Podnikatelia

Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2010

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý s účinnosťou odo dňa 1. mája 2010 upravuje vymedzenie a kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Zákon sa dotýka predovšetkým obchodných reťazcov vo vzťahu k dodávateľom potravinárskeho tovaru.

Dňa 8. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2010. Predmetný zákon zrušil zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 55/2009 Z. z. Poslednú novelu tohto zákona sme Vám priblížili vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO 05/2009. Vzhľadom na skutočnosť, že tento zákon bol v praxi neúčinný, čo vychádza najmä z nedokonalostí právneho textu a z neúčinného kontrolného mechanizmu, bola nevyhnutná jeho novelizácia. Keďže bolo potrebné vykonať väčšie množstvo zmien, vláda Slovenskej republiky navrhla prijať úplne nový zákon.

V predmetnom zákone prišlo oproti predchádzajúcej právnej úprave k niekoľkým zásadným zmenám. Ide najmä o zúženie pôsobnosti zákona len na agropotravinárske komodity, odstránenie pojmu ekonomická závislosť a zvýšenie taxatívne vymedzeného počtu neprimeraných podmienok. Dôvodom na zúženie pôsobnosti zákona bola skutočnosť, že v praxi sú neprimeraným podmienkam vystavení takmer výlučne dodávatelia potravín. Pojem ekonomická závislosť bol zo zákona odstránený najmä preto, že v praxi nebolo možné preukázať ekonomickú závislosť odberateľa na dodávateľovi, teda nebolo možné účinne aplikovať zákon na takéto právne vzťahy.

Predmetný zákon upravuje (1) vymedzenie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch (ďalej len „neprimerané podmienky“) medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (ďalej len „tovar“) alebo služby spojené s predajom tovaru, (2) kontrolu neprimeraných podmienok a (3) konanie vo veciach neprimeraných podmienok. Podobne ako predchádzajúca právna úprava má zákon zamedziť neprimeraným podmienkam v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi tovaru, ale vzťahuje sa len na právne vzťahy v oblasti potravinárskych tovarov. Pôvodne bol v návrhu zákona zakotvený aj zákaz predaja potravinárskeho tovaru konečnému spotrebiteľovi pod jeho nákupnú cenu, nakoniec sa však do konečnej podoby zákona tento návrh nedostal.

Zákon vymedzuje pojmy (1) účastník obchodného vzťahu, ktorým je podnikateľ podľa Obchodného zákonníka, ktorý je odberateľom alebo dodávateľom tovaru, (2) obchodný vzťah ako vzťah medzi odberateľom a dodávateľom tovaru upravený Obchodným zákonníkom, (3) všeobecné obchodné podmienky ako obchodné podmienky upravené Obchodným zákonníkom, (4) peňažné plnenie, ktorým je platba poskytnutá účastníkom obchodného vzťahu súvisiaca s dodávkou tovaru, vrátane platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty alebo skontá, (5) nepeňažné plnenie, ktorým je iné ako peňažné plnenie súvisiace s dodávkou tovaru, najmä vecné dary a služby, marketingová podpora pri otvorení novej prevádzkarne, rozvoz tovaru zo skladov odberateľa do jeho prevádzkarní, (6) obchodná aktivita ako aktivita, za ktorú sa považuje aj reklamná akcia a letáková akcia vrátane tlače a distribúcie, akcia na podporu ďalšieho predaja tovaru, rozhlasová produkcia v prevádzkarni.

Zákon v § 3 ustanovuje povinnosť odberateľa poskytnúť dodávateľovi na jeho požiadanie všeobecné obchodné podmienky, pričom každý následný nákup alebo predaj musí byť fakturovaný. Tieto všeobecné podmienky zahŕňajú (1) podmienky nákupu tovaru, (2) cenové podmienky, (3) zníženie cien, (4) podmienky úhrady, (5) stanovenie objemu nákupu tovaru podľa § 409 Obchodného zákonníka, (6) služby súvisiace s obchodnou spoluprácou pri propagácii a ďalších marketingových aktivitách spojených s dodanými potravinami.

