Iné

Právne úpravy v oblasti kolkových známok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

Nový zákon o kolkových známkach nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. Nový zákon spolu s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z., účinná odo dňa 1. septembra 2008, tvoria komplexný právny základ pre tlač, distribúciu, používanie, ochranu, bezpečnosť, evidovanie i kontrolu kolkových známok. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s každou z týchto právnych úprav bližšie oboznámi.

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach (ďalej v texte len „zákon o kolkových známkach“ alebo len „zákon“) s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom zavedenia meny euro na území SR.

Delenú účinnosť tejto právnej úpravy ustanovuje článok VII zákona o kolkových známkach, na základe ktorého niektoré ustanovenia zákona o kolkových známkach vrátane sprievodných novelizácií zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch, nadobúdajú účinnosť až dňom zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2009. O predmetných ustanoveniach Vám prinášame podrobnosti v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO aj v súvislosti s témou týkajúcou sa platenia súdnych a správnych poplatkov.

Zákon o kolkových známkach upravuje (1) vydávanie, (2) tlač, (3) distribúciu, (4) predaj, (5) odber, (6) výmenu, (7) odkupovanie, (8) vládny audit výroby, distribúcie a predaja kolkových známok, (9) správne delikty, (10) nakladanie s falšovanými kolkovými známkami a (11) likvidáciu kolkových známok, ktorými sa platia správne poplatky a súdne poplatky.

Kolkové známky sa budú vydávať v hodnote 0,5 eura v oceľovomodrej farbe vrchnej tlače, vo fialovej farbe budú hodnoty 1, 3 a 5 eur, hodnoty 10 a 20 eur budú trávovozelenej farby, kolkové známky v oranžovej farbe vrchnej tlače budú reprezentovať hodnotu 50 eur a v čiernohnedej farbe hodnotu 100 eur.

Technické parametre, grafickú úpravu, vzhľad kolkových známok, spôsob ich použitia a ďalšie náležitosti kolkových známok upravuje vykonávací predpis k zákonu o kolkových známkach, ktorý na základe splnomocňovacieho ustanovenia v § 2 ods. 4 zákona o kolkových známkach vydalo MF SR. Vykonávacím predpisom k zákonu o kolkových známkach je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2008 a ktorá s účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro v SR SR, vyplývajúcou z ustanovenia § 15 zákona o kolkových známkach, teda s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 nahradí doterajšiu vyhlášku MF SR č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.

V zmysle zákona má Ministerstvo financií SR (ďalej v texte len „MF SR“) výhradné právo vydávať kolkové známky, pričom kolkové známky majú povahu ceniny. Medzi nové právne povinnosti MF SR bude patriť jeho povinnosť zabezpečovať (1) tlač kolkových známok, (2) správu ich zásob, (3) dozerať na ich ochranu a bezpečnosť, (4) vykonávať vládny audit výroby kolkových známok, (5) zabezpečovať vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok, (6) zabezpečovať nakladanie s kolkovými známkami a taktiež (7) zabezpečovať likvidáciu poškodených, odkúpených a neplatných kolkových známok.

Tlač kolkových známok bude objednávať MF SR. Zákon o kolkových známkach určuje podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba alebo právnická osoba, aby sa mohla uchádzať o tlač kolkových známok v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude uzavretie zmluvy na tlač kolkových známok. Povinnosť vyhlásiť na účely uzavretia zmluvy na tlač kolkových známok verejné obstarávanie má podľa zákona MF SR, pričom úspešný uchádzač (ďalej v texte len „tlačiareň“) musí mať sídlo alebo trvalý pobyt na území SR a všetky ustanovené zákonné podmienky musí spĺňať nepretržite počas platnosti zmluvy na tlač kolkových známok. V súvislosti s personálnym a majetkovým prepojením zákon nepripúšťa prepojene s osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu kolkových známok. Tlačiareň kolkových známok vyhotoví námetové riešenie a výtvarné návrhy kolkových známok jednotlivých nominálnych hodnôt a následne po odsúhlasení MF SR vyhotoví tlačové podoby kolkových známok.

Námetové riešenia, výtvarné návrhy a tlačové podoby kolkových známok sú vlastníctvom štátu v správe MF SR. Tlačiareň je povinná pred distribúciou kolkových známok predložiť MF SR vzorový výtlačok každej hodnoty kolkovej známky (specimen), schválenie ktorého tlačiarni oznámi MF SR. Schválený vzorový výtlačok každej hodnoty kolkovej známky zašle MF SR Slovenskej pošte, a.s., s ktorou uzavrie zmluvu na distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok (ďalej v texte len „distribútor“) a správam finančnej kontroly. Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve materiálov použitých na výrobu kolkových známok, o počte vytlačených tlačových listov kolkových známok, o množstve papiera a množstve kolkových známok poškodených alebo zničených pri tlači, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením. Súčasťou evidencie je aj informácia o množstve kolkových známok, ktorých reklamáciu zo strany distribútora tlačiareň uznala.

