Verejná správa

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré priniesla novela zákona o odpadoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2020

Novela stabilizuje systém nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov – odpadov z obalov a neobalových výrobkov tak, aby bol v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, napr. predísť opakovaniu situácie, ktorá nastala začiatkom roka 2020, kedy okolo 400 obcí z dôvodu vyhýbania sa plneniu zákonných povinností niektorých výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ide o niekoľko opatrení, ako je stabilizovanie vzťahov, povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následného zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, posun zverejnenia údajov potrebných na stabilizovanie systému kolektívneho nakladania s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov.

Dňa 24. septembra 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 285/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o zálohovaní obalov“).

Prvou zásadnejšou zmenou, ktorú novela prináša, je doplnenie nového ustanovenia § 27 ods. 25 zákona o odpadoch, podľa ktorého „výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa ustanovenia § 27 ods. 14 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa predošlej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 zákona o odpadoch a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona o odpadoch“ (ustanovenie § 27 ods. 25 zákona o odpadoch).

Citované ustanovenie § 27 ods. 15 zákona o odpadoch vkladá novela do zákona o odpadoch z dôvodu, že vzhľadom na časté presuny výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy, aby plnili ustanovenia zákona o odpadoch na začiatok roka, resp. až ku koncu I. kvartálu kalendárneho roka, dochádzalo k výraznému nevyrovnanému systému. Z uvedených dôvodov boli obciam vypovedávané zmluvy od organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebol v týchto obciach zabezpečený zber triedených zložiek komunálneho odpadu, v niektorých prípadoch až do konca I. kvartálu kalendárneho roka. Na zabezpečenie a hlavne pre stabilitu systému triedeného zberu v obciach sa zavádza povinnosť mať uzatvorené nové zmluvné vzťahy najneskôr do 31. októbra.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela prináša, je špecifikácia doby, na ktorú sa uzatvára zmluva o plnení vyhradených povinností medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom z pôvodného obdobia na dobu určitú na obdobie doby určitej, avšak najmenej dvoch kalendárnych rokov. Po novom tak v zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch platí: „Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti okrem prípadov uvedených v ustanovení § 28 ods. 8 zákona o odpadoch; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov.“ (ustanovenie § 28 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch).

Novela ďalej prináša aj zavedenie zodpovednosti plniť štandardy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá v danej obci zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Táto zmena vyplýva zo záverov analýzy „Ako pretriediť triedený zber“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky na zabezpečenie správneho plnenia štandardov zberu v jednotlivých obciach. Vzhľadom na to, že postupne sa zvyšuje cieľ zberu, za ktorý zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, mala by sa primerane zvyšovať aj potreba objemu zberných nádob pre zabezpečenie štandardov zberu.

Predmetná zmena sa do zákona o odpadoch pretavuje doplnením nových ustanovení § 59 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona o odpadoch, v zmysle ktorých je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov povinná okrem povinností podľa ustanovenia § 28 ods. 4 zákona o odpadoch (F) zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w zákona o odpadoch)], (G) uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m) zákona o odpadoch], (H) doručiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na (1) zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december, (2) zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa bodu 1, (3) zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa bodu 1.“ (ustanovenie § 59 ods. 1 písm. (F), (G) a (H) zákona o odpadoch).

Ako bolo uvedené v úvode tohto príspevku, v súvislosti so zákonom o odpadoch bolo potrebné riešiť situáciu zo začiatku roka 2020, kedy viacero obcí nemalo uzatvorené zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebolo zabezpečené financovanie zberu triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Na uvedené novela reaguje zakotvením nových ustanovení § 59 ods. 12 a 13 zákona o odpadoch:

„Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.“ (ustanovenie § 59 ods. 12 zákona o odpadoch).

„Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 ods. 12 zákona o odpadoch sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou.“ (ustanovenie § 59 ods. 13 zákona o odpadoch).

Ďalšou, z plejády zmien, ktoré novela prináša, je návrat zodpovednosti za nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov z obcí na pôvodcov týchto odpadov. Uvedené znamená návrat k stavu, platnému pred 01. júlom 2020.

