Iné

Poskytnutie policajnej ochrany

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2015

Jednou z úloh Policajného zboru je tiež poskytovať ochranu určeným osobám. Odpovede na otázky komu a za kých podmienok môže Policajný zbor poskytnúť policajnú ochranu, Vám prinášame v našom článku.

V určitých situáciách si osoby nevedia sami zabezpečiť ochranu svojho života a zdravia a je potrebné, aby ich ochranu zabezpečil štát. Právnym predpisom, ktorý upravuje poskytnutie policajnej ochrany je zákon č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“).

Predovšetkým je potrebné uviesť, že poskytnutie policajnej ochrany je úzko viazané na dôvod jej poskytnutia. Podľa dôvodu poskytnutia je možné poskytnutie policajnej ochrany rozdeliť do nasledovných okruhov: (1) poskytnutie policajnej ochrany zákonom určeným osobám alebo osobám určeným vládou, (2) poskytnutie policajnej ochrany ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, (3) poskytnutie policajnej ochrany osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného orgánu verejnej moci a (4) poskytnutie policajnej ochrany osobe ohrozenej osobou vykázanou zo spoločného obydlia. Jednotlivé okruhy si uvedieme bližšie.

Prvým z okruhov osôb sú osoby určené zákonom alebo vládou. Zákon o Policajnom zbore v ustanovení § 2 ods. 1 písm. f) určuje okruh osôb, ktorým štát povinne zaisťuje osobnú bezpečnosť. Ide o prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalšie osoby určené zákonom alebo vládou Slovenskej republiky. Medzi osoby určené zákonom patrí za splnenia určitých zákonom určených podmienok napríklad aj sudca a prokurátor. Vláda Slovenskej republiky môže určiť aj ďalšie osoby, ktoré majú nárok na zaistenie osobnej bezpečnosti.

Druhým okruhom osôb sú ohrozený svedok a chránený svedok. Poskytnutie policajnej ochrany ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi je upravené zákonom č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka. Uvedený zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám, ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, za ktoré hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na doživotie alebo zločiny, ak boli spáchané organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou. Policajná ochrana sa podľa uvedeného zákona poskytuje len vtedy, ak nie je možné bezpečnosť ohrozených osôb zabezpečiť iným spôsobom.

Ohrozený svedok je osoba, ktorá v trestnom konaní vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach zločinov, uvedených v ustanovení § 1 ods. 1 zákona o ochrane svedka a v súvislosti so svedeckou výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia, ak bol útvaru Policajného zboru doručený písomný návrh na jej zaradenie do programu ochrany svedka (ďalej len „návrh na ochranu“), a ak to okolnosti vyžadujú, aj samostatný písomný návrh na vykonávanie neodkladných opatrení (ďalej len „návrh na opatrenia“). Chránený svedok je osoba zaradená do programu ochrany svedka (ďalej len „program ochrany“).

Návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyžadujú, aj návrh na opatrenia, vypracuje a útvaru Policajného zboru doručí (1) v prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a (2) v konaní pred súdom predseda senátu (ďalej len „sudca“). Z uvedeného je zrejmé, že návrh na ochranu alebo návrh na opatrenie nedáva samotný svedok, ale vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca. Svedok môže uvedené osoby požiadať o podanie návrhu, avšak je len na posúdení uvedených osôb, či návrh podajú.

O návrhu na ochranu, návrhu na opatrenia a návrhu na odstúpenie od pravidiel vykonávania programu ochrany rozhoduje komisia, a ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia rozhoduje predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník. Komisia sa skladá z predsedu a zo štyroch členov. Predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky z príslušníkov Policajného zboru. Dvoch členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky z podriadených zamestnancov, ktorí majú prax v oblasti súdnictva a väzenstva, a jedného člena a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva generálny prokurátor Slovenskej republiky z prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Podrobnosti o činnosti komisie ustanovuje rokovací poriadok, ktorý vydáva minister vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

Ďalším z okruhu poskytovania policajnej ochrany je jej poskytovanie osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného orgánu verejnej moci. Poskytovanie policajnej ochrany uvedeným osobám upravuje ustanovenie § 73 ods. 1) a ods. 2) zákona o Policajnom zbore.

Poskytovanie ochrany uvedeným osobám je podmienené tým, že tieto osoby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia nemôžu výkon rozhodnutia uskutočniť.

O poskytnutie ochrany musí písomne požiadať príslušný orgán, správca konkurznej podstaty, predbežný správca alebo súdny exekútor. Na rozdiel od poskytnutia ochrany určeným osobám alebo svedkom ide o poskytnutie ochrany len pri výkone verejnej moci. O predmetný druh ochrany je možné požiadať, ak (1) výkon rozhodnutia bol zmarený, alebo (2) z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom rozhodnutia.

Posledný okruh tvoria osoby, ktoré sú ohrozené osobou vykázanou zo spoločného obydlia podľa ustanovenia § 27a zákona o Policajnom zbore. Uvedené ustanovenie zakotvuje oprávnenie policajta vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. Vykázanie policajt oznámi vykázanej osobe ústne, o čom vydá potvrdenie, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. Na požiadanie ohrozenej osoby útvar Policajného zboru zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku. V uvedenom prípade nejde o klasickú ochranu osoby 24 hodín, ale o vykonávanie kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu.

V súvislosti s poskytovaním policajnej ochrany je potrebné uviesť, že policajná ochrana sa poskytuje len po riadnom zdôvodnení. Zabezpečenie 24 hodinovej policajnej ochrany je finančne aj organizačne náročné a preto nie je možné jej poskytovanie komukoľvek. Policajnú ochranu poskytuje Policajný zbor ohrozenej osobe len v prípade vyčerpania ostatných možností zabezpečenia ochrany zdravia a života či už samotnou osobou, alebo prostredníctvom opatrenia, ktoré pripúšťa právo.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....