Podnikatelia

Novela Zákonníka práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2007

NR SR prijala dňa 28. júna 2007 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2007. Novela významne zasiahla najmä do sféry pracovného pomeru a pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.NR SR prijala dňa 28. júna 2007 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2007. Novela významne zasiahla najmä do sféry pracovného pomeru a pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Pracovný pomer na určitú dobu možno, tak ako tomu bolo aj v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy, dohodnúť najdlhšie na tri roky. V zmysle novely však možno pracovný pomer na určitú dobu predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac jedenkrát. V prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu nebude viac možné dohodnúť skúšobnú dobu. S účinnosťou od 1. septembra 2007 nebude môcť zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer zamestnanca na určitú dobu bez uvedenia dôvodu.  

V súčasnosti platí, že pracovný pomer na menej ako 20 hodín týždenne možno skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Po novom to bude možné iba vtedy, ak pôjde o pracovný pomer na menej ako 15 hodín týždenne. Výpovedná doba sa podľa novely predlžuje z 15 na 30 dní. Ak má zamestnanec pracujúci na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 15 hodín týždenne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, na rozdiel od predchádzajúcej úpravy bude po novom platiť, že jeho pracovný pomer bude možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac jedenkrát a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť takýto pracovný pomer do troch rokov alebo nad tri roky bude možné len z určitých dôvodov, ktoré sú v zákone presne určené. Ak by takýto zamestnanec pokračoval po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, bude platiť, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ibaže by zamestnávateľ so zamestnancom dohodol inak. V prípade skončenia pracovného pomeru s týmto zamestnancom výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku, resp. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

V prípade skončenia pracovného pomeru nastanú odo dňa účinnosti novely takisto významné zmeny. Ak pôjde o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, pričom zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľovi bude patriť právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku toho zamestnanca za jeden mesiac. Na to, aby zamestnávateľovi vzniklo právo na peňažnú náhradu, však budú musieť byť splnené zákonné podmienky, v zmysle ktorých (1) sa zamestnávateľ a zamestnanec na peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve a (2) dohoda o peňažnej náhrade bola uzatvorená písomne.  

V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru doposiaľ platilo, že zamestnanec mohol okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti. V zmysle novely bude platiť, že zamestnanec je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ do 15 dní po splatnosti nevyplatí aj cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, alebo ich časť. Pôvodne tiež platilo, že zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel. Po novom ide o lehotu dvoch mesiacov.   Zmenia sa podmienky vyplácania odstupného. V zmysle novely bude zamestnávateľ povinný vyplatiť odstupné v prípade, ak (1) so zamestnancom skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, (2) so zamestnancom skončí pracovný pomer z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo (3) so zamestnancom skončí pracovný pomer dohodou z tých istých dôvodov. Výška odstupného bude najmenej dvojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca, resp. trojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval najmenej päť rokov. Odstupné v sume najmenej desaťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude zamestnávateľ od 1. septembra 2007 povinný zaplatiť zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou, pretože zamestnanec (1) nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, (2) nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania, (3) nesmie vykonávať prácu pre ohrozenie chorobou z povolania alebo (4) dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozícii určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.  

Viac o novele Zákonníka práce sa dozviete v špeciálnom vydaní ULC Čarnogurský PRO BONO, ktoré pre Vás pripravujeme na september.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....