Služby

Novinky v zákone o veterinárnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2021

Zákon o veterinárnej starostlivosti prešiel začiatkom roka 2021 zmenami a doplneniami, týkajúcimi sa úpravy spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely. Zmeny predstavujú úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v platnom znení.

Dňa 28. januára 2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 65/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

Novela prináša do zákona o veterinárnej starostlivosti najmä nasledovné zmeny: (A) doplnenie nového primeraného dôvodu na usmrtenie zvieraťa, (B) úprava spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, (C) doplnenie skutkových podstát iných správnych deliktov v súvislosti s úpravou povinností pri manipulácii so zvieratami pri vykonávaní postupov a projektov, (D) zavedenie jednotného vzoru potvrdenia o absolvovaní praktickej prípravy a pod.

Prvou zo zmien, ktoré novela do zákona o veterinárnej starostlivosti prináša, je doplnenie nového primeraného dôvodu na usmrtenie zvieraťa. Po novom tak primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je aj „ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom alebo z dôvodu podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 22 ods. 5 písm. g) zákona o veterinárnej starostlivosti).

Získavanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami na vedecké alebo vzdelávacie účely

Kľúčovou zmenou, ktorú novela prináša, je úprava spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Novelou tak dochádza k podstatným úpravám ustanovení § 37a a § 37b zákona o veterinárnej starostlivosti.

Z pohľadu podmienok získania odbornej spôsobilosti je smerodajným novelizované ustanovenie § 37a zákona o veterinárnej starostlivosti.

„Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu spĺňať minimálne požiadavky na vzdelanie podľa ustanovenia § 37b ods. 1, 2 alebo ods. 3 zákona o veterinárnej starostlivosti podľa typu vykonávaných úloh, absolvovať akreditovaný vzdelávací program (ďalej len „vzdelávací program“) podľa osobitného predpisu a praktickú prípravu“ (ustanovenie § 37a ods. 1 zákona o veterinárnej starostlivosti). „Osoba prikladá k prihláške na vzdelávací program doklad o dosiahnutom vzdelaní. Vzor prihlášky na vzdelávací program je uvedený na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. ar) zákona o veterinárnej starostlivosti“ (ustanovenie § 37a ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Vzdelávací program sa uskutočňuje vo vzdelávacom zariadení podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. ar) zákona o veterinárnej starostlivosti a obsahuje tri moduly, každý v rozsahu 15 vyučovacích hodín (A) modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat, (B) modul B – Navrhovanie postupov a projektov, (C) modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie“ (ustanovenie § 37a ods. 3 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Praktická príprava sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad podľa ustanovenia § 37a ods. 7 zákona o veterinárnej starostlivosti, v súlade s programom zverejneným na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia podľa minimálnych prvkov uvedených v osobitnom predpise“ (ustanovenie § 37a ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy vydáva schválené zariadenie chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa, v ktorom sa uskutočnila praktická príprava do desiatich dní od ukončenia praktickej prípravy. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 5a zákona o veterinárnej starostlivosti“ (ustanovenie § 37a ods. 5 zákona o veterinárnej starostlivosti).

Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti

„Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku podľa osobitného predpisu. Dokladom o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „osvedčenie“), ktoré vydáva vzdelávacie zariadenie podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. ar) zákona o veterinárnej starostlivosti do desiatich dní po vykonaní záverečnej skúšky“ (ustanovenie § 37a ods. 6zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Osoba vykonávajúca dohľad nad osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia, uvedenou v osobitnom predpise, musí mať najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päť ročnú prax v príslušnom odbore a musí byť držiteľom osvedčenia“ (ustanovenie § 37a ods. 7 zákona o veterinárnej starostlivosti). „Osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu, ktorá je držiteľom osvedčenia je oprávnená vykonávať tieto úlohy samostatne“ (ustanovenie § 37a ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Povinnosť absolvovať vzdelávací program a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nemanipulovali so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely viac ako päť rokov“ (ustanovenie § 37a ods. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti).

Po rekapitulácii tak z citovaného ustanovenia § 37a zákona o veterinárnej starostlivosti vyplýva, že vzdelávanie bude pozostávať z akreditovaného vzdelávacieho programu a z praktickej prípravy. Vzdelávací program sa uskutočňuje vo vzdelávacom zariadení, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach vo forme akreditovaného vzdelávacieho programu. Praktická príprava sa bude uskutočňovať v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa po skončení teoretického vzdelávacieho programu pod dozorom osoby vykonávajúcej dohľad. Po skončení praktickej prípravy vydá schválené zariadenie, v ktorom sa uskutočnila praktická príprava, osobe potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy najneskôr do 10 dní od jej skončenia. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a najneskôr do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania praktickej prípravy, musí osoba vykonať záverečnú skúšku. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky osoba získa osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na manipuláciu so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Po získaní osvedčenia je osoba oprávnená vykonávať tieto činnosti samostatne, bez dohľadu. Povinnosť absolvovať vzdelávací program a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku budú mať aj osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti, avšak nemanipulovali so zvieratami na vedecké účely alebo vzdelávacie účely viac ako päť rokov. Preto je potrebné, aby kurz absolvovali opätovne.

