Verejná správa

Novinky vo fungovaní inšpektorátov práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2021

Začiatkom roka 2021 dochádza k legislatívnym zmenám, smerujúcim k zefektívneniu fungovania sústavy inšpekcie práce. Legislatívne úpravy v oblasti inšpekcie práce sa zameriavajú najmä na úpravu niektorých úloh a kompetencií inšpektorátov práce a inšpektorov práce. Po novom tiež dochádza k zakotveniu nových kompetencií Národného inšpektorátu práce.


Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 73/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2006 Z. z.o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

Účelom novely je podľa dôvodovej správy (A) zefektívnenie organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce za účelom jeho zjednotenia, (B) úprava niektorých úloh a kompetencií inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, napríklad vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva alebo oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, (C) zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví), (D) úprava problematiky dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti a pod.

Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela do zákona o inšpekcii práce prináša sú predovšetkým nasledovné úpravy a doplnenia.

(1) Doplnenie novej kompetencie Národného inšpektorátu práce určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Cieľom je dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce, ktorá sa bude zhodovať s organizačnou štruktúrou Národného inšpektorátu práce, čím sa odstráni sťažený výkon riadiacej a kontrolnej činnosti Národného inšpektorátu práce vo vzťahu k inšpektorátom práce a odstránia sa problémy pri riadení sústavy inšpekcie práce (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce).

(2) Doplnenie ustanovenia, v zmysle ktorého Národný inšpektorát práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektor práce (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b) zákona o inšpekcii práce).

(3) Zavedenie úpravy, v zmysle ktorej Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie. Ide o požiadavku praxe, aby Národný inšpektorát práce mohol doklady, ktoré vydáva aj odoberať, v prípade, že ich držitelia konajú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platnými na území Slovenskej republiky (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) zákona o inšpekcii práce).

(4) Rozšírenie kompetencií Národného inšpektorátu práce o kompetenciu odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o inšpekcii práce inšpektorátmi práce. Cieľom je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) zákona o inšpekcii práce).

(5) Zmena, v zmysle ktorej bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania bude inšpektorát práce vyšetrovať nie ex offo, ale len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, javí sa ako efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal, keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom je znížiť pracovnú a administratívnu záťaž inšpektorátov práce tam, kde sa plnenie úloh a povinností javí ako neefektívne (ustanovenie § 7 ods. 3 písm. b) zákona o inšpekcii práce).

(6) Odňatie kompetencie inšpektorátov práce vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP. Podľa doterajšej právnej úpravy, ak chcela fyzická osoba získať preukaz alebo osvedčenie vydané inšpektorátom práce, musela predtým absolvovať výchovu a vzdelávanie u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie a následne boli overené jej vedomosti u oprávnenej právnickej osoby. Vydávanie preukazov inšpektorátom práce bol iba administratívnym krokom, ktorý nemal žiaden vplyv na priebeh skúšok a overovanie vedomostí uchádzača. Novelizovanou právnou úpravou sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov, ktorým sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia (ustanovenie § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona o inšpekcii práce – vypúšťa sa).

(7) Rozšírenie oprávnenia inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov. Úprava reaguje na problémy v praxi, napríklad keď dopravný podnik pri výkone inšpekcie práce (kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave) nepredložil požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, pretože nemal potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho aj vodiči jazdia často bez kariet. Inšpektori práce tak nemali ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou vlastných kariet (ustanovenie § 12 ods. 1 písm. f) zákona o inšpekcii práce a ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona o inšpekcii práce).

(8) K už existujúcemu pravidlu, že na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, sa môže vykonať inšpekcia práce len za účasti zodpovedného zamestnanca, sa zavádza tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca. Nejde teda de facto o novú povinnosť. Zodpovednou osobou na tento účel sa nemyslí len osoba vo vedení spoločnosti, ale osoba, ktorá pozná podmienky a nebezpečenstvá, ktoré potenciálne hrozia inšpektorom práce pri pohybe na neznámom pracovisku. Na zabezpečenie prevádzky takéhoto pracoviska sa nemôže stať, že by takýto zamestnanec nebol k dispozícii. Zamestnávateľ má napokon vždy povinnosť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na ktorom pracujú, a teda by mali byť aj znalí podmienok a nebezpečenstiev, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť (ustanovenie § 16 ods. 1 písm. f) zákona o inšpekcii práce).

(9) Zavedenie nižšej sadzby pokuty (najmenej 20 000 eur oproti pôvodnej sadzbe najmenej 33 000 eur) pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví) (ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce).

Zákon o BOZP je novelou doplnený alebo zmenený napríklad nasledovnými úpravami.

(1) Upresnenie, že v príslušných ustanoveniach zákona o BOZP sa zohľadňuje kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny, vzhľadom na to, že v prílohe č. 1 zákona o BOZP sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, vymedzené kódom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP, ustanovenie § 19 ods. 1 a 2 zákona o BOZP, ustanovenie § 22 ods. 3 a 6 zákona o BOZP a príloha č. 1b zákona o BOZP).

(2) Zavedenie povinnosti oprávnených právnických osôb oznamovať dátum, čas a miesto overovania odborných vedomostí Národnému inšpektorátu práce, a to z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia takým spôsobom, aby inšpektoráty práce mali naďalej určitú možnosť kontrolovať priebeh overovania odborných vedomostí v rámci svojej kontrolnej činnosti. Oprávnená právnická osoba je povinná buď oznámiť požadované skutočnosti alebo ich zverejniť na svojom webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred začatím overovania odborných vedomostí (ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o BOZP a ustanovenie § 14 ods. 7 zákona o BOZP).

Novela prináša do zákona o inšpekcii práce aj zákona o BOZP mnoho ďalších čiastkových zmien, úprav alebo doplnení. Odkazujeme preto aj na plné znenie novely, dostupné v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....