Iné

Novela zákona o vysokých školách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2011

Novela zaviedla povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Od zavedenia uvedenej povinnosti sa očakáva zníženie pravdepodobnosti plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov a zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl.

Dňa 1. septembra 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 6/2011 Z. z. (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).

Novým ust. § 62a budú zavedené osobitné požiadavky na záverečné, rigorózne a habilitačné práce (ďalej len „záverečné práce“). Predmetné ustanovenie explicitne upravuje, že záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, napr. porušovať práva duševného vlastníctva. Ak bude pre priebeh obhajoby záverečnej práce potrebné oboznámiť vedúceho záverečnej práce, školiteľa, oponenta alebo skúšobnú komisiu aj s údajmi, ktoré nie je možné zverejniť (napr. obchodné tajomstvo), študent bude môcť takéto údaje uviesť v neverejnej dokumentácii, ktorá nebude súčasťou záverečnej práce. Vysoká škola bude mať aj naďalej povinnosť zaslať záverečnú prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „centrálny register“) a overiť originalitu zaslanej práce. Spolu s prácami sa podľa doplneného ust. § 63 ods. 7 zákona o vysokých školách budú do centrálneho registra zasielať v elektronickej forme aj posudky oponentov, školiteľov, vedúcich záverečných prác alebo rigoróznych prác, recenzentov alebo iných osôb. Predmetné posudky sa budú v centrálnom registri uchovávať spolu s príslušnou prácou. Sprístupnenie uvedených posudkov verejnosti bude možné len na základe písomnej licenčnej zmluvy s nositeľom autorských práv k posudku. Ak bude predmetom záverečnej práce vytvorenie umeleckého diela alebo podanie umeleckého výkonu v inej ako literárnej forme, po novom bude vysoká škola povinná do centrálneho registra zaslať písomnú informáciu o diele alebo výkone, s ktorou sa bude nakladať ako so záverečnou prácou.

Doplneným znením ust. § 51 ods. 3, § 53 ods. 8 a § 76 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách bude zavedená požiadavka písomného súhlasu študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce na internete ako podmienka pripustenia k obhajobe záverečnej práce, rigoróznej práce alebo podmienka úspešného ukončenia habilitačného konania. Písomný súhlas bude musieť byť udelený ako nevýhradná licencia formou licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „licenčná zmluva“). S povinným súhlasom sa nebude môcť viazať nárok na odmenu. V licenčnej zmluve si autor bude môcť vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie záverečnej práce v centrálnom registri, počas ktorej nebude môcť byť práca sprístupnená verejnosti. Odkladnú lehotu bude možné vo výnimočných prípadoch zo závažných dôvodov predĺžiť na základe súhlasu dekana fakulty vysokej školy alebo rektora vysokej školy, najviac však o ďalších 24 mesiacov.

Prevádzkovateľ centrálneho registra bude mať po novom povinnosť zverejňovať záverečné práce na internete. V súčasnosti majú prístup k údajom z centrálneho registra len osobitne poverení pracovníci Ministerstva školstva, vysokej školy a prevádzkovateľa centrálneho registra. Po účinnosti novely bude mať k záverečným prácam prístup ktokoľvek prostredníctvom internetu. Prevádzkovateľ centrálneho registra bude povinný zverejniť záverečnú prácu na internete do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty, ktorú si autor vyhradil v licenčnej zmluve, alebo do 30 dní odo dňa doručenia licenčnej zmluvy Ministerstvu školstva. Záverečné práce budú musieť byť zverejnené v takej forme, aby ich nebolo možné tlačiť alebo uložiť na pamäťové médiumPovinnosť zverejňovania záverečných prác na internete sa nebude vzťahovať na záverečné práce, ktoré boli pred zaslaním do centrálneho registra vydané v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia; publikovanie práce sa bude preukazovať čestným vyhlásením autora.

Ďalšou povinnosťou prevádzkovateľa centrálneho registra bude zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce na internete do 30 dní od doručenia žiadosti autora v prípade, ak autor záverečnej práce požiada o zastavenie verejného sprístupňovania záverečnej práce, ktorá bola po zverejnení na internete publikovaná v periodickej alebo neperiodickej publikácii. Prevádzkovateľ centrálneho registra bude tiež povinný dočasne zastaviť verejné sprístupňovanie záverečnej práce na internete, ak ho o to požiada Ministerstvo školstva alebo autor z dôvodu existencie odôvodneného podozrenia, že záverečná práca bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa ust. § 62a zákona o vysokých školách, ktoré sme uviedli vyššie v tomto článku. Po preukázaní, že záverečná práca bola zverejnená v súlade s podmienkami uvedeného ustanovenia, bude záverečná práca opätovne zverejnená na internete. Ak sa hodnoverne preukáže, že záverečná práca bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa ust. § 62a, prevádzkovateľ centrálneho registra bude povinný natrvalo zastaviť sprístupňovanie záverečnej práce. Zodpovednosť za škodu spôsobenú sprístupnením práce, ktorá bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa ust. § 62a zákona o vysokých školách, nesie výlučne autor záverečnej práce.

Novela sa bude vzťahovať len na záverečné práce, ktoré boli doručené do centrálneho registra alebo budú uchovávané v centrálnom registri odo dňa 1. septembra 2011. Na záverečné práce, ktoré mali byť uchovávané v centrálnom registri podľa súčasnej právnej úpravy a na záverečné práce, ktoré boli zaslané do centrálneho registra pred 1. septembrom 2011, sa vzťahuje právna úprava účinná do dňa 1. septembra 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....