Z pohľadu minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie odpornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely je určujúcim ustanovenie § 37b zákona o veterinárnej starostlivosti. Oproti svojmu pôvodnému zneniu sa z ustanovenia § 37b zákona o veterinárnej starostlivosti sa odstraňuje jeho siedmy odsek. Zvyšná časť ustanovenia § 37b zákona o veterinárnej starostlivosti prešla podstatnými zmenami. Podľa novej legislatívy tak platí nasledovné.

„Osoba, ktorá navrhuje postupy a projekty, musí získať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne pre navrhovanie regulovaných projektov alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vo vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu“ (ustanovenie § 37b ods. 1 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Osoba, ktorá vykonáva postupy na zvieratách musí získať najmenej stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v príslušnom študijnom odbore alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu“ (ustanovenie § 37b ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Osoba, ktorá sa stará o zvieratá alebo vykonáva usmrcovanie zvierat v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa, musí získať stredoškolské vzdelanie v tejto disciplíne, preukázateľnú odbornú prax získanú u veterinárneho lekára a musí byť držiteľom osvedčenia na tento úkon získaného na vzdelávacom programe“ (ustanovenie § 37b ods. 3 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy podľa osobitného predpisu každé štyri roky prostredníctvom vzdelávacích programov. Preškolenie pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby. Doklad o absolvovaní preškolenia vydáva vzdelávacie zariadenie podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. ar) zákona o veterinárnej starostlivosti (ustanovenie § 37b ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Osoby vykonávajúce úlohy podľa osobitného predpisu sa okrem získaného osvedčenia musia celoživotne vzdelávať v danej oblasti. Za ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov je zodpovedný schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ“ (ustanovenie § 37b ods. 5 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Prevádzkovateľ schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zabezpečí požadovanú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov vykonávajúcich úlohy podľa osobitného predpisu a osvedčenie týchto zamestnancov na požiadanie predloží orgánu veterinárnej správy“ (ustanovenie § 37b ods. 6 zákona o veterinárnej starostlivosti).

Nové skutkové podstaty iných správnych deliktov

Dôležitou zmenou, ktorú novela do zákona o veterinárnej starostlivosti prináša, je aj zavedenie nových skutkových podstát iných správnych deliktov. Subjekt sa tak po novom dopustí iného správneho deliktu napríklad keď (A) chová, drží alebo rozmnožuje zvieratá na účel ich použitia v projektoch bez predchádzajúceho schválenia zariadenia na vykonávanie činností podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. i) tretieho bodu zákona o veterinárnej starostlivosti (ustanovenie § 50 ods. 1 písm. ax) zákona o veterinárnej starostlivosti), (B) nevypracuje príručku osvedčených postupov podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 50 ods. 1 písm. ay) zákona o veterinárnej starostlivosti), (C) použije v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa na usmrtenie zvierat používaných v projektoch, alebo chovaných na účel ich použitia v projektoch iné ako určené metódy podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 50 ods. 2 písm. r) zákona o veterinárnej starostlivosti), (D) vykoná ako užívateľ v schválených projektoch úkony bez udelenia predchádzajúcej výnimky podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 50 ods. 2 písm. u) zákona o veterinárnej starostlivosti), (E) nezabezpečí odbornú spôsobilosť zamestnancov bitúnku na usmrcovanie zvierat a na úkony súvisiace s usmrcovaním zvierat na bitúnku podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 50 ods. 2 písm. v) zákona o veterinárnej starostlivosti)…

Jednou z posledných zmien, ktoré novela prináša, je doplnenie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti („Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte, ktorý zahŕňa používanie zvierat v postupoch podľa osobitného predpisu, do 40 pracovných dní od doručenia žiadosti o schválenie projektu, ktorá spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu, alebo od doplnenia žiadosti alebo odstránenia jej nedostatku podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti. Táto lehota na rozhodnutie zahŕňa aj obdobie hodnotenia projektu. Orgán veterinárnej správy bezodkladne písomne potvrdí doručenie žiadosti a písomne poučí žiadateľa o lehote na rozhodnutie“ (ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti). Novinkou je tak práve zvýraznená veta „Táto lehota na rozhodnutie zahŕňa aj obdobie hodnotenia projektu„, ktorá bola do ustanovenia § 52 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti novelou doplnená.

Súčasťou novely je aj nová príloha č. 6 zákona o veterinárnej starostlivosti – Vzor – Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy. Pre bližšie informácie o jednotnom vzore potvrdenia o absolvovaní praktickej prípravy ako aj informácie o všetkých zmenách, ktoré novela prináša odkazujeme na Zbierku zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobudla účinnosť dňa 15. marca 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....