Iné

Práva zamestnancov pri likvidácií a konkurze zamestnávateľa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2013

V súčasnej dobe sa veľa zamestnávateľov dostáva do situácie, keď nie sú schopní plniť svoje záväzky. Následkom toho dochádza k zrušeniu spoločností s likvidáciou alebo na zamestnávateľa je vyhlásený konkurz. V uvedených prípadoch sa zamestnanci často dostávajú do postavenia veriteľov, ktorí majú voči zamestnávateľovi pohľadávky. Ide najmä o mzdové nároky.

Pri zrušení zamestnávateľa môže pracovný pomer skončiť niekoľkými spôsobmi. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, teda z dôvodu, že sa  zamestnávateľ  zrušuje. V uvedenom prípade má zamestnanec nárok aj na odstupné v zákonnej výške podľa odpracovaných rokov. Výpovedná doba je 2 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej 1 a menej ako 5 rokov alebo je výpovedná doba 3 mesiace, pokiaľ pracovný pomer trval najmenej 5 rokov. Zamestnávateľ  sa tiež môže so zamestnancom dohodnúť na ukončení pracovného pomeru. Aj vtedy má zamestnanec nárok na odstupné. Zamestnanec môže tiež okamžite ukončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti. Má pritom nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Zrušením zamestnávateľa rozumieme ukončenie činnosti, v ktorej subjekt podniká, teda ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti. Obchodnú spoločnosť možno zrušiť likvidáciou alebo konkurzom.

Likvidácia predstavuje jeden zo spôsobov ukončenia činnosti obchodných spoločností a družstiev. Likvidácia je upravená najmä v ust. § 70 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Účelom likvidácie je zrušenie a vyporiadanie záväzkov obchodných spoločností a družstiev, ktoré nie sú v úpadku. Likvidácií obchodnej spoločnosti predchádza zrušenie spoločnosti. Obchodná spoločnosť môže byť zrušená z viacerých dôvodov, napríklad na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti, uplynutím času, na ktorý bola založená alebo na základe rozhodnutia súdu. Spoločnosť môže byť zrušená aj bez likvidácie, ak napríklad nevlastní žiaden majetok, ak bol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurzu nezostane spoločnosti žiaden majetok.  

Konkurz predstavuje odlišný právny inštitút. Konkurzné konanie je upravené zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov. Účelom konkurzného konania je riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku s cieľom pomerne uspokojiť veriteľov dlžníka. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Rozdiel medzi likvidáciou  a konkurzom je v tom, že pri likvidácií môže ísť len o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré nie sú v úpadku a pri konkurze môže ísť o akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je v úpadku.

Úkony pri likvidácii spoločnosti vykonáva likvidátor. Ide zväčša o štatutárny orgán spoločnosti alebo o osobu určenú súdom. Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom, teda aj zamestnancom, ak voči nim eviduje záväzky. Zároveň je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby prihlásili svoje pohľadávky a iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Pohľadávka zamestnanca je evidovaná v účtovníctve zamestnávateľa, teda zamestnanec je známym veriteľom a nemusí svoju pohľadávku prihlasovať. Ak by však napriek tomu zamestnávateľ neoznámil zamestnancovi, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, odporúčame uplatniť si pohľadávku prihlásením u likvidátora v uvedenej lehote 3 mesiacov. Písomná prihláška musí obsahovať označenie veriteľa, dlžníka a popis pohľadávky s uvedením jej výšky.

Uplatnenie pohľadávky počas konkurzu je obdobné ako pri likvidácii spoločnosti. Konkurz vyhlasuje súd uznesením, ktoré zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku je konkurz vyhlásený. Zamestnanec môže podať prihlášku pohľadávky do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, a to doručením správcovi konkurznej podstaty a v jednom rovnopise aj na súd. Ak prihlášku podá neskôr, na prihlášku sa síce bude prihliadať, zamestnanec však nebude môcť vykonávať niektoré práva spojené s prihlásením pohľadávky. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive, ktorej vzor je uvedený v prílohe Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Po prihlásení pohľadávky správca konkurznej podstaty zisťuje výšku majetku a v prípade jeho existencie pokračuje v procese pomerného uspokojovania pohľadávok veriteľov. Ak je zamestnávateľ v konkurze, je potrebné počítať s tým, že pohľadávky veriteľov budú uspokojené pomerne, a teda nie v plnej výške.

Zamestnanec si okrem uplatnenia pohľadávok v likvidácií alebo v konkurze môže tiež uplatniť nároky z garančného poistenia. Nárok zamestnanca na dávky garančného poistenia upravujú ustanovenia § 102103 a 103a  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených ustanovení má na dávku garančného poistenia nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu. O platobnej neschopnosti je zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty povinný písomne informovať zamestnancov alebo zástupcu zamestnancov do 10 dní od jej vzniku.

Zamestnanec má v rámci dávky garančného poistenia nárok na (1) mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti, (2) príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, (3) odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, (4) náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, (5) náhradu mzdy za dovolenku, (6) odstupné, (7) náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, (8) náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru, (9) cestovné, sťahovacie a iné výdavky, (10) náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, (11) na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a (12) na súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, vrátane trov právneho zastúpenia. Dávka garančného poistenia sa poskytuje najviac v rozsahu 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu, ktoré predchádzali začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Dávku garančného poistenia si môže zamestnanec uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa  do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne a na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Nároky zamestnanca za posledné 3 mesiace musia byť potvrdené zamestnávateľom, predbežným správcom konkurznej podstaty alebo správcom konkurznej podstaty. Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdia žiadosť o dávku garančného poistenia, zamestnanec, ak preukáže nárok na dávku garančného poistenia, má nárok na preddavok na túto dávku vo výške 99,60 Eur za jeden kalendárny mesiac.

Ak bude potvrdenie jednej z uvedených osôb doplnené do 1 roka, zamestnancovi pobočka Sociálnej poisťovne doplatí rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nároku na dávku garančného poistenia. Ak však nebude žiadosť doplnená ani do 1 roka, pobočka Sociálnej poisťovne doplatí do 30 dní dávku garančného poistenia do výšky minimálnej mzdyMaximálna výška dávky garančného poistenia od 1. júla 2012 do 30. júna 2013 bola 2 358 Eur, čo predstavovalo trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 a od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je 2 415 Eur, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012. Pobočka Sociálnej poisťovne vyplatí dávku do 60 dní od podania žiadosti o dávku. 

Ak štatutárny orgán alebo prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné v deň ich splatnosti, hoci má finančné peňažné prostriedky na ich výplatu a nevyhnutne ich nepotreboval na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa, alebo ak vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, dopustí sa trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa ust. § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V uvedených prípadoch môže zamestnanec okrem uplatnenia svojich nárokov uvedených v tomto článku tiež podať trestné oznámenie na štatutárny orgán, prokuristu alebo zamestnávateľa – fyzickú osobu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....