Podnikatelia

Podpora obnoviteľných zdrojov energie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2017

Cieľom smernice 2015/1513 je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, teda biopalív využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. V dôsledku uvedeného bolo potrebné transponovať európsku smernicu do slovenského právneho poriadku, čím sa novelizoval zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Viac o novelizácii sa dočítate v našom článku.

Dňa 20. júna 2017 bola schválená novela zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „zákon“).

Ustanovenie § 2 sa v odseku 4 doplnilo písmenom m), podľa ktorého na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.

Rovnako tak sa ust. § 2 dopĺňa o nový odsek 5, podľa ktorého na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je (1) motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej, (2) skvapalnený ropný plyn, (3) stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn, (4) biopalivo, (5) vodík, (6) zmes látok podľa bodov 1 až 5.

V neposlednom rade, úvodné ustanovenie § 2 odsek 7 sa dopĺňa písmenami d) až k), ktoré v súlade so smernicami 2015/652/EÚ a 2015/1513/EÚ doplňujú definície pojmov, ktoré sú potrebné pre výpočet emisií a rozvoj pokročilých biopalív, a to pojmy (1) emisie skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, (2) plodiny bohaté na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, (3) odpad, zvyšok po spracovaní, (4) zvyšok z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva, (5) lignocelulózový materiál, (6) nepotravinársky celulózový materiál a (7) celulózový etanol.

Novela zákona rozšírila ustanovením § 14 odsek 1 písm. d) pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o metodické usmerňovanie pri uvádzaní pohonných látok s obsahom pokročilých biopalív.

Novela predmetného zákona pre roky 2018 až 2030 stanovila energetický obsah biopalív v motorových palivách z dôvodu náročného dosiahnutia uvedených hodnôt biopalivami prvej generácie. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je (1) 5,8 % pre rok 2017, (2) 5,8 % pre rok 2018, (3) 6,9 % pre rok 2019, (4) 7,6 % pre rok 2020, (5) 8,0 % pre rok 2021, (6) 8,2 % pre roky 2022 až 2030.

Právnická osoba alebo fyzická osoba bude po novom povinná plnenie uvedenej percentuálnej povinnosti zabezpečiť za kalendárny štvrťrok prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivých druhoch pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1 zákona, najviac však v množstve ustanovenom v technickej norme upravujúcej kvalitu pohonných látok, ak v odseku 11 zákona nie je ustanovené inak.

Na účely prílohy č. 1 sa biodieselom rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu, alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla, pričom na účely vyššie uvedného percentuálneho obsahu sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich energetický obsah dvojnásobne.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100 % biopalivo, je povinná každoročne do 25. januára oznámiť ministerstvu (1) informácie o spôsobe výroby biopaliva, (2) objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, (3) objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok, (4) emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, a právnická osoba, ktorá takéto pohonné látky dováža na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov alebo z tretích štátov, je povinná každoročne do 25. januára oznámiť ministerstvu (1) informácie o pôvode biopaliva, (2) objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, (3) objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok, (4) emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Vyššie uvedené údaje sa oznamujú v členení podľa surovín (1) obilniny a iné plodiny bohaté na škrob, (2) cukornaté plodiny, (3) olejniny.

Novelizovalo sa doterajšie znenie ust. § 14c upravujúce uvádzanie pohonných látok a biopalív na trh. Spresňuje sa termín zasielania kópie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Hospodárske subjekty sú povinné zabezpečiť nielen kontrolu plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, ale aj kontrolu vedenia hmotnostnej bilancie. Zároveň sa umožňuje použiť existujúce platné potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Úprava textu ust. § 14c zákona vyplýva aj zo smernice 2015/652, ktorá definuje, na aké druhy pohonných látok a energií sa povinnosť vzťahuje, a určujú sa tiež podrobnosti týkajúce sa výpočtu úspor a správy, ktorú majú hospodárske subjekty zaslať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav plnil doposiaľ úlohy organizácie na základe poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Zavádza sa povinnosť overovať správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie, pričom povinnosti sa vzťahujú na všetky pohonné látky vrátane biopaliva. Znižuje sa výška požadovaných úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie z pôvodných 10 % na 6 % pre rok 2020 a určuje sa nová referenčná hodnota.

Dopĺňa sa § 14d upravujúci odbornú spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií, a to o nový odsek 13, podľa ktorého ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny vyrobené z rovnakých surovín, odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná (1) najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie a overiť, že nedošlo k úmyselným úpravám odpadov a zvyškov po spracovaní u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania týchto surovín a ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny, (2) pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého bodu a druhého bodu a 25 % pestovateľov a dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých dodávateľ tieto suroviny odobral, (3) pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého bodu a druhého bodu a 25 % pestovateľov alebo dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých výrobca alebo dovozca tieto suroviny priamo odobral.

Novelizované ust. § 14e rozširuje pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti zverejňovania údajov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov a evidencie zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov.

Pokročilé biopalivo nanovo upravuje doplené ustanovenie § 14f. Pokročilým biopalivom sa rozumie biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív uvedených v prílohe č. 1a zákona. Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je (1) 0,1 % pre rok 2019, (2) 0,5 % pre roky 2020 až 2024 a (3) 0,75 % pre roky 2025 až 2030. Taká povinnosť sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.

Dodávateľom palív sa uvedeným ustanovením uložila povinnosť primiešavať určité minimálne množstvá pokročilých biopalív, čím, ako uvádza dôvodová správa, sa vytvorí motivácia pre podnikateľské subjekty pre výrobu pokročilých biopalív.

Novelizovaný zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2017.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....