Export, import

Platobná neschopnosť aktuálne

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

Podrobné oboznámenie sa so znením vyhlášky MS SR č.643/2005, ktorá konkrétne vymedzuje v praxi doposiaľ vágne pojmy platobná neschopnosť a predĺženie.VYHLÁŠKA MS SR 643/2005

Od 1. januára 2006 je účinný zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Naň nadviazal vykonávací predpis Ministerstva spravodlivosti SR z 20. decembra 2005, vyhláška MS SR č. 643/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia. Vyhláška je takisto účinná od 1. januára 2006.

POJEM PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ

Na účely určenia platobnej neschopnosti sa bude v súlade s vyhláškou od nového roka platobne neschopným rozumieť ten, kto súčasne (1) má viac ako jedného veriteľa, (2) viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a (3) koho peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom. Finančným majetkom sa pritom rozumejú (1) peňažné prostriedky, (2) pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte OECD s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace, (3) peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, (4) peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň. Na druhej strane sa za finančný majetok nepovažujú tie peňažné prostriedky, pohľadávky a cenné papiere, ktoré sú vyjadrené v mene štátu, ktorý nie je členským štátom OECD. Neprihliada sa ani na peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti, o ktorom vedie dlžník s veriteľom vzájomné rokovanie o zmene jeho splatnosti alebo inej reštrukturalizácii a veriteľ má záujem rokovanie viesť, čo dlžníkovi písomne a v čase rokovania potvrdil. Peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finančný majetok dlžníka vyjadrený v tej istej cudzej mene sa v sume, v ktorej sa vzájomne kryjú, započítavajú. V zostávajúcej sume sa prepočítajú na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného NBS a ak NBS kurz cudzej meny nevyhlasuje, prepočet sa vykoná s odbornou starostlivosťou.  

POJEM PREDĹŽENIE

Na účely určenia predĺženia sa pri stanovení hodnoty majetku vychádza z jeho účtovnej hodnoty. V prípade predĺženia sa pritom majetkom rozumie majetok tak, ako ho vymedzuje Obchodný zákonník. Na majetok neevidovaný v účtovníctve, ktorý by v ňom mal byť evidovaný podľa zákona o účtovníctve, sa pri stanovení hodnoty majetku na účely určenia predĺženia neprihliada. Pri stanovení hodnoty splatného záväzku sa vychádza z jeho sumy. Splatným záväzkom sa pritom na účely určenia predĺženia rozumie peňažný záväzok, ktorý je dlžník povinný plniť veriteľovi. Ak je dlžníkom fyzická osoba povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve, pri stanovení hodnoty jej majetku sa prihliadne i na jej osobný majetok a osobné splatné záväzky, ktoré nie sú predmetom jej účtovníctva. Kritériom oceňovania osobného majetku je jeho obvyklá cena. Osobným splatným záväzkom sa pritom rozumie na účely určenia predlženia splatný záväzok, ktorý nevyplynul z činnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....