Verejná správa

Preukazovanie majetkovej účasti pri verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2015

Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla zmenu, cieľom ktorej je podľa dôvodovej správy znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní. O detailoch a podmienkach v súvislosti s uvedeným sa dočítate v našom článku.

V Národnej rade SR došlo dňa 28. januára 2015 k schváleniu novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon“). Hlavným dôvodom novely zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou.

Novela doplneným ust. § 26a označeným ako „preukazovanie majetkovej účasti“ sprísňuje podmienky účasti na verejnom obstarávaní tak, aby sa čo najviac znemožnilo tzv. schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra je nejasná, uchádzať sa o získanie verejnej zákazky uložením ďalších podmienok, za ktorých sa možno zúčastňovať verejného obstarávania.

V zmysle ods. 1 predmetného ustanovenia sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť (1) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, (2) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo (3) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Predošlú podmienku uvedenú v bode 2 je potrebné podľa dôvodovej správy vykladať tak, že verejného obstarávania sa rovnako nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá síce nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti ovládaná fyzickými osobami s bydliskom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich kvalifikovanú účasť.

Odsek 2 doplneného ust. § 26a vymedzuje pojem kvalifikovaná účasť. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

Pokiaľ ide o pojem majetková účasť, táto sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.

V nadväznosti na právnu úpravu, ktorú prináša ust. § 26a do zákona o verejnom obstarávaní, novela vecne a legislatívno-technicky mení aj ďalšie príslušné ustanovenia. Iba demonštratívne uvádzame niektoré kľúčové úpravy súvisiace s preukazovaním majetkovej účasti.

Doterajšia právna úprava sa sprísňuje aj v tom smere, že osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať aj podmienky účasti podľa doplneného ust. § 26a. Uvedené sprísnenie sa rovnako týka aj osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

V nadväznosti na vloženie ust. § 26a, ktorý upravuje preukazovanie majetkovej účasti, sa nová právna úprava premietla aj do ust. § 32 ods. 1 a 2, ktoré upravujú (1) povinnosť verejného obstarávateľa uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podmienky účasti a (2) možnosť obstarávateľa určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať.

V nadväznosti na prijatú právnu úpravu v ust. § 26a sa vypustila doterajšia fakultatívna možnosť v ust. § 33 ods. 5, podľa ktorej verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požiadať pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

Po novom sa nebude môcť právnická osoba, ktorá má sídlo alebo fyzické osoby, ktoré v nej majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať identitu fyzických osôb majúcich v nej kvalifikovanú účasť príslušnými dokladmi nie staršími ako tri mesiace, zúčastniť sa verejného obstarávania.

Rozšíril sa výpočet dôvodov pre ktoré dôjde ex lege k prepadnutiu zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa o nepredloženie dokladov preukazujúcich majetkovú účasť v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom, alebo predložením sfalšovaných alebo pozmenených dokladov preukazujúcich majetkovú účasť tak, že tieto nebudú zodpovedať skutočnosti a budú mať, alebo budú môcť mať vplyv na posúdenie preukázania majetkovej účasti.

V zmysle ust. § 26a sa sprísnili podmienky verejného obstarávania nielen na nadlimitné, ale aj na podlimitné zákazky.

Novelou sa tiež rozšírila skutková podstata správneho deliktu, za ktorý môže Úrad pre verejné obstarávanie uložiť pokutu od 1.000 do 10.000 Eur, a to ak uchádzač, záujemca alebo dodávateľ predloží doklady preukazujúce skutočnosti podľa ust. § 26a ním sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú, alebo by mohli mať vplyv na posúdenie preukázania majetkovej účasti podľa daného ustanovenia.

Podľa dôvodovej správy by malo dôjsť k účinnejšej kontrole a adresnosti finančných prostriedkov, ktoré štát prerozdeľuje príjemcom zákaziek z verejných zdrojov. Právnické osoby, ktoré sa uchádzajú o získanie verejnej zákazky, budú povinné preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb.

Novelizovaná podoba zákona o verejnom obstarávaní nadobudne účinnosť odo dňa 1. marca 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....