Iné

Novinky v oblasti používania jednorázových plastových obalov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2021

Potreba ochrany klímy a eliminácia znečisťovania životného prostredia sa v posledných mesiacoch stávajú čoraz aktuálnejšou a dôležitejšou spoločenskou témou. Sú to práve jednorazové plastové výrobky, ktoré sa nezriedka po jednom použití vyhodia a neprimerane tak zaťažujú životné prostredie.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. novembra 2021 zákon č. 430/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zálohovaní“).

Prehľad najdôležitejších zmien

Novelou sa najmä (A) ustanovujú nové definície, povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica“), tak aby boli naplnené jej ciele; primárne ide o zníženie a v niektorých prípadoch o odstránenie závažného negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov zameraných na obehové hospodárstvo, (B) ustanovujú požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú povinnosť od 03. júla 2024 uvádzať na trh Slovenskej republiky určité nápojové obaly len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom; ďalšou povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 zabezpečiť, aby nápojové fľaše vyrobené z PET, boli uvádzané na trh Slovenskej republiky s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva príslušným výrobcom uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky a od roku 2030 sa táto povinnosť bude vzťahovať na nápojové fľaše (nie len PET) vo výške minimálne 30 %, (C) špecifikujú požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré má zabezpečiť výrazné zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom a pod.

è Osobitné výrobky z plastu

Najvýraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o odpadoch priniesla je doplnenie nového oddielu osem zákona o odpadoch („Osobitné výrobky z plastu“).

Na úvod sa v ôsmom oddiely zákona o odpadoch upravujú základné ustanovenia, týkajúce sa osobitných výrobkov z plastu (ustanovenie § 75a zákona o odpadoch).

„Tento oddiel osem zákona o odpadoch upravuje požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí, s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi“ (ustanovenie § 75a ods. 1 zákona o odpadoch). Ustanovenia tohto oddielu osem zákona o odpadoch sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársky výstroj obsahujúci plasty“ (ustanovenie § 75a ods. 2 zákona o odpadoch). „Ak v tomto oddiele osem zákona o odpadoch nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona o odpadoch na všetky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty uvedené na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike a na nakladanie s odpadmi z nich“ (ustanovenie § 75a ods. 3 zákona o odpadoch).

„Na účely tohto oddielu osem zákona o odpadoch je plast materiál, ktorý sa skladá z polyméru, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná zložka konečných výrobkov, okrem prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované“ (ustanovenie § 75a ods. 4 zákona o odpadoch). „Jednorazový plastový výrobok je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený“ (ustanovenie § 75a ods. 5 zákona o odpadoch). „Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad“ (ustanovenie § 75a ods. 6 zákona o odpadoch).

„Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve alebo akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto morských biologických zdrojov“ (ustanovenie § 75a ods. 7 zákona o odpadoch). „Odpadový rybársky výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý sa stal odpadom vrátane všetkých samostatných dielov, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj jeho zanechanie alebo stratu“ (ustanovenie § 75a ods. 8 zákona o odpadoch).

„Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na trh v Slovenskej republike“ (ustanovenie § 75a ods. 9 zákona o odpadoch). „Sprístupnenie na trhu je každá dodávka jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti, a to za poplatok alebo bezplatne“ (ustanovenie § 75a ods. 10 zákona o odpadoch). „Harmonizovaná norma je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie“ (ustanovenie § 75a ods. 11 zákona o odpadoch).

„Výrobcom jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja, okrem osoby vykonávajúcej rybolovné činnosti podľa osobitného predpisu, (A) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj, prípadne si dá jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj vyrobiť, a uvádza ich na trh, (B) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj, (C) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a plní jednorazové plastové výrobky, prípadne si dá jednorazové plastové výrobky naplniť, a uvádza ich na trh, (D) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu, (E) predáva na území Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo iným používateľom ako domácnosti a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte, (F) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj priamo používateľovi v inom členskom štáte“ (ustanovenie § 75a ods. 12 zákona o odpadoch).

„Biodegradovateľné plasty sú plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou“ (ustanovenie § 75a ods. 13 zákona o odpadoch). „Prístavné zberné zariadenia sú prístavné zberné zariadenia podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75a ods. 14 zákona o odpadoch). „Tabakové výrobky sú tabakové výrobky podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75a ods. 15 zákona o odpadoch).

Novela sa ďalej venuje znižovaniu spotreby osobitných výrobkov z plastu (ustanovenie § 75bzákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku, ktorý poskytuje jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti A zákona o odpadoch konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja, je povinný (A) poskytovať ich za úhradu; o tejto skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa, (B) ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu, alebo (C) ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu“ (ustanovenie § 75b ods. 1 zákona o odpadoch). „Zakazuje sa poskytovať konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja (A) jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, (B) jednorazové plastové riady na verejných podujatiach“ (ustanovenie § 75b ods. 2 zákona o odpadoch).

„Organizátor verejného podujatia je okrem zákazu podľa ustanovenia § 75b ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch povinný v prípade poskytovania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečiť ich následný triedený zber“ (ustanovenie § 75b ods. 3 zákona o odpadoch). Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A zákona o odpadoch vedie a uchováva evidenciu o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchováva ohlasované údaje“ (ustanovenie § 75b ods. 4 zákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A zákona o odpadoch vypracúva správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a najneskôr do 30. apríla oznamuje ministerstvu dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby“ (ustanovenie § 75b ods. 5zákona o odpadoch). „Zakazuje sa uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B zákona o odpadoch a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 75c zákona o odpadoch).

