Iné

Novela zákona o využívaní poľnohospodárskej pôdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2014

V našom článku Vám prezentujeme významnú zmenu ustanovení uvedeného zákona, ktoré po novom upravujú problematiku zmeny charakteru a účelu využívania špecifických pozemkov, s cieľom osobitne chrániť významný druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, a zabrániť špekulatívnym snahám v žiadostiach o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku vinica na iný poľnohospodársky druh pozemku a následne o odňatie poľnohospodárskeho druhu pozemku pre stavebné zámery.

Zákon č. 220/2004 Z. z. o využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a celá problematika ochrany poľnohospodárskej pôdy, sú postavené na šiestich zásadách upravených v druhej časti zákona v ust. § 3 až § 8. Ide o zásady: (1) starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, (2) jej ochrany pred degradáciou, pred (3) eróziou a pred (4) zhutnením, (5) bilancie pôdnej organickej hmoty a (6) ochrany poľnohospodárskej pôdy pred rizikovými látkami. 

V zmysle ust. § 1 je predmetom zákona (1) ochrana vlastností, funkcií a environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, (2) ochrana výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie. Zákon tiež upravuje (3) postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel a (4) sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Práve v súvislosti s predposledným bodom predmetu zákona došlo k niektorým zmenám. Podľa ust. § 9 môže za istých podmienok dôjsť k zmene druhov pozemkov. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, teda obvodný pozemkový úrad, môže na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej pôdy vydať rozhodnutie o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok s tým, že na vydanie predmetného rozhodnutia je potrebné vyjadrenie všetkých dotknutých orgánov štátnej správy chrániacich verejné záujmy. Znenie ďalších ustanovení, ust. § 10 a § 11 zákona, predpokladá možnosť zmeny poľnohospodárskeho pozemku nie len na lesný pozemok, ale aj na pozemok nepoľnohospodárskeho účelu.

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku, ak ide o zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku. Po novom, v zmysle ust. § 9 odsek 3 písm. a), ak je predmetom zmeny vinica, obvodný pozemkový úrad pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja.

Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona, obsahom odborného stanoviska je zadefinovanie pôdno-klimatických podmienok stanovišťa a vhodnosť pestovania viniča, potreba zachovania druhu pozemku vinica vzhľadom na pôdno-klimatické podmienky, ale tiež z hľadiska zachovania historickej vinohradníckej oblasti. Sprievodne s uvedeným je tiež potrebné identifikovať konkrétny pozemok s charakterom vinica z hľadiska registrovanej vinohradníckej plochy vo vinohradníckom registri, ktorý podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

Pokiaľ ide o zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja, zákonodarca podľa dôvodovej správy považuje v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva za nevyhnutné chrániť vinice a zabrániť ich degradácii a znižovaniu výmery na stanovištiach vhodných pre pestovanie viniča. Poslednú časť novelizovaného odseku 3 písm. a), ktorá hovorí o zhodnotení historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja, je potrebné vykladať tak, že obvodný pozemkový úrad si v rámci posudzovania návrhu zmeny druhu pozemku vinica na iný poľnohospodársky druh pozemku vyžiada aj vyjadrenie dotknutej obce, mesta, prípadne samosprávneho kraja, ktorý je obstarávateľom územného plánu regiónu. Predmetom hodnotenia historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja je vyjadrenie, akú úlohu zohrávali vinice z pohľadu historického odkazu predkov a tiež zámer ich využitia pri regionálnom rozvoji z hľadiska zvyšovania zamestnanosti prostredníctvom napríklad agroturistiky.

Ďalšie novelizované ustanovenie, ust. § 12 odsek 1, definuje podkladové rozhodnutie na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je (1) právoplatné rozhodnutie, (2) záväzné stanovisko alebo (3) stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a (4) geometrický plán, ak je predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V rámci konaní, ktorých výsledkom je niektoré z uvedených rozhodnutí, je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zo zákona povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy. Je teda v zmysle písm. a) a b) predmetného ustanovenia povinný zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a viníc

Ustanovenie § 12 odsek 2 taxatívne určuje v písm. a) až l) povinnosti subjektu, ktorý navrhne nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy. Po novom bude povinný popri ochraňovaní najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, chrániť aj vinice. Novelizovaním písm. l) v predmetnom ustanovení sa doplnila povinnosť navrhovateľa zaplatiť odvod za odňatie poľnohospodárskeho druhu pozemku vinica.

Odňatie poľnohospodárskej pôdy je forma, prostredníctvom ktorej možno poľnohospodársku pôdu následne využívať na nepoľnohospodárske účely. Odňatie sa vykoná prostredníctvom rozhodnutia o odňatí, ktoré vydá obvodný pozemkový úrad, v obvode ktorého sa poľnohospodárska pôda navrhnutá na odňatie nachádza. Subjekty žiadajúce o predmetné odňatie sú povinné podať žiadosť spolu s príslušnými prílohami, taxatívne určenými v písm. a) až i) odseku 5 ust. § 17, ktoré v zásadnej miere ostali v pôvodnej podobe. V obsahu príloh došlo novelizáciou zákona k zmene, ktorá zaviedla povinnosť priložiť vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy s tým, že pokiaľ sa navrhuje odňatie poľnohospodárskej pôdy označenej ako vinica, je nevyhnutné, aby predmetné vyjadrenie obsahovalo už spomínané zhodnotenie historických súvislostí a regionálneho zámeru.

V rámci písm. h) predmetného ustanovenia predpokladajúceho priloženie aj iných údajov potrebných na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru, je povinnosťou priložiť aj odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ak sa nepoľnohospodársky zámer má uskutočniť na poľnohospodárskej pôde – vinici.

Ustanovenie § 17 upravujúce postup odnímania poľnohospodárskej pôdy na odlišné účely, sa z dôvodu nesprávnej praxe stavebných úradov, ktoré v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy vydávali stavebné povolenia pre stavby aj na pôde, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako poľnohospodársky druh pozemku, dopĺňa o nový odsek 14. Na jeho základe sa vydanie stavebného povolenia na stavbu na poľnohospodárskej pôde obligatórne viaže na vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Uvedený postup sa uplatňuje na odňatie poľnohospodárskej pôdy vo všeobecnosti.

Novela zákona sa stala účinnou od 1. februára 2014, s výnimkou pre konania začaté pred 27. februárom 2014. Uvedené konania sa budú do svojho skončenia riadiť pôvodným znením zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....