Služby

Nový zákon o povinnej základnej kvalifikácii a výcviku niektorých vodičov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2006

Dňa 23. mája 2006 vyšiel v NR SR zákon č. 290/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a výcviku niektorých vodičov. Vodiči musia plniť nové požiadavky vyplývajúce z rozvoja trhu cestnej dopravy.Dňa 23. mája 2006 vyšiel v NR SR zákon č. 290/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a výcviku niektorých vodičov. Vodiči musia plniť nové požiadavky vyplývajúce z rozvoja trhu cestnej dopravy. Kvalifikácia vodiča sa má stať štandardom, ktorý bude zabezpečovať prístup k vykonávaniu povolania. Povinnosť mať základnú kvalifikáciu a podrobiť sa pravidelnému výcviku má za cieľ zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť vodiča, vrátane činností vykonávaných vodičom počas státia vozidla. Cieľom je takisto, aby moderný charakter profesie vodiča vzbudil záujem mladých ľudí o toto povolanie, čo by malo v krátkom čase prispieť k získaniu nových vodičov. Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2006.

Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov vozidiel (1) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné a (2) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné. Vodiči týchto vozidiel pritom musia byť občanmi (1) SR alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska alebo (2) nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy. Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa vzťahuje len na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na všeobecné užívanie.

Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa nevzťahuje na vodičov (1) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod., (2) vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, (3) vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, (4) nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky, (5) vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti a (6) a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly počas kurzu na získanie vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, prípadne na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku. Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa nevzťahuje ani na vodičov (7) vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu a (8) vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

Novinkou je najmä novozavedená povinnosť pravidelného výcviku. Pravidelným výcvikom pritom zákon rozumie aktualizáciu úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt. Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území SR pobyt alebo pracovisko (1) do 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo (2) do 5 rokov od 10. septembra 2008, ak ide o vodičov osobnej dopravy, alebo od 10. septembra 2009, ak ide o vodičov nákladnej dopravy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....