Distribúciu kolkových známok bude zabezpečovať distribútor, ktorým je po novom právnická osoba so 100% účasťou štátu, a to Slovenská pošta, a.s., ktorá zabezpečí distribúciu kolkových známok tak, aby bola na celom území SR zabezpečená dostupnosť kolkových známok. Zároveň sa upravuje spôsob prevzatia kolkových známok z tlačiarne, postup distribútora pri reklamácii kolkových známok voči tlačiarni, povinnosti distribútora pri skladovaní a ochrane kolkových známok pred ich poškodením, zničením a odcudzením a pri uložení kolkových známok poškodených a znehodnotených pri skladovaní a manipulácii. Za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania bezpečnosti a ochrany kolkových známok prevzatých distribútorom od tlačiarne a nesprávnou manipuláciou, zodpovedá distribútor. Distribútorovi sa ukladá povinnosť oznámiť MF SR také zníženie zásob, ktoré by ohrozilo plynulosť v zásobovaní kolkovými známkami, tiež povinnosť predkladať MF SR informáciu o stave zásob kolkových známok a o uložení poškodených a znehodnotených kolkových známok určených na likvidáciu ako aj povinnosť viesť osobitnú evidenciu o každom nakladaní s kolkovými známkami (o prevzatých, reklamovaných, predaných kolkových známkach a o kolkových známkach odobratých orgánmi, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky vo forme kolkovej známky, o poškodených kolkových známkach, ktoré boli vymenené, o odkúpených platných a neplatných kolkových známkach a tiež o falšovaných kolkových známkach alebo kolkových známkach, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené). Distribútorovi sa s účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2009 ukladá povinnosť mesačne predkladať MF SR vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových známok.

Predaj kolkových známok na základe tohto zákona bude zabezpečovať distribútor prostredníctvom zariadení verejnej poštovej siete na celom území SR a orgány, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky (ďalej v texte len „príslušné orgány“) vo forme kolkovej známky. Kolkové známky sa budú predávať za ich nominálnu hodnotu. Orgány, s ktorými distribútor uzavrie zmluvu o odbere kolkových známok, sú povinné zabezpečiť ochranu kolkových známok pred ich poškodením, zničením a odcudzením a viesť evidenciu o zásobách kolkových známok a predaných množstvách. Príslušné orgány odoberú kolkové známky od distribútora bezodplatne výlučne za účelom ich ďalšieho predaja poplatníkom na predajnom mieste, ktoré je v ich priestoroch a ktoré sú povinné označiť viditeľným spôsobom, nakoľko zákon po novom už neumožňuje predaj kolkových známok prostredníctvom tzv. druhopredajcov, ktorí doteraz mali oprávnenie na predaj kolkových známok za odmenu. Podrobnosti podmienok distribúcie a predaja kolkových známok budú upravené v zmluve, ktorú MF SR uzavrie s distribútorom.

Zákon o kolkových známkach upravuje i spôsob kontroly, pričom vládny audit výroby kolkových známok vykonáva MF SR a vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok zveruje správam finančnej kontroly v rámci ich územnej pôsobnosti, ktoré overujú dodržiavanie právnych predpisov, a to vo vzťahu k distribútorovi kolkových známok a k príslušným orgánom, ktoré predávajú kolkové známky.

Auditujúci orgán je v prípade spáchania správneho deliktu oprávnený uložiť tlačiarni alebo príslušnému orgánu pokutu (napríklad za neoznačenie predajného miesta viditeľným spôsobom, za nevytlačenie kolkových známok v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom). V závislosti od závažnosti, dôsledkov porušenia povinností a dĺžky trvania zistených nedostatkov je rozpätie pokút stanovené vo výške od hodnoty 100 eur do hodnoty 50 000 eur, pričom pokutu možno uložiť aj opakovane, a to do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, avšak najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pokuty sa do zavedenia meny euro v SR ukladajú v slovenských korunách v sume prepočítanej kurzom slovenskej koruny voči euru vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu vydania rozhodnutia o uložení pokuty a zaokrúhlenej na celé koruny nahor. Na konanie o uložení pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje Správny poriadok. Výnosy z pokút budú príjmom štátneho rozpočtu.

