Iné

Ochrana osobnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2010

Osobnosť človeka je individuálna a predstavuje predovšetkým súhrn špecifických osobných psychických vlastností konkrétneho ľudského jedinca. Podobne ako právam a veciam, i osobnosti človeka je právom poskytovaná ochrana pred neoprávneným zásahom. Ochrana osobnosti človeka je upravená predovšetkým v Ústave Slovenskej republiky a Občianskom zákonníku.

Občianske právo poskytuje osobnosti človeka ochranu prostredníctvom ust. § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ochrana osobnosti upravená Občianskym zákonníkom je koncipovaná ako všeobecná ochrana vzťahujúca sa na celú oblasť občianskeho práva. Poskytuje ochranu imateriálnym (nehmotným) stránkam osobnosti človeka. Občianskoprávna ochrana osobnosti vychádza z druhého oddielu druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, ktorá upravuje základné ľudské práva a slobody. Subjektom osobnostných práv môže byť len fyzická osoba.

Predmetom ochrany osobnosti človeka je podľa ust. § 11 Občianskeho zákonníka najmä život a zdravie, občianska česť a ľudská dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Ochrana občianskej cti a ľudskej dôstojnosti je občianskoprávnou úpravou chránená v rôznych spoločenských vzťahoch. Právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti zahŕňa okrem civilných spoločenských vzťahov aj právo na česť v odborných kruhoch, napr. vedeckých. Právo na ochranu súkromia zahŕňa široký rozsah života človeka – právo na ochranu intímneho života, citového života, priateľských vzťahov, rodinných vzťahov a pod. Právo na ochranu mena zahŕňa ochranu mena, priezviska osoby, ale aj pseudonymu. Právom na prejavy osobnej povahy rozumieme právo na ochranu pred neoprávneným zásahom do prejavov osobnosti človeka.

Občiansky zákonník v ust. § 12 ods. 1 upravuje aj právo na ochranu písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy pred vyhotovením alebo použitím bez súhlasu tejto osoby. Uvedené právo je od práva na prejavy osobnej povahy odlišné v tom, že sa jedná o prejavy osobnosti, ktoré sú zachytené na hmotnom substráte, napr. na filme.

Prostriedkami súdnej ochrany osobnosti človeka sú (1) návrh na upustenie od neoprávneného zásahu (tzv. negatórna žaloba), (2) návrh na odstránenie následkov zásahov (tzv. reštitučná žaloba) a (3) návrh na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (tzv. satisfakčná žaloba). Uvedené prostriedky súdnej ochrany môžu byť uplatnené samostatne alebo kumulatívne. Ich kumulatívne uplatnenie pritom závisí od účelu, napr. ak neoprávnený zásah do osobnostných práv stále trvá a vzniklo oprávnenie na zadosťučinenie, môže byť podaná negatórna žaloba so satisfakčnou žalobou.

Podmienkou poskytnutia ochrany osobnosti je neoprávnený zásah do jej osobnostných práv. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu osobnosti človeka. Za neoprávnený zásah nemožno považovať zásah (1) za existencie okolností vylučujúcich protiprávnosť, napr. výkon práva, nutná obrana, krajná núdza, plnenie povinnosti a pod., (2) za existencie tzv. zákonných licencií a (3) so súhlasom osoby, ak ide o právo, ktorým môže osoba disponovať, napr. súhlas na zverejnenie fotografie alebo osobných údajov v novinách alebo časopise nad rámec zákonnej licencie a pod.

Zákonná licencia predstavuje právom upravený súhlas, aby vymedzené subjekty použili prejavy osobnosti na ustanovené účely aj bez súhlasu subjektov, ktorým sa zasahuje do osobnostných práv. Zákonné licencie sú upravené v § 12 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Medzi zákonné licencie patrí vyhotovenie a použitie písomností osobnej povahy, podobizne, obrazových snímkov, zvukových alebo obrazových a zvukových záznamov na úradné účely na základe zákona, napr. použitie osobných údajov Štatistickým úradom Slovenskej republiky, použitie fotografie osoby na občianskom preukaze alebo inom doklade a pod. Zákonnou licenciou je tiež vyhotovenie alebo použitie podobizne, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, takéto použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 274/2007 zo dňa 10. decembra 2008 nie je neoprávneným zásahom ani vydanie zákonného rozhodnutia príslušným orgánom v súlade so zákonnými podmienkami, a to ani v prípade, ak sa po jeho vydaní preukáže, že nebolo vydané dôvodne.

Občianskoprávna ochrana osobnosti je založená na objektívnej zodpovednosti. Znamená to, že na vznik zodpovednosti nie je potrebné zavinenie toho, kto neoprávnený zásah do osobnostného práva vykonal. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 155/07 zo dňa 3. decembra 2008 však môže byť v prípade neoprávneného zásahu do osobnostných práv spoluzodpovedná aj iná osoba, ak poskytla médiám informáciu, ktorú následne médiá zverejnili. O spoluzodpovednosti však možno hovoriť len vtedy, ak (1) médiá túto informáciu zverejnia, (2) média sa o informácií dozvedeli oficiálnou cestou od tejto osoby a (3) ak informácia zasahuje do práv tretích osôb. Ak sa v médiu komentuje a dopĺňa, skresľuje alebo dáva do nenáležitých súvislostí stanovisko alebo informácia, ktorá zaznela pri rozhovore, osoba, ktorá informáciu alebo stanovisko v rozhovore poskytla, nie je spoluzodpovedná.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 137/2008 spočíva právo na súkromie v práve fyzickej osoby samostatne sa rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jej súkromného života sprístupnené iným alebo zverejnené. Porušením práva na ochranu súkromia pritom nie je len neoprávnené získavanie vedomostí a poznatkov o súkromí fyzickej osoby, ale aj neoprávnené rozširovanie týchto poznatkov a vedomostí. Dôsledkom neoprávneného zásahu do práva na súkromie môže byť zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere, pritom však tento dôsledok nie je jediným právom požadovaným prejavom závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe. Z uvedeného dôvodu ani nevzniká osobe, ktorej bola spôsobená ujma, procesná povinnosť preukazovať, že neoprávnený zásah mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v spoločnosti. Najvyšší súd Slovenskej republiky v uvedenom uznesení tiež prejudikoval, že dôvody priznania nemajetkovej ujmy uvedené v ust. § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka sú uvedené len demonštratívne. Jedinou podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je, že nemateriálne zadosťučinenie sa nezdá postačujúce.

Osobnostné práva nie sú predmetom dedenia. Podľa ust. § 15 Občianskeho zákonníka má po smrti fyzickej osoby právo na ochranu jej osobnosti manžel a deti uvedenej fyzickej osoby, a ak ich niet, jej rodičia. Osobnostné práva ako práva imateriálnej povahy sú tiež nepremlčateľnéPrávo na nemajetkovú ujmu v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka premlčateľné je. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 2 Cdo 278/2007 prejudikoval, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ako jeden z relatívne samostatných prostriedkov ochrany osobnosti fyzickej osoby, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje. Premlčacia doba v uvedenom prípade je podľa ust. § 101 Občianskeho zákonníka trojročná.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....