Iné

Nový zákon o Obchodnom vestníku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2011

Dňa 1. júna 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o Obchodnom vestníku, ktorý do slovenského právneho poriadku implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES o koordinácii záruk a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES.

Zákonom o Obchodnom vestníku (ďalej aj „zákon“) sa s účinnosťou odo dňa 1. júla 2011 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov.

Zákon do slovenského právneho poriadku transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES.

Návrh zákona bol vypracovaný predovšetkým s cieľom nastaviť pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol bezplatne prístupný širokej verejnosti a aby osoby, ktoré majú záujem na informáciách, ktoré sa v ňom zverejňujú, mali možnosť kedykoľvek efektívne a jednoducho získať relevantné údaje.

Predmetná právna úprava primárne definuje procesnú stránku vydávania Obchodného vestníka. V súčasnosti sa Obchodný vestník vydáva v elektronickej a v listinnej podobe, pričom platí, že v prípade sporu má prednosť listinná podoba. V súlade s novou právnou úpravou bude publikácia Obchodného vestníka ako aj komunikácia s vydavateľom Obchodného vestníka prebiehať výlučne elektronicky s výnimkou údajov, ktoré zverejňujú osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Zákon o Obchodnom vestníku spresňuje doteraz nejednotne upravenú otázku zverejňovaných údajov. V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, ktorých zverejnenie je viazané výlučne na zákon a nie na iný predpis podzákonnej právnej sily. Zároveň umožňuje voľbu zverejnenia údajov, ktorých zverejnenie ustanovuje osobitný zákon, avšak neustanovuje povinnosť ich zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Zákon zavádza nový proces zverejňovania údajov. Podmienkou zverejnenia údajov je vykonanie registrácie povinnou osobou. Povinnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku.

Po vykonaní registrácie vydavateľ pridelí povinnej osobe registračné číslo. Podľa § 2 ods. 1 vydavateľom, správcom a prevádzkovateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Pridelené registračné číslo vydavateľ po vykonaní registrácie doručí povinnej osobe do vlastných rúk a povinná osoba bude registračné číslo používať pri ďalšej komunikácii s vydavateľom.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 vydavateľ Obchodného vestníka zverejní údaje pod podmienkou elektronického zaslania žiadosti. Predmetným ustanovením bola zavedená povinnosť vydavateľa zaslať povinnej osobe elektronicky správu o doručení žiadosti spolu s výzvou na splnenie poplatkovej povinnosti, tzv. elektronická notifikácia.

Predmetný zákon zachováva zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku pod podmienkou zaplatenia úhrady. Režim platenia úhrady, resp. zákonnú povinnosť platenia poplatkov zveruje osobitnému zákonu, a to zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Povinnosť úhrady správneho poplatku však nie je absolútna. Návrh zákona vymedzuje prípady vecného alebo osobného oslobodenia od poplatkovej povinnosti, a to buď v zákone o správnych poplatkoch (napr. § 4, položka 149a sadzobníka správnych poplatkov) alebo v osobitnom zákone (napr. § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

V prípade, že ide o žiadosť povinnej osoby, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, zverejní vydavateľ údaje do piatich pracovných dní odo dňa, keď správnemu orgánu prišla informácia o zaplatení správneho poplatku. Momentom označovaným ako okamih, kedy správnemu orgánu prišla informácia o zaplatení správneho poplatku, sa rozumie moment, kedy správny orgán na základe vykonania výpisu dennej závierky zistí, že mu prostredníctvom účtu štátnej pokladnice prišla na účet relevantná platba.

Ak zverejnenie údajov nepodlieha poplatkovej povinnosti a sú splnené niektoré zo zákonom vymedzených oslobodení od poplatkovej povinnosti, vydavateľ zverejní údaje do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie údajov. O doručení žiadosti vydavateľovi je povinná osoba informovaná na základe správy vygenerovanej informačným systémom.

Obchodný vestník bude napriek jeho výlučne elektronickej podobe označený číslom ročníka, poradovým číslom vydania a dňom jeho vydania. Opodstatnenosť vydávania Obchodného vestníka „spravidla každý pracovný deň“ vyplýva najmä z množiny zverejňovaných údajov, ktoré viažu právne účinky voči tretím osobám práve ku dňu ich zverejnenia v Obchodnom vestníku (zásada všeobecnej materiálnej publicity).

Ustanovenie § 8 upravuje princíp zodpovednosti. Zodpovednosť za obsahovú a jazykovú správnosť údajov nesie povinná osoba. Za súlad zverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ.

Zároveň predmetné ustanovenie vylučuje zodpovednosť vydavateľa za zverejnenie údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nesprístupňujú (t.j. informácia obsahujúca napríklad utajované skutočnosti, bankové tajomstvo a pod.).

Predmetné ustanovenie predpokladá dve formy opráv údajov. V prípade, ak zodpovednosť nesie žiadateľ, vydavateľ vykoná tzv. opravu na náklady povinnej osoby a za obdobných podmienok ako sú podmienky zverejňovania údajov na základe žiadosti povinnej osoby. Naopak, v prípade porušenia zodpovednosti zo strany vydavateľa tento vykoná opravu tzv. redakčným oznámením.

Nová zákonná úprava by mala zabezpečiť plynulý prechod z tlačenej podoby Obchodného vestníka na výlučne elektronickú podobu tak, že na žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ktoré boli doručené a nezverejnené do účinnosti novely zákona, t.j. do 1. júla 2011, sa použije právna úprava nariadenia vlády o Obchodnom vestníku. To však neplatí o podobe zverejnených údajov, ktoré od 1. júla 2011 budú výlučne v elektronickej podobe.

Nakoľko jednou z obligatórnych podmienok zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku je splnenie poplatkovej povinnosti, navrhuje sa zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Novela by mala zaviesť výber poplatkov výlučne formou bankového prevodu alebo poštovou poukážkou. Účelom navrhovanej zmeny je záujem na zefektívnení výberu správneho poplatku.

Navrhuje sa aj vymedzenie vecného a osobného oslobodenia od poplatkovej povinnosti, vzťahujúce sa na zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku.

Obdobne sa navrhuje aj zmena zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, ktorá by mala zohľadňovať požiadavku elektronickej formy žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku.

Znenie § 3 ods. 5 zákona o dlhopisoch sa mení z dôvodu sprehľadnenia povinností emitenta pri zverejňovaní emisných podmienok dlhopisov a úlohy Národnej banky Slovenska pri zverejňovaní emisných podmienok dlhopisov ako aj zverejňovania oboch druhov zmien v emisných podmienkach dlhopisov v Obchodnom vestníku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....