Zákon o kolkových známkach upravuje s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 aj (1) postup pri vyúčtovaní tržieb za kolkové známky, (2) platnosť kolkových známok, (3) odkupovanie kolkových známok pred skončením ich platnosti ako aj kolkových známok, ktorých platnosť sa skončila, (4) výmenu poškodených kolkových známok, (5) nakladanie s falšovanými kolkovými známkami a (6) likvidáciu kolkových známok.

Poškodené kolkové známky bude po overení pravosti poškodených kolkových známok vymieňať distribútor na základe písomnej žiadosti s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona a za manipulačný poplatok vo výške 10% z úhrnnej nominálnej hodnoty poškodených kolkových známok, ktorý bude príjmom distribútora.

Platné kolkové známky, ktoré sú nepoškodené a pravé bude oprávnený odkupovať taktiež distribútor, a to na základe písomnej žiadosti s ustanovenými náležitosťami za manipulačný poplatok vo výške 5% z úhrnnej nominálnej hodnoty predložených kolkových známok, ktorý bude príjmom distribútora.

Nové kolkové známky, teda kolkové známky vydané v mene euro podľa zákona o kolkových známkach, sa prvýkrát použijú dňom zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2009.

Platnosť kolkových známok vydaných v slovenskej mene sa skončí 16. dňom po zavedení meny euro v SR, teda dňa 16. januára 2009.

Odo dňa 17. januára 2009 do dňa 31. marca 2009 bude kolkové známky, ktorým skončila platnosť, odkupovať MF SR prostredníctvom distribútora na základe písomnej žiadosti s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona.

Odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decembra 2009 bude MF SR odkupovať neplatné kolkové známky prostredníctvom vybraných pracovísk distribútora na základe písomnej žiadosti s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona, pričom žiadateľovi sa v oboch prípadoch vyplatí nominálna hodnota odkúpených kolkových známok po overení ich pravosti. Celková suma za odkúpené kolkové známky sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu (ktorým je § 2 zákona o zavedení meny euro v SR v znení neskorších predpisov). Vybrané pracoviská distribútora, ktoré budú odkupovať neplatné kolkové známky, sú uvedené v prílohe k zákonu o kolkových známkach.

Falšované kolkové známky odoberie MF SR od akejkoľvek osoby, ktorá ich predloží, a to bez náhrady. O odobratí falšovaných kolkových známok MF SR vyhotoví písomné potvrdenie a zabezpečí ich ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a následné overenie pravosti takto odobratých kolkových známok. Ak sa pri overení pravosti takto odobratých kolkových známok potvrdí ich pravosť, MF SR vráti osobe, od ktorej ich odobralo, sumu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote. Ak sa pravosť kolkových známok nepotvrdí, MF SR vypracuje odborný posudok, ktorý zašle orgánom činným v trestnom konaní v súlade s § 10 ods. 1 Trestného poriadku a túto skutočnosť oznámi osobe, od ktorej boli kolkové známky odobraté.

Kolkové známky, ktoré budú uložené z dôvodu poškodenia pri tlači, pri skladovaní, pri manipulácii a kolkové známky, ktorých platnosť sa skončila, sa zlikvidujú, pričom MF SR rozhodne o likvidácii takýchto kolkových známok, rozhodne o vytvorení i zložení komisie, o spôsobe, mieste a čase likvidácie kolkových známok a informuje o tom členov komisie. O likvidácii kolkových známok vyhotoví úradný záznam v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno odovzdá tlačiarni a jedno distribútorovi.

V súvislosti s výkonom kontroly dodržiavania ustanovení zákona o kolkových známkach a vykonávacieho predpisu k nemu sa prostredníctvom článku IV zákona o kolkových známkach s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008 novelizuje zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, v ktorom sa dopĺňa kompetencia správ finančnej kontroly na vykonávanie kontroly v oblasti kolkových známok. Článkom V zákona o kolkových známkach bola s rovnakou účinnosťou vykonaná novelizácia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa doplnili overované činnosti finančnej kontroly. Článkom VI zákona o kolkových známkach bol zmenený zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, v ktorom sa taktiež s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008 priamo do predmetu podnikania tohto subjektu doplnil výkon činností distribútora kolkových známok podľa zákona o kolkových známkach (teda distribúcia, predaj, výmena a odkupovanie kolkových známok).

Prostredníctvom článkov II a III zákona o kolkových známkach sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vykonávajú aj sprievodné novelizácie zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch, o ktorých Vám prinášame podrobnejšie informácie v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s problematikou platenia súdnych a správnych poplatkov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....