Podnikatelia

Novela zákona o vysielaní a retransmisii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2008

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii. Prípravu tejto novely sme Vám priblížili už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legislatívneho procesu Vám ďalšie informácie o predmetnej právnej úprave prináša aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o vysielaní a retransmisii“ alebo len „novela“).

O návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii sme Vás v predstihu informovali už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO počas legislatívneho procesu prebiehajúceho na pôde NR SR. Návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii pôvodne predpokladal nadobudnutie účinnosti tejto novely zákona o vysielaní a retransmisii už odo dňa 1. júla 2008, v porovnaní so schválenou novelou uvažoval návrh tejto novely o účinnosti o mesiac skôr.

Novela zákona o vysielaní a retransmisii upravila podmienky pre opakované odvysielanie záznamov, časový rozsah záznamov a taktiež otázku predlžovania licencií v súvislosti s prechodom na digitálne televízne vysielanie. V porovnaní s návrhom novely zákona o vysielaní a retransmisii prináša schválené znenie novely zákona aj zmenu týkajúcu sa postupu Rady pre vysielanie a retransmisiu pri ukladaní sankcií, ktorý návrh novely neupravoval.

Na základe novely zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ oprávnený odvysielať ten istý záznam z podujatia, ku ktorému má iný vysielateľ výhradné vysielacie práva, aj opakovane, najneskôr však do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskej relácii. Po uplynutí tejto doby je opakované odvysielanie záznamu možné, iba ak by sa obsah tohto záznamu priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.

V súvislosti s možnosťou opakovane odvysielať ten istý záznam z podujatia, ku ktorému má iný vysielateľ výhradné vysielacie práva, novela zákona o vysielaní a retransmisii ustanovila kratší časový rozsah pri odvysielaní záznamu, ktorý po novom nesmie prekročiť 90 sekúnd. Do účinnosti predmetnej novely bol uvedený časový rozsah ohraničený na 3 minúty.

Novela zákona o vysielaní a retransmisii rieši aj úpravu platnosti licencií. Novela zakotvila rovnosť podmienok pre vysielateľov, a to doplnením zákona o vysielaní a retransmisii v § 52 o nový odsek 7, na základe ktorého sa licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako 12 rokov, považujú za licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené o 12 rokov, pričom týmto doplneným ustanovením nie je dotknuté časové obmedzenie využívania analógových frekvencií podľa osobitných predpisov (napríklad podľa § 67 zákona o digitálnom vysielaní, ktorým je, vzhľadom na proces prechodu na digitálne televízne vysielanie a stanovenie podmienok tohto prechodu, platnosť licencií na analógové televízne vysielanie časovo obmedzená).

Novela zákona o vysielaní a retransmisii zakotvila aj zmenu v ustanovení § 64 ods. 2 zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá v návrhu tejto právnej úpravy pôvodne nebola zahrnutá. Ustanovenie § 64 ods. 2 zákona o vysielaní a retransmisii upravuje ukladanie pokút Radou pre vysielanie a retransmisiu vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie či právnickým osobám alebo fyzickým osobám špecifikovaným v § 2 ods. 2 a 4 zákona o vysielaní a retransmisii. Rada pre vysielanie a retransmisiu môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, (1) ak sa porušila povinnosť uložená v § 16 písm. c), h) a i), v § 20 ods. 1 a 3 a v ustanovení § 30 zákona o vysielaní a retransmisii alebo (2) v prípade, keď sa vysiela bez oprávnenia v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii alebo (3) ak sa prevádzkuje retransmisia bez oprávnenia podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o vysielaní a retransmisii. Do účinnosti tejto novely zákona o vysielaní a retransmisii bolo medzi citovanými ustanoveniami zaradené aj ustanovenie § 19 zákona o vysielaní a retransmisii. V zmysle § 19 zákona o vysielaní a retransmisii programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných a v tejto súvislosti sa nesmú dopustiť konaní taxatívne vymedzených v citovanom ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. V prípade porušenia povinnosti uloženej v § 19 zákona o vysielaní a retransmisii po novom platí, že Rada pre vysielanie a retransmisiu uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia. Novela teda zakotvila obligatórny postup Rady pre vysielanie a retransmisiu pri sankcionovaní za porušenie povinnosti uloženej v § 19 zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý po novom spočíva v uložení pokuty bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....