkone väzby sa určuje okruh práv a slobôd, vo výkone ktorých je obvinený obmedzený, alebo ktoré nemôže uplatňovať, do ktorého patria niektoré ústavné práva, najmä právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, sloboda pohybu a pobytu, zachovanie listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností a právo slobodnej voľby povolania. Obvinený počas výkonu väzby nemá aj niektoré ďalšie práva a slobody, ktoré sa nemôžu vzhľadom na charakter inštitútu väzby uplatniť, obvinený napríklad nemá právo na štrajk, právo zakladať politické strany, politické hnutia, odborové organizácie a právo združovať sa v nich, právo slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke zariadenie.

Novelou sa ďalej určuje, že príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže SR (ďalej v texte len „ZVaJS SR“) predvádza obvineného v ústave pred orgán činný v trestnom konaní, súd, obhajcu osoby a orgány uvedené v § 59 a 60 zákona o výkone väzby a pred probačného a mediačného úradníka v pracovných dňoch len v čase medzi 7.00 hod. a 18.00 hod. a v sobotu v čase medzi 7.00 hod. a 15.00 hod. na základe ich predchádzajúcej žiadosti. Pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviesť len po predchádzajúcom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak v zákone o výkone väzby nie je stanovené inak. Žiadosť o predvedenie obvineného na deň pracovného pokoja a vo sviatok doručí oprávnený orgán riaditeľovi ústavu najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Novela ďalej upresnila, že príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného pred iné orgány alebo osoby a predvedenie mimo ústav sa rozumie v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, ktorý vo veci koná a po podaní obžaloby predseda senátu alebo samosudca, ktorý vo veci koná.

Novela zákona o výkone väzby (obdobne ako novela zákona o výkone trestu odňatia slobody) spresňuje úpravu týkajúcu sa dekompenzačnej cely, pričom uvedený pojem nahrádza pojmom kompenzačná miestnosť. Obvinený sa do tejto miestnosti umiestni len na nevyhnutne potrebný čas, a to za účelom kompenzácie stavu nekontrolovaného správania, pokiaľ neskončia prejavy takéhoto správania. Nejedná sa teda o miestnosť určenú na ubytovanie obvineného a jej interiér musí byť stavebne riešený bez akýchkoľvek ostrých hrán a výčnelkov, pričom kompenzačná miestnosť musí spĺňať aj požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie.

Novela spresňuje povinnosť lekára informovať riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie, rovnakým spôsobom ako pri inštitúte výkonu trestu, pričom riaditeľ ústavu po novom informuje o skutočnostiach týkajúcich sa vážneho ochorenia alebo zranenia obvineného osoby, ktoré majú právo byť informované o zdravotnom stave obvineného až na základe ich podnetu a nie automaticky.

V oblasti korešpondencie novela spresnila pravidlá týkajúce sa korešpondencie, v zmysle ktorých má obvinený právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia, ak zákon o výkone väzby neustanovuje inak. Novela zákona o výkone väzby obdobne ako novela zákona o výkone trestu odňatia slobody zakotvila, že povolená hmotnosť a rozmery korešpondencie sú určené v zmysle podmienok platných pre poštové služby upravených zákonom č. 507/2001 Z. z.o poštových službách v znení neskorších predpisov. V úprave prijímania balíkov prináša novela rozšírenie obmedzení obvineného. V balíku adresovanému obvinenému zakazuje zasielať (okrem iného) aj akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu (ktorým je zákon o potravinách), alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne. Ak balík obsahuje niektorú z vyššie zakázaných vecí a taká vec sa vracia odosielateľovi prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok platných pre poštové služby upravených zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o výkone väzby prináša spresnenia aj v úprave používania telefónu obvineným. Obvinený má právo telefonovať dvakrát za mesiac v prítomnosti príslušníka ZVaJS SR v rozsahu 15 minút a v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave, pričom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže pri udelení súhlasu vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní. Uvedená úprava neplatí pre telefonovanie obvineného s obhajcom, s ktorým obvinený môže telefonovať aj častejšie ako dvakrát za mesiac. Obvinený môže telefonovať obhajcovi a najviac piatim blízkym osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. ZVaJS SR je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase, dĺžke hovoru a pretelefonovanej finančnej čiastke. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže v odôvodnených prípadoch povoliť obvinenému telefonovať aj s inou osobou, alebo v inom, ako ústavným poriadkom vyhradenom čase.