Zákon v § 3 taxatívne vymedzuje neprimerané podmienky ako peňažné plnenie dodávateľa (1) za jeho zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa, (2) za zaradenie jeho tovaru do evidencie výrobkov predávaných odberateľom a úhradu za prevádzku elektronických zariadení, (3) za využitie distribučnej siete odberateľa, (4) za časovo obmedzené umiestnenie tovaru dodávateľa v prevádzkarni odberateľa, (5) na obchodné aktivity odberateľa zamerané na podporu predaja odberateľa, (6) za platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, na tovar dodávaný a predávaný pod obchodnou značkou odberateľa, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty a skontá, (7) za umiestnenie jeho tovaru na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa, (8) za realizáciu obchodnej propagácie odberateľa, nákupu alebo investícií odberateľa, hlavne v rámci obnovy prevádzkarní alebo v rámci rozširovania obchodnej siete odberateľa alebo na budovanie a prevádzku zúčtovacích alebo nákupných a logistických stredísk odberateľa, (9) za dodatočné kompenzácie zníženého zisku ako predpokladal odberateľ so spätnou platnosťou, (10) za zvýšený predaj tovaru dodávateľa ako predpokladal odberateľ so spätnou platnosťou, (11) za služby poskytované treťou osobou zamerané na podporu predaja odberateľa a jeho propagáciu, (12) za návštevy nákupcu odberateľa u nových alebo perspektívnych dodávateľov, (13) za dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením a (14) za spotrebiteľský a trhový prieskum vykonávaný odberateľom. Uvedené peňažné plnenia sú však neprimeranými podmienkami len vtedy, ak celková suma peňažného plnenia je viac ako 3% z ročných tržieb dodávateľa za tovar predaný jednotlivému odberateľovi v kalendárnom roku, kedy došlo k peňažnému plneniu, pričom do sumy peňažného plnenia a ročných tržieb sa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty a v prípade tovaru, na ktorý sa uplatňuje spotrebná daň, ani spotrebná daň.

Podľa § 3 zákona sa za neprimeranú podmienku považuje okrem peňažných plnení uvedených v predchádzajúcom odseku aj (1) peňažné plnenie za služby, ktoré neboli poskytnuté, (2) vykonávanie kontrol priestorov výrobcu alebo dodávateľa odberateľom alebo ním poverenou fyzickou alebo právnickou osobou na náklady výrobcu alebo dodávateľa, vrátane požadovania vykonania rozborov a skúšok predmetných potravín na náklady výrobcu alebo dodávateľa, (3) vrátenie tovaru odberateľom dodávateľovi na náklady dodávateľa bez právneho dôvodu, (4) povinnosť neodôvodnenej výmeny dodaného tovaru na náklady dodávateľa, (5) určenie lehoty na splnenie peňažného záväzku dlhšej ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodaný tovar, (6) zníženie dohodnutej ceny tovaru za zaplatenie peňažného záväzku do lehoty splatnosti, (7) požadovanie dodatočného nepeňažného plnenia účastníkom obchodného vzťahu po odovzdaní a prevzatí tovaru, (8) prenesenie sankcií, uložených kontrolnými orgánmi účastníkovi obchodného vzťahu, na druhého účastníka tohto vzťahu bez právneho dôvodu, (9) prenesenie sankcií za riešenie sťažností konečného spotrebiteľa odberateľom vrátením peňazí za tovar vo výške maloobchodnej ceny alebo výmenou tovaru okrem prípadov, ak odberateľ písomne vyrozumie dodávateľa o tejto sťažnosti, ktorej príčinou bola odôvodnená chyba dodávateľa, (10) okamžité vypovedanie zmluvy o opakujúcom sa plnení bez výpovednej lehoty a bez dôvodu, (11) podmieňovanie možnosti postúpenia pohľadávky bez písomného zdôvodnenia dlžníka, (12) vylúčenie nároku na úroky z omeškania za oneskorené splnenie peňažného záväzku, (13) dodatočné zníženie dohodnutej ceny dodaného tovaru odberateľom na náklady dodávateľa bez osobitnej uzavretej písomnej dohody odberateľa s dodávateľom o dôvode a rozsahu zníženia dohodnutej ceny, (14) predaj tovaru odberateľom za vyššiu cenu ako bola dohodnutá cena dodaného tovaru v konkrétnej časovo vymedzenej propagačnej akcii, (15) neprevzatie vopred dohodnutého objemu tovaru dodávaného a predávaného pod obchodnou značkou odberateľa, (16) predaj tovaru odberateľom konečnému spotrebiteľovi za nižšiu jednotkovú cenu ako uhradil za dodávku toho istého druhu tovaru dodávateľovi okrem prípadov, ak ide o predaj tovaru, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena obchodnej činnosti alebo o predaj tovaru s uvedeným dátumom spotreby uplynutím troch štvrtín doby spotreby alebo o výpredaj sezónneho tovaru alebo o predaj poškodeného tovaru, (17) financovanie propagačných akcií odberateľa dodávateľom, (18) požadovanie kratšej doby čerpania trvanlivosti tovaru dodávateľom ako umožňuje zákon, (19) vykonanie vzájomného zápočtu pohľadávok z obchodného vzťahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa, (20) podmieňovanie predaja tovaru dodávateľa výrobou výrobkov pod privátnou značkou odberateľa, (21) odmietnutie uviesť na obale výrobku predávaného pod obchodnou značkou odberateľa meno a adresu dodávateľa, pokiaľ tento o to požiada, (22) retroaktívne peňažné plnenia k propagačným aktivitám odberateľa, ktoré sa uskutočnili v minulosti a neboli predmetom zmluvného vzťahu, (23) dohodnutie inej doby, kedy sa stane odberateľ vlastníkom tovaru, ako je dátum prevzatia tovaru odberateľom.

