Podnikatelia

Povinnosti a zmeny po roku od zavedenia eura na Slovensku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2009

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti tie povinnosti a zmeny, ktorých aktuálnosť sa spája s uplynutím ročného obdobia odo dňa zavedenia eura na území Slovenska. Problematikou zavedenia eura na Slovensku sme sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zaoberali niekoľkokrát, tému zavedenia eura Vám osobitne podrobne priblížilo aj mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

V súvislosti s blížiacim sa uplynutím jednoročného obdobia odo dňa zavedenia eura na Slovensku si Vám advokátska kancelária ULC Čarnogurský dovoľuje pripomenúť a dať do pozornosti tie povinnosti a zmeny, ktorých aktuálnosť sa spája práve s uplynutím uvedeného obdobia.


POVINNOSŤ VYKONAŤ KONVERZIU

Na základe § 10 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“) má každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, povinnosť bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a ďalších pravidiel pre prechod na euro (ďalej v texte len „konverzia“) a postupom podľa príslušných ustanovení generálneho zákona a osobitných predpisov.

Ustanovenie § 12a ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obchodnom registri“) v znení jeho novely vykonanej s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2008 článkom XI zákona č. 477/2008 Z. z. (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o obchodnom registri“), umožňuje osobám, zapísaným v obchodnom registri, v ktorých existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu (ďalej v texte aj len „spoločnosť“ alebo len „osoba“), a ich štatutárnym zástupcom povinnosť vykonať konverziu podľa osobitných predpisov, ktorými sú § 10 a nasledujúce generálneho zákona v spojení s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá, splniť aj ďalším spôsobom, a to udelením súhlasu bez výhrad s postupom automatického prepočtu. Z § 12a ods. 5 zákona o obchodnom registri ďalej vyplýva, že príslušné ustanovenia generálneho zákona vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt vkladov do imania, zmenu stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby a na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia o premene sa použijú primerane.

So spomínanými spôsobmi vykonania konverzie vrátane súvisiacich povinností Vás podrobne oboznámilo minuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Podľa § 10 ods. 3 generálneho zákona okrem iného platí, že rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura, teda do dňa 31. decembra 2009.

Ustanovenie § 12 ods. 1 generálneho zákona ukladá štatutárnemu orgánu spoločnosti povinnosť po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa § 10 ods. 3 generálneho zákona, teda najneskôr v lehote do dňa 31. decembra 2009 podať príslušný návrh na zápis alebo uskutočniť iné potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota vkladov do imania v eurách a menovitá hodnota základného imania v eurách bola bezodkladne zapísaná do zoznamu spoločníkov vrátane akcionárov, zoznamu členov alebo iného zoznamu súvisiaceho s vkladmi do imania, ak sa podľa osobitných predpisov takýto zoznam vedie, ako aj do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do obchodného registra, alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Ďalšia zákonná lehota je ustanovená v § 5 ods. 5 zákona o obchodnom registri, podľa ktorého sú fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.

Z § 12 ods. 6 generálneho zákona vyplýva, že odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, podať návrh na zápis inej zmeny do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu na zápis inej zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis zmeny o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá. Ustanovenie § 15 ods. 7 generálneho zákona zakotvuje obdobný zákaz pre emitenta cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, tento odo dňa zavedenia eura nesmie podať návrh ani príkaz na zápis inej zmeny do evidencie cenných papierov alebo iného úradného registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu alebo príkazu na zápis inej zmeny nepodá aj náležité podanie na zápis zmeny o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.

Sankciu za nesplnenie povinností v zákonných lehotách, o ktorých sme sa zmienili, zakotvuje § 11 ods. 1 písm. a) zákona o obchodnom registri, podľa ktorého má registrový súd povinnosť uložiť zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, čomu v prepočte podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) zodpovedá suma 99 717 Sk (pôvodne bola pokuta do výšky 100 000 Sk), ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.

V prípade, ak ste si vyššie spomínané povinnosti nesplnili, alebo ak máte v uvedenej problematike akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám budeme k dispozícii. V prípade potreby Vám poskytneme právne konzultácie i právne služby súvisiace s konverziou. Komplexná a podrobná znalosť problematiky zavedenia eura so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi pre jednotlivé vnútroštátne subjekty je pre nás samozrejmosťou.


VÝMENA SLOVENSKÝCH BANKOVIEK A MINCÍ

Uplynutie jedného roka odo dňa zavedenia eura ovplyvní aj možnosti súvisiace s výmenou slovenských bankoviek a slovenských mincí.

Odo dňa zavedenia eura sú Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) ako aj banky a iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk a pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území SR (ďalej v texte len „banky“), a to vo všetkých svojich prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných činností na území SR v období ustanovenom generálnym zákonom povinné uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí.

Výmena slovenských mincí v bankách už nie je možná, banky ju uskutočňovali počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa zavedenia eura, teda do dňa 30. júna 2009, naďalej ju uskutočňuje už len NBS, a to počas obdobia piatich rokov odo dňa zavedenia eura, teda do dňa 31. decembra 2013, ak ide o iné slovenské mince ako pamätné slovenské mince a bez časového obmedzenia, ak ide o pamätné slovenské mince.

Výmenu slovenských mincí bude NBS uskutočňovať v svojom ústredí a ďalej tiež na 7 svojich expozitúrach (1) v Bratislave, (2) v Nových Zámkoch, (3) v Trenčíne, (4) v Banskej Bystrici, (5) v Žiline, (6) v Košiciach a (7) v Poprade v pokladničných hodinách určených pre verejnosť. Informácie o jednotlivých expozitúrach a ich pokladničných hodinách sú pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Výmena slovenských bankoviek v bankách je možná do uplynutia jedného roka odo dňa zavedenia eura, teda už len do dňa 31. decembra 2009 a súčasne v NBS, ktorá ju uskutočňuje bez časového obmedzenia.

Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri bankových obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, napríklad podľa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov totožnosť žiadateľa o výmenu netreba zisťovať, ak sú na výmenu predložené slovenské bankovky a slovenské mince so súhrnnou hodnotou nepresahujúcou 2 000 eur (60 252 Sk) a nejde o prípad, v ktorom citovaný zákon vo vzťahu ku klientovi ukladá povinným osobám povinnosť vykonať základnú starostlivosť v súlade s § 10 ods. 2 predmetného zákona.

Za necelé slovenské bankovky a za inak poškodené slovenské bankovky a slovenské mince sa poskytuje náhrada formou ich výmeny za nepoškodené platné bankovky a mince, pričom výmena poškodených slovenských bankoviek a mincí sa odo dňa zavedenia eura uskutočňuje len za eurá a len do skončenia období ustanovených na výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá.

Náhrady za poškodené slovenské bankovky a slovenské mince ich výmenou za nepoškodené platné bankovky a mince na požiadanie poskytuje NBS a banky podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi, pričom za necelé slovenské bankovky sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená identifikovateľná časť slovenskej bankovky, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.

Podrobnejšie informácie a pokyny NBS týkajúce sa výmeny slovenských bankoviek a mincí ako i poskytovania náhrad sú pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá vrátane povinností či oprávnení NBS a bánk súvisiacich s výmenou slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá či s poskytovaním náhrad za poškodené slovenské bankovky a slovenské mince sme pre Vás spracovali v súvislosti s problematikou zavedenia eura so zameraním na podrobný výklad generálneho zákona, ktorému sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, a to konkrétne v jeho samostatnej časti II.


POVINNOSŤ DUÁLNEHO ZOBRAZOVANIA

Jednou z povinností, ktorej sa týka uplynutie obdobia jedného roka odo dňa zavedenia eura, je aj povinnosť duálneho zobrazovania.

Obdobie povinného duálneho zobrazovania sa začalo mesiac po dni oficiálneho, a teda právne záväzného, uverejnenia nariadenia o konverznom kurze eura voči slovenskej korune (30,1260 SKK/EUR) v Úradnom vestníku Európskej únie a skončí sa v piatok dňa 1. januára 2010, teda rok po dni zavedenia eura v SR. Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva podľa základných pravidiel zakotvených generálnym zákonom, ktoré sú podrobnejšie upravené vykonávacími predpismi vydanými na vykonanie generálneho zákona. Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt je zobrazovanie a uvádzanie cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej mene a tiež v mene euro výlučne podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a ďalších pravidiel pre prechod na euro, pričom pre duálne zobrazovanie odo dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v eurách vrátane eurocentov a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v slovenských korunách vrátane halierov.

Pre úplnosť si Vám na tomto mieste dovoľujeme dať do pozornosti, že v súvislosti s duálnym zobrazovaním sa objavili aj úvahy o predĺžení tejto povinnosti na ďalšie obdobie.

Okrem povinného duálneho zobrazovania generálny zákon umožňuje a upravuje aj dobrovoľné duálne zobrazovanie. Dobrovoľné duálne zobrazovanie možno podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi vykonávať aj vo väčšom ako povinnom rozsahu duálneho zobrazovania, pričom dobrovoľné duálne zobrazovanie je možné podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi vykonávať aj mimo povinného obdobia duálneho zobrazovania.

Podrobnosti týkajúce sa duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt sme Vám dali do pozornosti pri spracovaní problematiky zavedenia eura so zameraním na podrobný výklad generálneho zákona, ktorému sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, a to konkrétne v jeho samostatných častiach I a VI.


PLATNOSŤ POŠTOVÝCH ZNÁMOK

Dňa 31. decembra 2009 sa skončí platnosť poštových známok s hodnotou vyjadrenou v slovenských korunách. Poštové známky s hodnotou vyjadrenou v slovenskej mene budú najneskôr v lehote do 90 dní od skončenia ich platnosti stiahnuté z predaja, následne budú skartované. Poštové známky s hodnotou vyjadrenou v slovenskej mene sa nebudú vymieňať ani počas ich platnosti a ani po skončení ich platnosti.

Pre úplnosť je však potrebné poznamenať, že v roku 2009 na území SR platia tri druhy poštových známok a tieto je možné vzájomne kombinovať. Okrem už spomínaných poštových známok s hodnotou vyjadrenou v slovenskej mene platia a naďalej budú platiť aj poštové známky s hodnotou vyjadrenou v mene euro. Aj po prechode Slovenska na menu euro platia a naďalej budú platiť aj poštové známky bez nominálnej hodnoty vydávané už od roku 2007, tieto sú označené písmenom „T“, ďalej číslovkou za uvedeným písmenom určujúcou prioritu doručenia zásielky a ďalšími číslovkami, ktoré predstavujú hmotnostné pásma zásielok (teda pásmo 50, 100, 500 a 1000 gramov), takže napríklad poštová známka bez nominálnej hodnoty s označením T2 50g vyjadruje, že hodnota tejto poštovej známky zodpovedá vnútroštátnej cene („T“) zásielky 2. triedy („2″) v hmotnostnom pásme do 50 gramov („50g“) v čase podania tejto zásielky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....