Novelou sa upravuje, že obvinený nie je oprávnený voľne disponovať s peňažnými prostriedkami, ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do výkonu väzby alebo počas jej trvania vydal príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v slovenskej mene, cudzej mene alebo cenín. V takom prípade ústav peňažné prostriedky prevezme a eviduje na konte obvineného, avšak obvinený môže s nimi nakladať až po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súdpri vzatí obvineného do výkonu väzby alebo počas jej trvania príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov alebo cenín nevydá, má sa za to, že tieto nepochádzajú z trestnej činnosti a obvinený môže s takýmito peňažnými prostriedkami nakladať. Novelou sa dopĺňa právna úprava obsiahnutá v zákone o výkone väzby o ustanovenia umožňujúce cudzincom nakupovať v predajni v ústave, pričom nákup v predajni v ústave sa im umožňuje, ak cudzinec má na konte v evidencii ústavu viac peňažných prostriedkov, než je predpokladaná suma cestovného v dobe prepustenia z výkonu väzby do miesta jeho pobytu v SR, ak také nie je, do najbližšieho sídla zastupiteľského úradu štátu, držiteľom cestovného dokladu ktorého cudzinec je, a ak ide o cudzinca bez štátneho občianstva, po hranicu v mieste opustenia SR. Novela zákona o výkone väzby obmedzuje možnosť používania finančných prostriedkov obvineného tak, aby obvinený mohol peňažné prostriedky účtované a evidované na jeho konte použiť len na nákup základných potrieb osobnej hygieny, potrieb na korešpondenciu, na úhradu pohľadávok, súdnych poplatkov a správnych poplatkov, na nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a ak obvinený v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci neuhradil zrážku najmenej v sume požadovaného čerpania peňažných prostriedkov, na pohľadávky spojené s výkonom väzby a výkonom trestu a na pohľadávky ostatných oprávnených fyzických osôb alebo právnických osôb evidovaných v ústave.

Povinnosti obvineného sa novelou rozšírili o povinnosť obvineného dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, a tiež o povinnosť obvineného pri výkone práce používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.

Novela zákona o výkone väzby ukladá obvinenému aj ďalšiu novú povinnosť nosiť preukaz. Definuje preukaz obvineného, ktorý je určený na identifikáciu obvineného, reguláciu jeho pohybu a uplatnenie niektorých práv obvineného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Pre tieto účely musí preukaz obsahovať základné identifikačné znaky obvineného (fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód obvineného).

Novelou sa ďalej ustanovuje, že okrem pracovnej odmeny obvineného je ZVaJS SR oprávnený vykonávať, vykazovať a odvádzať zrážky aj z nemocenských dávok a úrazových dávok, ktoré doterajšia právna úprava neumožňovala. Ak obvinený, voči ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa podľa Občianskeho súdneho poriadku (konkrétne podľa jeho ustanovení § 293 až 295), pričom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, ak z nej možno uspokojiť pohľadávku. V prípade premiestnenia obvineného do iného ústavu, tento ústav preberie výkon rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny, pričom premiestnenie obvineného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy (napríklad v zmysle § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku).

Zakotvením explicitnej úpravy novela zákona o výkone väzby spresňuje, že o umiestnení obvineného do zmierneného režimu rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník ZVaJS SR najneskôr najbližší pracovný deň po prijatí obvineného do výkonu väzby. V súvislosti so zaraďovaním obvineného do práce novela podrobnejšie ustanovuje, že obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka alebo zamestnanca ZVaJS SR.