Z pohľadu požiadaviek na jednorazový plastový výrobok novela prináša nové ustanovenie § 75dzákona o odpadoch.

Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom“ (ustanovenie § 75d ods. 1 zákona o odpadoch). „Nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C zákona o odpadoch vyrobené v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za nápojové obaly v súlade s požiadavkou podľa ustanovenia § 75d ods. 2 zákona o odpadoch). „Kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením sa nepovažujú za výrobky vyrobené z plastu“ (ustanovenie § 75d ods. 3 zákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F zákona o odpadoch je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše (A) vyrobené z polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET nápojové fľaše“) s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky, (B) s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 75d ods. 4 zákona o odpadoch). „Výrobca jednorazového plastového výrobku podáva správu o obsahu recyklovaných plastov podľa ustanovenia § 75d ods. 4 zákona o odpadoch ministerstvu najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok. Túto povinnosť, ak ide o výrobcu obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, plní osoba podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75d ods. 5 zákona o odpadoch).

Novela sa nevyhla ani úprave problematiky požiadaviek na označovanie výrobku (ustanovenie § 75e zákona o odpadoch.

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D zákona o odpadoch pred uvedením daného výrobku na trh Slovenskej republiky je povinný tento výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľov o (A) najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, (B) prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom“ (ustanovenie § 75e ods. 1 zákona o odpadoch).

Označovanie podľa ustanovenia § 75e ods. 1 zákona o odpadoch sa umiestňuje na obal výrobku, na jednotkové balenie výrobku alebo samotný výrobok tak, aby bolo výrazné, čitateľné a nezmazateľné“ (ustanovenie § 75e ods. 2 zákona o odpadoch). „Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D zákona o odpadoch je povinný zabezpečiť označenie obalu podľa ustanovenia § 75e ods. 1 zákona o odpadoch v súlade so špecifikáciami podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75e ods. 3 zákona o odpadoch). „Označovanie tabakových výrobkov podľa ustanovenia § 75e ods. 1 zákona o odpadoch je doplnkovým označením k označeniu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75e ods. 4 zákona o odpadoch).

Novela do zákona o odpadoch prináša aj úpravu rozšírenia zodpovednosti výrobcu osobitného výrobku z plastu(ustanovenie § 75f zákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I zákona o odpadoch je okrem povinností podľa ustanovení § 27 a § 52 zákona o odpadoch povinný znášať náklady (A) na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky, (B) spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov, (C) spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu“ (ustanovenie § 75f ods. 1 zákona o odpadoch). „Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti podľa ustanovenia § 75f ods. 1 zákona o odpadoch môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov“ (ustanovenie § 75f ods. 2 zákona o odpadoch). „Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddieloch II a III zákona o odpadoch je povinný (A) znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky, (B) znášať náklady spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu, (C) viesť a uchovávať evidenciu o výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje“ (ustanovenie § 75f ods. 2 zákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E zákona o odpadoch a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a predáva tieto výrobky v inom členskom štáte, ustanoví na plnenie povinností vo vzťahu k týmto výrobkom splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte“ (ustanovenie § 75f ods. 4 zákona o odpadoch). „Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty vedie a uchováva evidenciu o rybárskom výstroji, ktorý je uvedený na trh Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje z nej a uchováva ohlasované údaje“ (ustanovenie §75f ods. 5 zákona o odpadoch). „Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je povinný pokryť náklady spojené s triedeným zberom, prepravou, recykláciou, zhodnotením alebo zneškodnením odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach alebo v iných rovnocenných zberných systémoch“ (ustanovenie § 75f ods. 6 zákona o odpadoch).

Na záver ôsmeho dielu zákona o odpadoch sa novela venuje aj problematike zvyšovania informovanosti (ustanovenie § 75g zákona o odpadoch).

„Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti G zákona o odpadoch a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty informuje a motivuje konečných používateľov jednorazového plastového výrobku k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu tak, aby dochádzalo k zníženiu znečisťovania životného prostredia odpadom z týchto výrobkov, (A) k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív, (B) k správnemu spôsobu nakladania s výrobkami, keď sa stanú odpadom, (C) o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie, (D) o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania týchto výrobkov, keď sa stanú odpadom na kanalizáciu“ (ustanovenie § 75g zákona o odpadoch).

Osobitne odkazujeme aj na znenie na novelizovanej prílohy č. 7a zákona o odpadoch, obsahujúcej jednotlivé kategórie jednorazových plastových výrobkov. Uvedená príloha č. 7a zákona o odpadoch nie je z dôvodu jej rozsiahlosti súčasťou tohto príspevku.

Zákon o zálohovaní

Okrem zákona o odpadoch sa novelou mení a dopĺňa aj zákon o zálohovaní, ktorého novelizácia vyplynula z potreby uľahčiť výrobcom zálohovaných jednorazových obalov na nápoje plnenie povinnosti vo vzťahu k nahlasovaniu obsahu recyklovaného plastu v plastových fľašiach ministerstvu podľa ustanovenia § 75d ods. 4 zákona o zálohovaní. Od 1. januára 2025 bude povinnosť podávania správy ministerstvu vykonávať správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.

Pre informácie o všetkých zmenách, ktoré novela do zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní priniesla, odkazujeme na jej plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. decembra 2021, (B) dňa 01. januára 2023, (C) dňa 03. júla 2024, (D) dňa 01. decembra 2024, (E) dňa 01. januára 2025 a (F) dňa 01. januára 2030.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....