Banky, finančné inštitúcie

Nový zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2007

Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnosť nový zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. O príprave tejto právnej úpravy sme Vás informovali už v našom májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legislatívneho procesu Vám prinášame ďalšie informácie.
Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnosť nový zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novoprijatý zákon“ alebo „zákon o audítoroch“).

Nový zákon o audítoroch upravuje podmienky a predpoklady výkonu auditu, postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností a asistentov audítora, dohľad nad výkonom auditu, pôsobnosť komory audítorov ako aj zriadenie a pôsobnosť nového Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej v texte len „úrad“).

Podmienkou na výkon auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu (ďalej len „certifikát“), ktoré úrad vydá fyzickej osobe za predpokladu, že (1) je plne spôsobilá na právne úkony, (2) má dobrú povesť, (3) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, (4) najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve, (5) zúčastňovala sa sústavného vzdelávania asistentov audítora, (6) predložila úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom a (7) ktorá zložila audítorskú skúšku. Na základe písomnej žiadosti úrad takúto osobu zapíše do zoznamu audítorov a audítorovi vydá licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorov. Dňom zápisu do zoznamu audítorov je audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie „certifikovaný audítor“ a skratku „CA“ a vykonávať audit. Zoznam audítorov rovnako ako zoznam audítorských spoločností sú verejne prístupné registre vedené úradom a možno do nich nazrieť v sídle úradu alebo na internetovej stránke úradu. Novozriadený úrad sídli v Bratislave.

Audítori a audítorské spoločnosti, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon auditu, sa združujú v komore audítorov so sídlom v Bratislave, pričom členstvo v komore audítorov je pre audítora aj audítorskú spoločnosť povinné. Komora audítorov vedie zoznam asistentov audítora. Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania správy audítora. Údaje uvedené v zozname asistentov audítora sú verejne prístupné, a to buď v sídle komory audítorov alebo na jej internetovej stránke. Zápisom do zoznamu asistentov audítora komory audítorov asistentovi audítora nevzniká členstvo v komore audítorov. Audítor a asistent audítora sú povinní zúčastňovať sa sústavného vzdelávania zabezpečovaného komorou audítorov.

Spôsobilosť na výkon auditu sa preukazuje audítorskou skúškou, ktorou sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Audítorská skúška sa vykonáva v písomnej forme, pozostáva z čiastkových skúšok, pričom jej rámcové zameranie upravuje zákon o audítoroch, podrobnosti sú ustanovené v skúšobnom poriadku úradu. Predmetom audítorskej skúšky sú rôzne právne odvetvia, ale aj audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa auditu, audítorov a audítorských spoločností a taktiež etický kódex audítora vydaný Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC).

Audítor môže vykonávať audit v svojom mene, v mene audítorskej spoločnosti, v mene iného audítora alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti. Audítor a audítorská spoločnosť môžu poskytovať subjektom aj neaudítorské služby, avšak s výnimkou subjektov, v ktorých vykonávajú audit. Ide o služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického, finančného alebo daňového poradenstva a podobne. Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky a výkon auditu v účtovných jednotkách je prekážkou nezávislosti audítora (audítorskej spoločnosti).

Audítor alebo audítorská spoločnosť vydávajú o výsledku auditu správu audítora, súčasťou ktorej je aj názor audítora na to, či údaje vo výročnej správe sú v súlade s auditovanou účtovnou závierkou, ktorý prikladá k správe audítora dodatočne.

Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v zmysle tohto novoprijatého zákona, musia byť nezávislí od auditovaného subjektu, nesmú sa podieľať na procesoch interného rozhodovania tohto subjektu. O priebehu výkonu auditu sa musí viesť audítorská dokumentácia podľa medzinárodných audítorských štandardov, pričom do tejto dokumentácie je nutné zaznamenať i všetky skutočnosti, ktoré by mohli ohrozovať nezávislosť audítora a audítorskej spoločnosti k príslušnému auditu. Do audítorskej dokumentácie môžu nazerať len osoby vykonávajúce dohľad, súd alebo orgány činné v trestnom konaní.

Všetky audity vykonávané podľa tohto novoprijatého zákona sa budú vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov. Ak by prijaté medzinárodné audítorské štandardy obsahovali audítorské postupy, ktorých vykonávanie by vytváralo špecifický právny konflikt s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vyplývajúci zo špecifických vnútroštátnych požiadaviek týkajúcich sa rozsahu auditu, je možné vyňať konfliktnú časť medzinárodného audítorského štandardu na dobu trvania konfliktu. V prípade, ak nastane takáto situácia, je povinnosťou Ministerstva financií SR zabezpečiť vydanie osobitného predpisu, ktorým sa uvedená skutočnosť uvedie do praxe a po jeho prijatí oznámiť všetkým členským krajinám a Európskej komisii odlišný vnútroštátny postup spolu s jeho odôvodnením.

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonávať audit s odbornou starostlivosťou a nestranne, sú povinní dodržiavať medzinárodné audítorské štandardy, vnútorné predpisy vydané úradom, komorou audítorov a etický kódex, zodpovedajú za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom auditu a z tohto dôvodu sú povinní uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, pričom neuzavretie tohto poistenia môže mať za následok až pozastavenie licencie. Audítor a audítorská spoločnosť sú ďalej povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom auditu, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu auditu, počas pozastavenia licencie, ako aj po vyčiarknutí z príslušného zoznamu. Ak audítor alebo audítorská spoločnosť boli vyčiarknutí zo zoznamu vedeného úradom z dôvodu, že preukázateľne zneužili informácie získané v súvislosti s výkonom auditu, nemôžu v budúcnosti požiadať o vrátenie licencie. Dňom vyčiarknutia z príslušného zoznamu zaniká licencia, teda oprávnenie na výkon auditu a audítor alebo audítorská spoločnosť musí odovzdať licenciu úradu.

Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú pravidelným previerkam zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora audítorov prostredníctvom kontrolórov menovaných komorou audítorov. Systém previerok zabezpečenia kvality auditu podlieha dohľadu, ktorý vykonáva úrad. Výsledky previerok sa každoročne zverejnia na internetových stránkach komory audítorov a úradu. Audítori a audítorské spoločnosti majú povinnosť úradu oznámiť svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania auditu, ďalej vznik, zmenu alebo zánik údajov zapisovaných do príslušného zoznamu.

Na základe ustanovení tohto zákona o audítoroch sa. odo dňa 1. januára 2008, teda odo dňa jeho účinnosti, zrušuje zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a súčasne sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....