Iné

Nový zákon o štátnom fonde rozvoja bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2013

Nová právna úprava umožní získať úver na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom a obmedzí poskytnutie úveru na obstaranie bytu. Zmení tiež výšku niektorých typov poskytnutých úverov, dobu poskytnutia a úročenie. Súvisiacou právnou úpravou sa tiež zvýšia priame dotácie na obstaranie nájomných bytov.

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 nahradí zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Súčasne nový zákon s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 zruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a vyhlášku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora.

Nový zákon cielene zameriava podporu na kúpu, výstavbu, dostavbu, respektíve prestavbu nebytového priestoru na byt (ďalej len „obstaranie bytu“) pre mladé rodiny. Súčasná právna úprava umožňuje získať úver na obstaranie bytu každej plnoletej fyzickej osobe bez obmedzenia veku. Nový zákon ustanovením § 10 ods. 5 obmedzí poskytnutie úveru na obstaranie bytu len pre (1) manželov vo veku najviac 35 rokov, podmienku veku bude musieť spĺňať každý z manželov, (2) manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo najviac 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa, (3) členov domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok (ďalej len „člen domácnosti“) a (4) odchovancov detského domova alebo domova sociálnych služieb pre deti vo veku najviac 35 rokov a odchovancov s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo najviac 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa (ďalej len „odchovanec“).

Podmienkou získania úveru na obstaranie bytu bude podľa ustanovenia § 10 ods. 6 nového zákona mesačný príjem vo výške nepresahujúcom štvornásobok sumy životného minima oproti súčasnej podmienke tri a pol násobku životného minima. Ak budú chcieť iné ako uvedené osoby získať úver na obstaranie bytu, majú čas už len do 31. decembra 2013. Do uvedeného dátumu budú musieť nielen podať žiadosť o úver na obstaranie bytu, ale jej úplnosť bude musieť byť aj overená obcou. Obec má podľa súčasnej právnej úpravy na overenie úplnosti žiadosti lehotu 14 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadosti o úver na obstaranie bytu, ktoré nebudú overené do dňa 31. decembra 2013 sa vrátia späť žiadateľovi.

Podrobnosti o výške úveru na bývanie, obsah žiadosti a jej podanie upraví vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti a forme jej predkladania (ďalej len „vyhláška“), ktorá je v súčasnej dobe v legislatívnom procese. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) návrhu vyhlášky bude možné manželom vo veku najviac 35 rokov a manželom s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo najviac 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa, poskytnúť úver najdlhšie na 20 rokov vo výške 80 % obstarávacej ceny (ďalej len „ceny“) bytu, najviac vo výške 55.000 Eur, s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

Členovia domácnosti a odchovanci budú podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) návrhu vyhlášky môcť získať úver na obstaranie bytu najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, a to vo výške 100 % ceny bytu, najviac vo výške 60.000 Eur.

Nová právna úprava umožní odpustenie 2.000 Eur z úveru poskytnutého na obstaranie bytu fyzickej osobe, ak (1) sa jej narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa 1 roku veku, alebo si osvojila dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok, (2) písomne požiada Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) o odpustenie časti úveru najneskôr do 1 roku po vzniku nároku na odpustenie a (3) dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a má splnené záväzky voči fondu. Odpustenie sa však bude vzťahovať len na úver poskytnutý po 1. januári 2014.

Zvýhodnený úver bude možné po novom čerpať nielen na zateplenie domu, ale aj na (1) výmenu alebo modernizáciu výťahu v bytovom dome, (2) výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, (3) stavebnú úpravu spoločných častí a zariadení bytového domu so zameraním na bezbariérový prístup do bytu a (4) inú modernizáciu bytového domu.

Výška úveru a úrokovej sadzby sa podľa ustanovenia § 2 ods. 3 až ods. 6 návrhu vyhlášky bude odvíjať od účelu poskytnutého úveru. Úver bude možné poskytnúť na 20 rokov vo výške 80 %, 70 % alebo 50 % obstarávacej ceny, najviac na 60, 70, alebo 100 Eur na 1 m2 podlahovej plochy s úrokom 1 %, 2% alebo 4%. Uvedená úprava by mala motivovať vlastníkov bytových domov k obnove, respektíve modernizácii bytového domu.

Úver na obstaranie nájomného bytu bude po novom možné poskytnúť okrem súčasných subjektov aj ktorejkoľvek právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosť aspoň 5 rokov. Vykonávanie činnosti 5 rokov bude musieť právnická osoba preukázať predložením potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov a výpisom z daňového priznania alebo ročnou účtovnou závierkou. Uvedené doklady budú musieť byť za 5 bezprostredne predchádzajúcich účtovných období ku dňu podania žiadosti o úver.

Uvedenej právnickej osobe bude možné poskytnúť úver vo výške 80 % ceny bytu, najviac vo výške 60.000 Eur, najdlhšie na 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1 %Podmienkou poskytnutia úveru bude, že právnická osoba (1) zachová nájomný charakter bytu po dobu lehoty splatnosti úveru najmenej po dobu 30 rokov, (2) zriadi záložné právo na nájomné byty v prospech fondu a (3) pri prenájme dodrží podmienky poskytovania sociálneho bývania v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. Právnická osoba bude môcť takýto byt prenajať aj fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima. Úver sa poskytne len na byt, ktorý sa nachádza v meste alebo s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov.

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu žiadateľom, s výnimkou fyzickej osoby, sa po novom bude môcť poskytnúť úver na 20 rokov vo výške 80 % ceny bytu, najviac 70 Eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu s ročným úrokom vo výške 1 %. Úver na zateplenie bytovej budovy sa podľa novej právnej úpravy poskytne vo výške 50 % ceny, najviac 30 Eur na m2 podlahovej plochy pri rodinnom dome a 50 Eur na m2 pri bytovom dome, a to najdlhšie na 20 rokov s ročným úročením 3 %.

Úver na výstavbu zariadenia sociálnych služieb bude po novom možné získať najdlhšie na 20 rokov vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 560 eur na 1 m2 podlahovej plochy s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

Zákonom č. 134/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov nastanú s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 zmeny v poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Najvýznamnejšou zmenou bude zvýšenie sadzby dotácií na výstavbu nájomného bytu, prerobenie nebytového priestoru na nájomný byt alebo kúpu nájomného bytu zo súčasných 20 %, 25 % a 30 % oprávnených nákladov na nových 30 %, 35 % a 40 % oprávnených nákladov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....