Verejná správa

Právna úprava opatrení pre ochranu verejného zdravia a právomoci štátnych orgánov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

Aktuálne globálne šírenie prenosného ochorenia COVID-19, známeho aj ako korona vírus si z dôvodu rýchleho a jednoduchého prenosu z človeka na človeka vyžaduje množstvo opatrení, ktoré majú zabezpečiť ochranu verejného zdravia. Jedná sa predovšetkým o opatrenia hygienického charakteru. Aká je právna úprava opatrení, na ochranu verejného zdravia, aké kompetencie majú v predmetnej oblasti štátne orgány a akými podmienkami sa riadi povinná karanténa?

Právnu úpravu na úseku ochrany verejného zdravia tvorí predovšetkým zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore, rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“).

Verejným zdravím rozumieme v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1, písm. b) zákona o ochrane verejného zdravia úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti.

Prenosným ochorením je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1, písm. k) zákona o ochrane verejného zdravia choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí. Zákon o ochrane verejného zdravia vo svojom ustanovení § 2 ods. 1, písm. n) upravuje tiež pojem karanténne opatrenia, ktorými sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad.

Orgánmi verejného zdravotníctva sú podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia (1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), (2) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“), (3) regionálne úrady verejného zdravotníctva, (4) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, (5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (6) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, (7) Slovenská informačná služba.

Ministerstvo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia (A) určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky, (B) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného zdravia, (C) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva, (D) v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi, (E) vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví, (F) schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných referenčných centier, (G) nariaďuje opatrenia podľa § 12 ods. 7 zákona o ochrane verejného zdravia, (H) určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, (I) metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru, (J) kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Ministerstvo ďalej podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie (A) zoznamu chorôb z povolania, (B) chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, (C) percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.

V kontexte aktuálnej situácie šíriacej sa pandémie má v oblasti opatrení pre ochranu verejného zdravia výrazné postavenie práve úrad verejného zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva je v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia rozpočtovou organizáciou štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.

Úrad verejného zdravotníctva v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4, písm. k) zákona o ochrane verejného zdravia nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona o ochrane verejného zdravia a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 zákona o ochrane verejného zdravia, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia (A) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, (B) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie, (C) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.

Opatreniami na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení (bod (A) predošlej vety) sú v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia (1) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení, (2) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie, (3) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky, (4) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva, (5) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov, (6) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia, (7) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, (8) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia, (9) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, (10) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie, (11) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku, (12) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody, (13) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia, (14) zákaz činnosti alebo prevádzky, (15) zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov, (16) zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.

Zákon o ochrane verejného zdravia ďalej v ustanovení § 48 ods. 4 ustanovuje, že úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v ustanovení § 48 ods. 5 zákona o ochrane verejného zdravia nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú: (A) hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov, (B) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie, (C) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia, (D) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí, (E) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, (F) zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody, (G) zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, (H) varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g) ustanovenia § 48 ods. 4 zákona o ochrane verejného zdravia, (I) profylaxia, (J) mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení, (K) odber a transport biologického materiálu, (L) výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok, (M) bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu, (N) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane verejného zdravia, (O) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov, (P) vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia, (Q) osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o riadení štátu) vláda Slovenskej republiky zriaďuje ústredný krízový štáb, ktorý koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších zložiek určených na riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie. Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra Slovenskej republiky. Krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona o riadení štátu obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu.

Úrad verejného zdravotníctva s ohľadom na aktuálnu situáciu vydáva viacero opatrení, ktorých účelom je zabezpečenie ochrany verejného zdravia. Z opatrení a rozhodnutí úradu verejného zdravotníctva, vydaných v reakcii na šírenie ochorenie COVID-19 vyberáme niekoľko najdôležitejších. Úrad verejného zdravotníctva vydal (1) Informáciu k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy zo dňa 11. marca 2020, ako reakciu na Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy po dobu 14 dní, ktorý s účinnosťou od 10. marca 2020 vydal Ústredný krízový štáb, (2) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12. marca 2020, ktorým sa zakázala prevádzka niektorých zariadení (napr. welness centrá, cukrárne, bary, prírodné a umelé kúpaliská…), (3) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 16. marca 2020 uzatvorili na 14 dní všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (s výnimkou potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc…), (4) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19. marca 2020, ktorým sa osobám vracajúcim sa zo zahraničia uložila povinnosť 14 dňovej karantény po návrate zo zahraničia, (5) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 25. marca 2020 nariaďuje uzatvoriť každú nedeľu v mesiaci v opatrení uvedené prevádzky, (6) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 25 . marca 2020 zakazuje všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. rúškom, šatkou…), (7) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (rovnako ako v prípade opatrenia podľa bodu (3) tejto vety sa ustanovujú výnimky, ktoré sú oproti opatreniu z 15. marca 2020 rozšírené napr. o advokátov, notárov, zberné dvory, predajne a servis bicyklov…, ktoré budú otvorené).

V krátkosti by sme sa chceli pristaviť pri opatrení podľa bodu (4), teda Opatrení úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19. marca 2020, ktorým sa zaviedla povinná 14 dňová karanténa pre osoby vracajúce sa zo zahraničia (ďalej len „Opatrenie“). Opatrením sa všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13. marca 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona ochrane verejného zdravia nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Opatrením sa ďalej všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13. marca 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane verejného zdravia, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13. marca 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie, a teda ani 14 dňová povinná karanténa sa ale nevzťahuje na (A) vodičov nákladnej dopravy, (B) vodičov a posádky zdravotnej služby, (C) zamestnancov pohrebných služieb, (D) členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, (E) posádku v lodnej nákladnej doprave, (F) rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, (G) občanov Slovenskej republiky, ktorý majú trvalý pobyt alebo povolený prechodný pobyt v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone štátnej služby v Slovenskej republike, (H) občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky, (I) občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky.

Nerešpektovanie Opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva v zmysle ustanovenia § 56 zákona o ochrane verejného zdravia, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1 659 eur (§ 56 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia).

Okrem opatrení úradu verejného zdravotníctva, uvedených v tomto článku boli prijaté a postupné sú prijímané aj mnohé ďalšie opatrenia a rozhodnutia, ktorých plné znenie je dostupné na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva. 

Aktuálne je účinné aj ďalšie opatrenie, ktoré nad rámec povinnej domácej karantény zaviedlo povinnosť štátnej karantény v štátom určených zariadeniach pre ľudí vracajúcich sa na územie Slovenska zo zahraničia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....