Podnikatelia

Obchodný register elektronicky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2006

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého hlavným účelom je zjednodušenie formalít konania podľa zákona o obchodnom registri.Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V dnešných dňoch právny stav na úseku obchodného registra neumožňuje podávanie údajov a listín potrebných na zápis a vydávanie výpisov a listín v záväznej elektronickej podobe. Existuje síce elektronická verzia obchodného registra, ktorá uľahčuje prístup k informáciám o podnikateľských subjektoch zapísaných v obchodnom registri, táto však nie je právne záväzná. Pokiaľ v súčasnosti potrebuje určitý subjekt právne záväzný výpis, je nutné, aby sa obrátil na príslušný registrový súd. Navrhovaná právna úprava má priniesť výrazné zjednodušenie formalít pri zverejňovaní údajov a listín v Obchodnom registri. Zásadnou navrhovanou zmenou je najmä skutočnosť, že elektronickými prostriedkami bude možné podať ako návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, tak i žiadať o výpis už zapísaných údajov.

O zápis do obchodného registra, výpis z obchodného registra alebo o kópiu listiny zo zbierky listín bude teda podľa navrhovanej úpravy možné žiadať aj elektronicky. Registrovým súdom má novela prikázať, aby zabezpečili elektronickú formu výpisov a kópií listín aj v prípade, že boli zapísané pred 31. decembrom 2006, a teda boli zapísane a uložené iba v papierovej forme. Tejto povinnosti sa registrový súd zbaví, iba ak doba, ktorá uplynula medzi podaním návrhu na zápis v papierovej podobe a žiadosťou o vyhotovenie výpisu alebo kópie listín je dlhšia ako 10 rokov.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS. Účinnosť navrhovaných zmien musí byť v zmysle smernice zabezpečená do 31. decembra 2006, a preto predkladaný návrh zákona predpokladá účinnosť novely zákona najneskôr k 1. januáru 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....