Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/e/1/e1de0693-5558-4723-a3b8-0fe32d78a8ce/ulclegal.com/web/wp-content/themes/ulc/template-parts/content-single-bulletin.php on line 4

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2006

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín a jeho nová právna úprava reflektujú európske i svetové požiadavky na prísnu spoločenskú reguláciu hospodárenia a šírenia geneticky modifikovaných rastlín. Naša redakcia Vám prináša základné informácie o právach a povinnostiach pestovateľov v tejto oblasti.Zákonom č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe prijala NR SR právnu normu, ktorá upravuje doposiaľ v právnom poriadku SR neregulovanú oblasť. Prijatím zákona sa vytvorili podmienky pre koexistenciu geneticky modifikovaných rastlín s konvenčným spôsobom pestovania a ekologickým poľnohospodárstvom. Predovšetkým došlo k vymedzeniu pojmu geneticky modifikovaná rastlina ako rastlina, ktorej genetický materiál bol na účely poľnohospodárskej výroby zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje, a ktorá bola schválená na uvádzanie na trh. Zákon nadobudol účinnosť 2003.

Zákon ustanovuje (1) práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín (GMR), (2) oznamovaciu povinnosť pri pestovaní GMR a evidenciu pestovateľských plôch, na ktorých sa nakladá s GMR, (3) podmienky nakladania s GMR, ich množiteľským materiálom a produkciou GMR, (4) opatrenia na ochranu rastlín pestovaných konvenčným alebo ekologickým  spôsobom hospodárenia a opatrenia na zamedzenie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov, (5) kontrolné opatrenia a monitoring vykonávaný orgánmi štátnej správy zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona, (6) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti GMR a (7) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ten, kto chce pestovať GMR, je povinný svoj zámer vopred na príslušnom tlačive oznámiť Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu, ktorý ho ďalej po splnení zákonných podmienok zapíše do evidencie pestovateľov GMR. Následne má ako pestovateľ zo zákona ďalšie povinnosti, predovšetkým informačného charakteru. Do 15. februára kalendárneho roka pre jarné druhy a do 1. júna kalendárneho roka pre ozimné druhy je pestovateľ povinný písomne informovať ústav a užívateľov susedných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti (najmenšej priamej vzdialenosti medzi 2 porastmi toho istého alebo príbuzného botanického druhu rastlín pestovaných ekologickým alebo konvenčným spôsobom hospodárenia a GMR tak, aby sa predišlo nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov) o svojom zámere. V týchto lehotách, najneskôr 15 dní pred výsevom, je tiež pestovateľ povinný predložiť ústavu doklady preukazujúce splnenie informačnej povinnosti a odborný plán pestovania GMR. Pestovateľ má tiež evidenčnú povinnosť, kedy je na formulároch vydaných ústavom povinný evidovať nákup množiteľského materiálu, množstvo použitého množiteľského materiálu na pestovateľských plochách, nakladanie s nepoužitým množiteľským materiálom a množstvo dopestovanej produkcie GMR a ďalšom nakladaní s ňou. Pri pestovaní GMR je pestovateľ povinný dodržiavať zásady oddeleného spracovania produkcie GMR a produkcie rastlín dopestovaných ekologickým alebo konvenčným spôsobom hospodárenia.

Za porušenie povinnosti možno v prípade priestupkov fyzických osôb uložiť pestovateľovi pokutu až do výšky 10 000 Sk. Ak je pestovateľom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, pokutu možno uložiť až do výšky 1 000 000 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....