Iné

Novelizácia v oblasti eurofondov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2010

Súčasná finančná a hospodárska kríza postavila úniu pred veľké výzvy. Napriek tomu, že už dávnejšie boli prijaté dôležité opatrenia na vyváženie negatívnych účinkov krízy, začína trh práce a občania účinky krízy pociťovať v mnohých smeroch až teraz. Zvyšuje sa tlak na vnútroštátne finančné zdroje a na jeho zmiernenie boli prijaté opatrenia prostredníctvom maximálneho a optimálneho využívania finančných prostriedkov poskytovaných úniou.

Dňa 16. júna 2010 bolo v Štrasburgu prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa upravujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, týkajúce sa zjednodušenia určitých požiadaviek a ustanovení v oblasti finančného riadenia (ďalej len „novela nariadenia“).

Nariadenie má za cieľ uľahčiť riadenie finančných prostriedkov poskytovaných úniou, pomôcť urýchliť investície v členských štátoch a regiónoch a zvýšiť vplyv týchto prostriedkov na ekonomiku.

Cieľom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len „EFRR“) je posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v rámci Európskej únie vyrovnávaním regionálnej nerovnováhyEFRR financuje (1) priamu pomoc na investície do spoločností (najmä investície pre malé a stredné podniky) s cieľom vytvárať trvalo udržateľné pracovné miesta, (2) infraštruktúry spojené najmä s výskumom a inováciou, telekomunikáciami, životným prostredím, energetikou a dopravou, (3) finančné nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy miestneho rozvoja, atď.) s cieľom podporiť regionálny a miestny rozvoj a napomáhať spolupráci medzi mestami a regiónmi, (4) opatrenia technickej pomoci.

Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) podporuje aktivity, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál a vytvárajú podmienky na zvýšenie zamestnanosti. ESF bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a zo všetkých štrukturálnych fondov je najstarší. Pomáha zvyšovať kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, zamestnancom a podnikom vyrovnať sa s novými požiadavkami v profesiách. Podporuje pracovné začlenenie sa mladých ľudí a osôb vracajúcich sa na trh práce a pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti najmä pre znevýhodnené skupiny. Nenávratné finančné príspevky z ESF sú určené mestám, obciam, miestnej samospráve, orgánom štátnej správy, vzdelávacím inštitúciám, neziskovým organizáciám, podnikom a živnostníkom.

Kohézny fond (Cohesion Fund, ďalej aj „KF“) je jedným z mladších eurofondov a vznikol až v 90-tych rokoch 20. storočia ako mimoriadny fond solidarity pre štyri v tom období najmenej prosperujúce členské štáty – Grécko, Portugalsko, Írsko a Španielsko. Kohézny fond bol založený s cieľom prispieť zo strany Európskej únie na financovanie infraštruktúrnych projektov v oblasti dopravy a životného prostredia. Financovanie z Kohézneho fondu zahŕňa projekty, finančne a technicky nezávislé etapy projektov, skupiny projektov alebo schémy projektov pre dopravnú a environmentálnu infraštruktúru. Financovať možno aj predbežné a technické štúdie, štúdie realizovateľnosti a technickej pomoci. Zodpovednosť za konečný výber projektov a stanovenie úrovne ich financovania nesie Európska komisia, ktorá posudzuje osobitne každý projekt.

Nariadenie Rady č. 1083/2006 definovalo v čl. 39 tzv. veľké projekty. V zmysle uvedeného článku môžu EFRR a Kohézny fond ako súčasť operačného programu financovať výdavky na operáciu pozostávajúcu zo série prác, činností alebo služieb určených na samotné dosiahnutie nerozdeliteľnej úlohy presného hospodárskeho alebo technického charakteru, ktorá má jasne určené ciele a ktorej celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov Eur v prípade životného prostredia a 50 miliónov Eur v ostatných oblastiach (ďalej len „veľké projekty“). Novela nariadenia zjednotila výšku celkových nákladov vo všetkých oblastiach, pričom ich dolnú hranicu stanovila u veľkých projektov na 50 miliónov Eur.

Novela nariadenia nanovo definovala oblasť výdavkov, ktoré môžu byť financované zo štrukturálnych fondov, ako súčasť predmetného operačného programu. Podľa novej úpravy sa jedná o výdavky na operáciu zahŕňajúce príspevky na podporu akéhokoľvek z nasledujúcich nástrojov a fondov: (1) nástrojov finančného inžinierstva pre podniky (najmä malé a stredné podniky) ako napr. rizikové kapitálové fondy, záručné fondy a pôžičkové fondy, (2) fondov rozvoja miest, t.j. fondov investujúcich do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov zahrnutých v integrovanom pláne pre trvalo udržateľný rozvoj miest, (3) fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov.

Zmeny nastali aj v dĺžke časového horizontu, v ktorom sa zachovávajú príspevky z fondov, a to zavedením jednotnej lehoty. Podľa novej úpravy členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že pre operáciu zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo investície do výroby bude príspevok z fondov zachovaný iba vtedy, ak v období piatich rokov od jej ukončenia neprejde podstatnou zmenou, ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti, a ktorá ovplyvňuje povahu operácie alebo podmienky vykonávania operácie alebo poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie. Členské štáty môžu skrátiť predmetné obdobie na tri roky v prípadoch týkajúcich sa zachovania investícií malými a strednými podnikmi. V prípade identifikácie aspoň jednej z týchto skutočností, ktoré majú pôvod v ukončení produktívnej činnosti alebo v zmene povahy vlastníctva položky infraštruktúry, sa jedná o podstatnú zmenu projektu, príspevok z fondov teda zachovaný nebude. Riadiaci orgán bude povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, napr. môže žiadať od prijímateľa vrátenie časti poskytnutého príspevku.

Úrok vygenerovaný platbami z operačných programov do fondov podľa článku 44 nariadenia sa použije na financovanie akéhokoľvek z nasledujúcich projektov a nástrojov: (1) projektov rozvoja miest v prípade fondov rozvoja miest, (2) nástrojov finančného inžinierstva pre malé a stredné podniky a, ako doplnila novela nariadenia, (3) aj v prípade fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov.

O úprave štrukturálnych fondov sme Vás informovali už v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 05/2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....