Verejná správa

Novela Zákonníka práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2015

Novela prinesie zmeny, ktoré sa dotknú predovšetkým zamestnancov zamestnaných formou dočasného pridelenia. Novela zavedie rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či budú zamestnaní agentúrou dočasného zamestnávania. Zavedie tiež zákaz dočasne prideliť zamestnanca na rizikové práce alebo zníži počet dočasných pridelení jednému zamestnávateľovi.

Zákon č. 14/2015 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce nadobudne účinnosť dňa 1. marca 2015.

Novela redefinuje závislú prácu. Novela z ust. § 1 ods. 2, ktoré definuje závislú prácu, vypustí ako znak závislej práce vykonávanie práce za mzdu alebo odmenu. Dôvodom uvedenej právnej úpravy je skutočnosť, že v praxi sa mnohokrát nepodarilo preukázať, že práca bola vykonávaná za mzdu alebo odmenu, čím nebol naplnený jeden zo znakov nelegálneho zamestnávania. Po novom pri dokazovaní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nebude potrebné preukazovať odplatnosť. Uvedená zmena však nezbaví zamestnávateľa povinnosti poskytnúť za vykonanú prácu mzdu alebo odmenu, pretože takáto povinnosť mu vyplýva z článku 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, ako aj z ust. § 43, § 47 a § 118 Zákonníka práce.

ust. § 3 ods. 2 novela rozšíri subsidiárnu pôsobnosť Zákonníka práce na pedagogických zamestnancov. Osobitnú úpravu zamestnávania pedagogických zamestnancov upraví novela článkom IV v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Novela doplneným ods. 10 v ust. § 40 definuje pojem užívateľský zamestnávateľ ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pridelí na výkon práce zamestnanca v pracovnom pomere. Pojem užívateľský zamestnávateľ používa aj súčasná právna úprava, avšak ho nedefinuje.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Zákonník práce používa aj pojem agentúra dočasného zamestnávania, ktorú taktiež nedefinuje. Pojem agentúra dočasného zamestnávania je pojem relevantný pre zmeny, ktoré novela zaviedla. Uvedený pojem je upravený ust. § 29 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Predmetné ustanovenie definuje agentúru dočasného zamestnávania ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu.

Novela vylúči možnosť, aby agentúra dočasného zamestnávania mohla zamestnanca počas dočasného pridelenia vysielať na pracovnú cestu. Podľa doplneného odseku 2 v ust. § 57 bude môcť zamestnanca na pracovnú cestu vyslať len užívateľský zamestnávateľ. Účelom uvedenej právnej úpravy je zamedziť uskutočňovaniu fiktívnych pracovných ciest agentúrami dočasného zamestnávania.

Najdôležitejšou zmenou, ktorú zavedie novela, je úprava dočasného pridelenia zamestnanca, ktoré je zakotvené v ust. § 58. Po novom už nebude možné dohodnúť dočasné pridelenie na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu, teda dočasné pridelenie na rizikové práce. Dôvodom prijatia uvedeného ustanovenia je skutočnosť, že dočasne pridelení zamestnanci často nie sú dostatočne zaškolení alebo chránení, čo vedie k zvýšenému riziku pracovných úrazov.

Novela vložila do ust. § 58 nové odseky 2 a 3. Predmetné nové ustanovenia definujú dočasné pridelenie, pričom ide o prebratie z ust. § 29 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Účelom uvedeného prebratia je upraviť uvedenú problematiku priamo v Zákonníku práce s cieľom zamedziť obchádzaniu ustanovení o porovnateľných pracovných a mzdových podmienkach pre dočasne pridelených zamestnancov v porovnaní s tzv. kmeňovými zamestnancami. Po novom už nebude možné, aby zamestnávateľ obchádzal právnu úpravu dočasného pridelenia tak, že podľa uzatvorenej zmluvy neposkytne zamestnancov, ale službu, pričom skutočným predmetom zmluvy je poskytnutie zamestnancov. Novela tiež zakáže reťazové dočasné pridelenie zamestnancov. Užívateľský zamestnávateľ nebude môcť zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Ak agentúra dočasného zamestnávania uzatvorí so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu, po novom bude musieť určiť dobu trvania tohto pracovného pomeru konkrétnym dátumom jeho skončenia. Nebude postačovať dohoda, že skončením dočasného pridelenia sa skončí aj pracovný pomer na určitú dobu. Výnimku bude tvoriť dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v ust. § 48 ods. 4 písm. a), teda z dôvodu zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Dĺžku dočasného pridelenia upravujú vložené odseky 6 a 7 v ust. § 58. Podľa uvedených ustanovení bude dočasné pridelenie zamestnanca možné dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi bude možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát, to bude platiť aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie novela definuje ako pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia, a ak ide o dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v ust. § 48 ods. 4 písm. b) alebo c), pred uplynutím štyroch mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. Uvedené ustanovenia sa nebudú vzťahovať na dočasné pridelenie zamestnanca z dôvodu uvedeného v ust. § 48 ods. 4 písm. a). Ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s uvedenými ustanoveniami, zanikne pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vznikne pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ bude povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku takéhoto pracovného pomeru vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku.

Novela zavedie princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie mzdových podmienok zamestnancov. Po novom bude zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania povinná poskytnúť dočasne pridelenému zamestnancovi najmenej rovnako priaznivú mzdu ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa. Ak by takúto mzdu neposkytli, bude im z nového znenia ust. § 58 ods. 9 vyplývať povinnosť poskytnúť mu takúto mzdu alebo doplatiť rozdiel mzdy, a to do 15 dní od výplatného termínu dohodnutého medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom. Užívateľský zamestnávateľ bude tiež povinný informovať zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania o sume vyplatenej mzdy. Uvedené povinnosti sa budú vzťahovať aj na užívateľského zamestnávateľa, ku ktorému je zamestnanec vyslaný na výkon práce zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky.

Užívateľský zamestnávateľ bude po novom povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov. Evidencia bude obsahovať identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Súčasné znenie ust. § 58a umožňuje zamestnávateľovi s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody. Po novele bude aplikácia uvedeného ustanovenia možná až po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Ustanovenie § 58a novela doplní odsekom 4, ktorý upraví poskytovanie údajov užívateľskému zamestnávateľovi. Podľa uvedeného ustanovenia budú zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania povinní na požiadanie užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol skontrolovať, či zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania dodržiava povinnosť podľa ust. § 58 ods. 9 druhej vety vo vzťahu k mzdovým podmienkam zamestnancov, ktorí k nemu boli dočasne pridelení, a na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol splniť povinnosť podľa ust. § 58 ods. 10 prvej vety. Za tým účelom zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania budú povinné poskytnúť užívateľskému zamestnávateľovi osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uvedeného účelu.

Novela doplní tiež dôvody výpovede danej zamestnávateľom. Pôjde o doplnenie dôvodov upravených v ust. § 63 ods. 1 písm. b). Z doplneného znenia uvedeného ustanovenia vznikne právo zamestnávateľa, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, dať zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa ust. § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu. V praxi teda agentúra dočasného zamestnávania, ak nebude mať pre zamestnanca prácu, na ktorú by ho dočasne pridelila, bude môcť dať zamestnancovi výpoveď. Novela uvedeného ustanovenia bude účinná odo dňa 1. septembra 2015.

V súvislosti s novelou Zákonníka práce bol novelizovaný aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....