Podnikatelia

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2007

Koncom marca prijala NR SR úplne nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý súčasne novelizuje aj priestupkový zákon. Zákon je účinný odo dňa 1. júla 2007.Koncom marca prijala NR SR nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý súčasne novelizuje aj priestupkový zákon. Zákon je účinný odo dňa 1. júla 2007.

Ešte vždy platný zákon o ochrane spotrebiteľa bol prijatý v roku 1992 a novelizoval sa už desaťkrát. Na komplikovanosť jeho používania sa sťažujú často nielen spotrebitelia, ale aj štátne orgány kontroly. Vláda takto odôvodňuje návrh nového zákona, ktorý koncipovala ako všeobecný. Všeobecnosť znamená, že nový zákon na riešenie konkrétnych problémov odkazuje na použitie jednotlivých nariadení vlády, ktoré do slovenského práva transponujú smernice EÚ. Táto koncepcia by mala byť výhodnejšia najmä z toho dôvodu, že v tejto oblasti smernice EÚ podliehajú častým zmenám, a preto v budúcnosti, ak bude treba pristúpiť k z týchto dôvodov k novele, novelizovať by sa mali len nariadenia vlády a nie zákon sám.

Nový zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území SR alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území SR.

Zákon veľmi jednoznačne vymedzuje práva spotrebiteľa. Podľa novej právnej úpravy k nim patrí najmä právo na bezpečné výrobky a bezpečné služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie a na náhradu škody, právo na informácie o výrobku alebo službe a o ďalších okolnostiach a podmienkach ich poskytovania, podmienky podávania podnetov orgánom dohľadu a kontroly pri porušení ustanovení tohto zákona.

Zákon tiež ukladá jednoznačne formulované povinnosti predávajúcemu, v zmysle ktorých je predávajúci povinný (1) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, (2) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite a ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely, (3) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny, (4) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, (5) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, (6) dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, (7) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje a (8) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie.

Zákon zakazuje predávajúcemu (1) odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj alebo (2) odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach. Zakazuje mu tiež (3) viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, ak nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé. Predávajúcemu sa ukladá povinnosť rezervované výrobky po celú dobu rezervácie osobitne označiť s uvedením doby, dokedy sú rezervované, čo platí aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do doby ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi. Predávajúci nesmie (4) konať v rozpore s dobrými mravmi, najmä dopustiť sa takého konania, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo ktoré môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, či ktoré využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

Nový zákon výslovne zakazuje klamanie spotrebiteľa. Výrobcovi, dodávateľovi, dovozcovi a predávajúcemu zakazuje najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo nákupných podmienkach. Za klamanie spotrebiteľa považuje zákon tiež ponuku alebo predaj výrobkov, alebo poskytovanie služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto výrobkov na účely ponuky alebo predaja.

Striktný dôraz kladie zákon na otázku hygieny predaja. V zmysle novoprijatých ustanovení bude musieť každý predávajúci predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji baliť, ak to bude vyžadovať povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji bude musieť predajca vždy poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál, pričom náklady na tento obalový materiál a zabalenie výrobku predávajúci aj uhradí.

Zákon sa ďalej zaoberá uvádzaním výrobkov na trh a poskytovaním služieb, informačnými povinnosťami predávajúceho, dovozcu a výrobcu o vlastnostiach, cene a ďalších údajoch týkajúcich sa výrobkov, zodpovednosťou za vady výrobkov a reklamáciami. V zákone sa ďalej špecifikujú orgány a organizácie, ktoré majú stanovenú pôsobnosť v oblasti ochrany spotrebiteľa, pričom orgánmi dohľadu majú byť Ministerstvo hospodárstva SR, iné orgány štátnej správy, Slovenská obchodná inšpekcia a obce. Platiť by mala zásada, že ak nie je ustanovený iný orgán dohľadu, považuje sa za orgán dohľadu SOI. Za nedodržanie povinností ustanovených zákonom bude v zmysle zákona hroziť osobe, ktorá konala protiprávne, pokuta až do výšky 5 000 000 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....