Služby

Novela zákona o zdravotnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2015

Novela prinesie zmeny nielen zákona o zdravotnom poistení, ale aj iných právnych predpisov. Ide o zmeny, ktoré vychádzajú z potrieb praxe, ako napríklad rozšírenie kompetencie všeobecných lekárov alebo zaradenie do zoznamu dlžníkov poistného na zdravotnom poistení. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „novela“) nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2015.

Zmenou ustanovenia § 9 ods. 2 sa rozšíri nárok dlžníka poisteného na zdravotnú starostlivosť (ďalej len „neplatič“) na celú zdravotnú starostlivosť. Dlžníkom je osoba zapísaná v zozname dlžníkov. Do zoznamu dlžníkov sa zapisuje poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni v sume vyššej ako 10 Eur (1) preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, (2) nedoplatok za poistné, (3) poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo (4) úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

Podľa súčasného znenia uvedeného ustanovenia majú dlžníci nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nemajú nárok napríklad na úhradu operácie alebo kúpeľnej liečby. Po novom bude dlžník, s ktorým si zdravotná poisťovňa na úhradu nedoplatkov dohodla splátkový kalendár a dlžník tento kalendár dodržiava, mať nárok na úhradu celej zdravotnej starostlivosti. Právo na úhradu celej zdravotnej starostlivosti zamestnancovi, za ktorého poistné na zdravotné poistenie neodviedol zamestnávateľ, zostáva zachované aj po novele.

Nové znenie ustanovenia § 10a upravuje náležitosti a súčasti preukazu poistenca a účel jeho použitia. Taktiež upravuje technické náležitosti bezpečnostného kódu k preukazu poistenca, proces vyhotovenia preukazu poistenca a jeho doručenie poistencovi. Podľa ustanovenia § 10a ods. 12 príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr (1) do skončenia platnosti preukazu poistenca, (2) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca, (3) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca, (4) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov poistencom, alebo (5) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne.

Poistenec bude po novom povinný nielen preukazovať sa preukazom poistenca pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ale podľa nového znenia ustanovenia § 22 ods. 2 písmeno j) bude povinný pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom vložiť do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Uvedená povinnosť sa však nebude vzťahovať na poskytnutie bezodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nové znenie ustanovenia § 10a nadobudne účinnosť dňom 1. septembra 2015.

Novela upravila aj povinnosť zdravotnej poisťovne vysporiadať sa s námietkami proti výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení. Posledná veta súčasného znenia ustanovenia § 17a ods. 4 upravuje, že na námietky bez zdôvodnenia sa neprihliada. Vzhľadom na platnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bolo potrebné uvedenú vetu z predmetného ustanovenia vypustiť. Po novom bude zdravotná poisťovňa povinná vysporiadať so všetkými námietkami proti výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení, aj s námietkami, ktoré nie sú zdôvodnené.

Okrem zákona o zdravotnom poistení sa novela dotkla aj iných zákonov. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime.

Novelou ustanovenia § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve sa mení výška poplatku v stavovských organizáciách v zdravotníctve (komorách). Súčasná právna úprava upravuje poplatok za vedenie registra zdravotných pracovníkov vo výške do 5 Eur, po novom bude výška do 15 Eur. Nakoľko je určená len horná hranica poplatku, je na príslušnej komore, aby určila výšku ročného poplatku. Ročný poplatok určený podľa novelizovaného zákona sa bude prvýkrát uhrádzať za rok 2016 do dňa 31. januára 2016.

Kompetencie všeobecných lekárov sa rozšíria novým znením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia budú všeobecní lekári vykonávať dispenzárnu starostlivosť, ktorú v súčasnosti vykonávajú lekári špecialisti. Dispenzárna starostlivosť je sledovanie a zdravotná starostlivosť u osôb, kde je predpoklad zhoršenia zdravotného stavu. Ide o osoby s chronickými ochoreniami.

Doplnením ustanovenia § 9 ods. 3 sa rozšíri možnosť zdravotnej poisťovne vykonávať kontrolu na diaľku. Po novom budú môcť revízni lekári a revízni farmaceuti vykonávať kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj cez elektronické záznamy v elektronickej knižke osoby, a to v rozsahu ustanovenom zákonom, avšak iba v prípade ak zdravotná poisťovňa budú mať overenie zhody informačného systému Národným centrom zdravotníckych informácií.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....