Pri disciplinárnom konaní novela prináša čiastočné upustenie od postupu podľa Správneho poriadku a konanie upravuje tak, aby bol tento postup efektívnejší a čo najmenej administratívne náročný. Novela aj po zmenách v ustanovení § 40 zákona o výkone väzby určuje, že právo ukladať disciplinárny trest má v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent režimu, pričom o zhabaní veci rozhoduje vedúci oddelenia výkonu väzby. O disciplinárnom previnení obvineného sa po novom pred uložením disciplinárneho trestu spíše záznam na predpísanom tlačive. Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä označenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uložení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného. Uloženie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvoda dátum uloženia sa zaznamená do osobnej karty obvineného. Novela naďalej vyžaduje, aby pred uložením disciplinárneho trestu boli objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina obvineného. Obvinenému sa pred uložením disciplinárneho trestu naďalej musí umožniť, aby sa k veci vyjadril, avšak po novom vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží obvinenému na podpis a ak obvinený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník ZVaJS SR uvedie túto skutočnosť v prítomnosti tretej osoby na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis. Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada najmä na povahu a závažnosť disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, za ktorých bolo spáchané, mieru zavinenia, pohnútky a doterajší postoj obvineného k plneniu povinností. Disciplinárny trest možno obvinenému uložiť do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník ZVaJS SR alebo zamestnanec ZVaJS SR v ústave, najneskôr však do jedného roka odo dňa jeho spáchania. Novela teda zakotvila miesto dvojročnej objektívnej lehoty kratšiu, jednoročnú lehotu. Aj po novele možno obvinenému uložiť za disciplinárne previnenie len jeden disciplinárny trest a toto obmedzenie neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci. Novela ustanovila i možnosť previnenie obvineného riešiť aj pohovorom bez uloženia disciplinárneho trestu, a to v prípade, ak disciplinárne previnenie nie je závažné, alebo ak sa obvinený takéhoto konania dopustil prvýkrát, v prípade tohto postupu príslušník ZVaJS SR urobí o pohovore záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive.

Novela v zákone o výkone väzby prináša okrem úpravy ustanovenia § 40 aj nové ustanovenia § 40a až 40f, ktoré sa taktiež týkajú disciplinárneho konania. V ustanovení § 40a zákona o výkone väzby novela demonštratívnym výpočtom ustanovuje, že v konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka ZVaJS SR alebo zamestnanca ZVaJS SR, výpoveď obvineného alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo možno preveriť. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie skutku, príslušník ZVaJS SR je oprávnený zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie obvineného nezbavuje príslušníkov ZVaJS SR povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami preveriť všetky okolnosti skutku.

V zmysle nového ustanovenia § 40b zákona o výkone väzby sa uloženie disciplinárneho trestu vykoná rozhodnutím na predpísanom tlačive. Rozhodnutie sa oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia obvinenému a ak obvinený o to požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia, pričom deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. Obvinený potvrdí ústne vyhlásenie, alebo doručenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom a ak to odmietne, príslušník ZVaJS SR, v prítomnosti tretej osoby, uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis (ide o rovnaký postup ako v prípade, ak obvinený odmietne podpísať vyjadrenie pred uložením disciplinárneho trestu). Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu možno v súlade s ustanovením § 40c až § 40e zákona o výkone väzby podať opravný prostriedok. Obvinený má právo do troch dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podať proti nemu sťažnosť. Odkladný účinok má len sťažnosť proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci, a sťažnosť, pri ktorej tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad § 70 Trestného poriadku). Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu prepadnutia veci a rozhodnutiu o zhabaní veci môže podať sťažnosť obvinený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka. O sťažnosti rozhodne do piatich pracovných dní od jej podania najbližšie nadriadený toho, kto rozhodnutie napadnuté sťažnosťou vydal. Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu možno podať písomne alebo ústne príslušníkovi ZVaJS SR, ktorý disciplinárny trest uložil alebo jeho najbližšie nadriadenému. Ak bola sťažnosť podaná písomne, vyznačí sa na nej dátum jej prevzatia. O sťažnosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody sťažnosti a dátum podania.

