Iné

Povinnosť predložiť na schválenie účtovnú závierku do konca júna

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2009

V aktuálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti v spojení s povinnosťou ukladať do zbierky listín obchodného registra nielen schválenú, ale i neschválenú účtovnú závierku, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“) v súvislosti s účtovnou závierkou v ustanovení § 40 ods. 1 ukladá akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, družstvám a štátnym podnikom (ďalej v texte len „spoločnosť“) povinnosť ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra po jej schválení príslušným orgánom, teda po jej schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti, prípadne spoločnosti s ručením obmedzeným, členskou schôdzou družstva alebo dozornou radou štátneho podniku. Podľa citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka je príslušný orgán spoločnosti povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, teda v prípade, ak je účtovný rok spoločnosti zhodný s kalendárnym rokom, koniec tejto lehoty pripadne na koniec júna 2009.

Ak príslušný orgán spoločnosti takto predloženú účtovnú závierku neschváli do troch mesiacov od jej predloženia, ustanovenie § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka zakotvuje pre spoločnosť povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra neschválenú účtovnú závierku, pričom v tomto prípade majú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinnosť do zbierky listín obchodného registra uložiť neschválenú účtovnú závierku v lehote do 30 dní od márneho uplynutia už spomínanej trojmesačnej lehoty. Uloženie neschválenej účtovnej závierky do zbierky listín nezbavuje spoločnosť povinnosti následne uložiť do zbierky listín obchodného registra už schválenú účtovnú závierku. Povinnosť ukladať do zbierky listín aj neschválenú účtovnú závierku bola v ustanovení § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka zakotvená s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008, a to zákonom č. 657/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela Obchodného zákonníka“). Podrobný výklad tejto novely Obchodného zákonníka sme pre Vás podrobne spracovali v decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO z roku 2007.

Vzhľadom na povinnosť štatutárnych orgánov spoločností ukladať do zbierky listín obchodného registra aj neschválené účtovné závierky, ustanovenie § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obchodnom registri“) určuje, že ak sa do zbierky listín obchodného registra predkladá riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a priebežná účtovná závierka osoby zapísanej do obchodného registra, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročná a audítorská správa osoby zapísanej do obchodného registra, je pri predkladaní takýchto listín potrebné predložiť spolu s listinami aj písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán spoločnosti schválil alebo neschválil. Túto povinnosť ustanovila s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 novela zákona o obchodnom registri, vykonaná prostredníctvom článku II novely Obchodného zákonníka, s ktorou Vás taktiež oboznámilo už spomínané predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Zo znenia § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že iná osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra po jej schválení príslušným orgánom, len ak jej túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

Na základe § 40 ods. 3 Obchodného zákonníka taktiež platí, že ak osobitný zákon osobe zapísanej v obchodnom registri ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, do zbierky listín obchodného registra sa v tomto prípade ukladá účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. V prípade, ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon osobe zapísanej v obchodnom registri ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, v tomto prípade môže byť účtovná závierka do zbierky listín obchodného registra uložená ako súčasť výročnej správy.

Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o účtovníctve“). Novela zákona o účtovníctve zakotvila okrem iných zmien aj nové pravidlá pre overovanie účtovnej závierky audítorom, v rámci ktorých boli zvýšené kritériá pri stanovení prahov na oslobodenie od povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom. Novela zákona o účtovníctve súčasne zakotvila aj úpravy týkajúce sa povinnosti zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky, v súvislosti s ktorou sa zvýšili sumy pri stanovení hraníc na oslobodenie od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Detailné informácie o novele zákona o účtovníctve sme Vám dali do pozornosti už prostredníctvom marcového vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novela Obchodného zákonníka, o ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, sa dotkla aj znenia ustanovenia § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka, z ktorého okrem iného vyplýva, že predstavenstvo akciovej spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva akciovej spoločnosti, zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy akciovej spoločnosti, ak má akciová spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovné závierky, ktoré je akciová spoločnosť povinná vyhotovovať podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Novelou Obchodného zákonníka bolo ustanovenie § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka doplnené o písmeno f), v zmysle ktorého sú členovia predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým akciovej spoločnosti spôsobili, aj v tom prípade, keď nebola zverejnená výročná správa a konsolidovaná výročná správa.

V súvislosti s nesplnením zákonných povinností Obchodný zákonník v § 68 ods. 6 písm. a) umožňuje súdu, aby na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie, alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, a v zmysle v § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka sa tento postup súdu umožňuje aj v prípade, ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....