Za neprimeranú podmienku sa, naopak, nepovažuje peňažné plnenie za využitie distribúcie odberateľa, ak dodávateľ nemá možnosť dodať odberateľovi tovar v dohodnutom objeme a na dohodnuté miesto iným spôsobom. Dohodnúť neprimerané podmienky medzi účastníkmi obchodných vzťahov zákon v § 3 výslovne zakazuje.

Podľa § 6 zákona vykonáva kontrolu neprimeraných podmienok Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pričom na výkon kontroly môže na účely rozhodovania prizvať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov nestrannú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Kontrolu môže ministerstvo vykonať z (1) vlastného podnetu, (2) podnetu účastníka obchodného vzťahu, (3) podnetu profesijnej organizácie oprávnenej podľa stanov, štatútu alebo písomného splnomocnenia alebo (4) podnetu verejnoprávnej samosprávnej inštitúcie vo veciach ochrany práv a oprávnených záujmov jej členov. Každý podnet iný ako vlastný musí obsahovať (1) identifikáciu predkladateľa podnetu, (2) identifikáciu toho, proti komu je podnet podaný a (3) opis predmetu podnetu. V prípade, ak podnet neobsahuje uvedené náležitosti, ministerstvo vyzve predkladateľa podnetu, aby ich v určenej lehote doplnil a súčasne ho poučí, že inak kontrolu nezačne. Predmetom kontroly môžu byť údaje, informácie, doklady a písomnosti, z ktorých sa dá zistiť, že boli dohodnuté a uplatňované neprimerané podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu. Ak zákon neustanovuje inak, pri výkone kontroly sa postupuje podľa § 8 až 15 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

Ministerstvo po preukázaní kontrolou, že bola dohodnutá neprimeraná podmienka, (1) určí účastníkom obchodného vzťahu lehotu na odstránenie neprimeranej podmienky, (2) uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý získal z neprimeranej podmienky prospech, povinnosť vrátiť peňažné plnenie poskytnuté na základe neprimeranej podmienky a (3) uloží pokutu až do výšky 300 000 eur. Ministerstvo je oprávnené pri výkone kontroly uložiť pokutu do výšky 5 000 eur aj účastníkovi obchodného vzťahu, ak neplní povinnosti (1) predložiť v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, (2) predložiť pravdivé a úplné podklady alebo informácie a umožniť ich preverenie, (3) umožniť vstup do objektov kontrolovaného subjektu alebo (4) poskytnúť informácie od zamestnancov kontrolovaného subjektu. Pri uložení pokuty podľa predchádzajúcej vety ministerstvo uloží kontrolovanému subjektu primeranú lehotu na odstránenie neprimeranej podmienky, pri jej neodstránení v určenej lehote môže ministerstvo uložiť pokutu aj opakovane, a to až do dvojnásobku výšky uloženej pokuty. Podľa § 7 zákona možno konanie o uložení pokuty začať do 1 roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do 3 rokov, kedy k porušeniu povinnosti došlo. Ministerstvo je podľa § 8 zákona povinné na svojej internetovej stránke každoročne do 31. januára zverejniť informáciu o počte začatých a o počte ukončených kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku. V § 10 je ustanovená povinnosť účastníkov obchodných vzťahov uviesť zmluvy uzavreté pred 1. májom 2010 do súladu s predmetným zákonom v termíne do dňa 30. septembra 2010. Kontroly začaté pred 1. májom 2010 sa ukončia podľa predmetného zákona, ministerstvo je povinné o tom písomne upovedomiť kontrolované subjekty.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....