Ak je sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podaná v lehote, príslušník ZVaJS SR, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu, je povinný preskúmať najmä, či je preukázané, že sa disciplinárne previnenie stalo, či ho spáchal obvinený, či skutok je disciplinárnym previnením. Súčasne preskúma, či nebola prekročená disciplinárna právomoc príslušníka ZVaJS SR, ktorý disciplinárny trest uložil. Príslušník ZVaJS SR, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu (1) zamietne sťažnosť, ak bola podaná oneskorene, (2) zamietne sťažnosť, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané a uložený disciplinárny trest je úmerný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, (3) zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané, ale uložený disciplinárny trest je vzhľadom k závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny, (4) zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak neboli dostatočne objasnené všetky skutočnosti, ktoré sú pre uloženie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajšie dôkazy pre rozhodnutie nedostatočné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie príslušníkovi ZVaJS SR, ktorý disciplinárny trest uložil. V ďalšom konaní nemôže dôjsť k zmene rozhodnutia v neprospech obvineného. Proti novému rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu má obvinený právo podať sťažnosť, (5) zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak nie je preukázané, že sa obvinený disciplinárneho previnenia dopustil. Rozhodnutie o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu príslušník ZVaJS SR písomne odôvodní na predpísanom tlačive.

V novom ustanovení § 40f zákona o výkone väzby novela upravuje inštitút započítania disciplinárneho trestu. Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa bodov (3) a (4) predchádzajúceho textu sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol aspoň sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu. Novela taktiež upravuje, že o odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník ZVaJS SR, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník ZVaJS SR s vyššou disciplinárnou právomocou, pričom záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty obvineného. Novelou sa vykonali zmeny aj v inštitúte zahladenia disciplinárneho trestu. Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu, ak bol uložený.

Novelou sa určujú zásady pre poskytovanie duchovných služieb pre obvinených a osobitne sa upravuje poskytovanie duchovných služieb obvineným v kolúznej väzbe, ktorým ich možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu okrem prípadov, ak duchovnú službu poskytuje väzenský kaplán a duchovný ústavu vedie o poskytnutí duchovnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo sudcovi.
Novelou bola vypustená povinnosť bezodkladne informovať o prijatí cudzinca do výkonu väzby konzulárny úrad štátu, ktorého je obvinený občanom, ktorá vyplýva podľa § 74 ods. 1 Trestného poriadku súdu (v prípravnom konaní sudcovi).

Ustanovuje sa, že ak obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a z rozpočtu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peňažný príspevok, je povinný nahradiť ju na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu.

Novela ďalej taxatívne určuje prípady, kedy môže ústav a generálne riaditeľstvo ZVaJS SR trvale upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby (napríklad, ak je zrejmé, že majetok obvineného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky či v prípade, ak k uspokojeniu pohľadávky nemohlo dôjsť ani vymáhaním od dedičov obvineného). Povinné trvalé upustenie od vymáhania týchto trov novela stanovuje pre prípad, ak sa pohľadávka spojená s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby premlčala a obvinený vzniesol námietku premlčania. Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas MS SR. Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky, pričom toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Obvinený sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje. Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýšených trovách výkonu väzby a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa premlčí po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

Novela spresňuje a dopĺňa aj splnomocňovacie ustanovenia, v zmysle ktorých je MS SR splnomocnené na úpravu podrobností taxatívne vymenovaných v § 66 zákona o výkone väzby (napríklad na úpravu podrobností o nosení preukazu obvineného, o zrážkach z pracovnej odmeny a poradí zrážok u obvineného, o určení trov výkonu väzby, o určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu, ale aj o určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....