Predmetná zmena sa prejavila odstránením ustanovenia § 81 ods. 1 písm. a) bodu 3 zo zákona o odpadoch („Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o oddelene vyzbieraný komunálny odpad z neobalových výrobkov a iných zdrojov…“ (pôvodné, v súčasnosti neexistujúce ustanovenie § 81 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o odpadoch)) a zároveň pridaním ustanovenia § 81 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch („Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.“ (ustanovenie § 81 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch)).

Ďalšou, pozornosti hodnou zmenou, je úprava ustanovení § 112 ods. 10 až 13 zákona o odpadoch, ktorá má zabezpečiť súčinnosť orgánu štátneho dozoru o uložených pokutách výrobcovi obalov a výrobcovi neobalových výrobkov za porušenie menovaných zákonných povinností výrobcu pre  Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov potrebnú informovanosť pre efektívne uplatňovanie a vymáhanie nákladov.

„Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov, výrobcovi obalov alebo výrobcovi neobalového výrobku pokutu  za  porušenie  povinnosti podľa  § 27  ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch, § 27 ods. 5 a 6 zákona o odpadoch, § 27 ods. 12 písm. b) zákona o odpadoch alebo § 30 ods. 1 až 4 zákona o odpadoch, v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží aj opatrenia na nápravu protiprávneho konania, najmä opatrenie na nápravu, ktorým orgán štátneho dozoru uloží povinnému povinnosť uhradiť Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov alebo Koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov náklady na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov, výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov.“ (ustanovenie § 112 ods. 10 zákona o odpadoch).

„Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 112 ods. 10 zákona o odpadoch orgán štátneho dozoru použije sadzby vo výške ustanovenej ministerstvom. Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov alebo výrobcu neobalového výrobku podľa § 112 ods. 10 zákona o odpadoch orgán štátneho dozoru použije sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ustanovenej ministerstvom.“ (ustanovenie § 112 ods. 11 zákona o odpadoch).

„Náklady podľa § 112 ods. 10 a 11 zákona o odpadoch budú v prípade batérií a akumulátorov poukázané na účet Koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov a v prípade obalov a neobalových výrobkov na účet Koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.“ (ustanovenie § 112 ods. 12 zákona o odpadoch).

„Orgán štátneho dozoru poskytne Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov alebo Koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov informácie o ukončených konaniach o správnych deliktoch vedených voči výrobcom batérií a akumulátorov alebo voči výrobcovi obalov alebo výrobcovi neobalového výrobku z dôvodu porušenia povinností podľa § 27 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch, § 27 ods. 5 a 6 zákona o odpadoch, § 27 ods. 12 písm. b) zákona o odpadoch alebo § 30 ods. 1 až 4 zákona o odpadoch.“ (ustanovenie § 112 ods. 13 zákona o odpadoch).

Novela vkladá do zákona o odpadoch aj nové ustanovenie § 135ec zákona o odpadoch („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia“):

„Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch pre kalendárny rok 2021 do 30. novembra 2020.“ (ustanovenie § 135ec ods. 1 zákona o odpadoch).

„Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 zákona o odpadoch v roku 2020 do 20. novembra 2020.“ (ustanovenie § 135ec ods. 2 zákona o odpadoch).

„Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu podľa § 59 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch za obdobie január až september 2020 a za obdobie október až december 2019 do 20. novembra 2020.“ (ustanovenie § 135ec ods. 3 zákona o odpadoch).

„Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná zosúladiť zmluvy podľa § 59 ods. 2 a 4 zákona o odpadoch s § 28 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch a § 59 ods. 1 písm.  f) a g) zákona o odpadoch do 31. decembra 2020.“ (ustanovenie § 135ec ods. 4 zákona o odpadoch).

V ustanovení § 135ec ods. 1 až 3 zákona o odpadoch sú teda ustanovené termíny plnenia povinností pre ministerstvo, výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov a organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly tak, aby už v roku 2021 bolo možné do istej miery stabilizovať systém nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. V ustanovení § 135ec ods. 4 zákona o odpadoch sa ustanovuje prechodné obdobie pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly na úpravu zmluvy s obcou, v ktorej zabezpečuje vykonávanie zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov a zmluvy so zberovou spoločnosťou tak, aby boli v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch.

Predmetom úpravy tohto príspevku sú vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť len vybrané zmeny, ktoré novela prináša. Plné znenie novelizovaného zákona o odpadoch je dostupné na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Časť novely nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (14. októbra 2020) a časť nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....