Iné

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2013

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú najčastejšími priestupkami, s ktorými sa občania stretávajú. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili so sankciami pri spáchaní uvedených priestupkov a s právnou úpravou postupu policajta pri ich prejednaní

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky upravuje ustanovenie § 22 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“). Uvedené priestupky prejednávajú v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 zákona o priestupkoch orgány Policajného zboru. Orgány Policajného zboru (ďalej len „policajt“) prejednávajú okrem uvedených priestupkov aj iné priestupky v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, napríklad priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22c ods. 1 písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Podľa ustanovenia § 22 zákona o priestupkoch sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustí ten, kto:

(1) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie (pokuta od 300 Eur do 1.300 Eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(2) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody (pokuta od 300 Eur do 1.300 Eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(3) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu (pokuta od 300 Eur do 1.300 Eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(4) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu (pokuta od 200 Eur do 1.000 Eur a zákaz činnosti do piatich rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(5) 
ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme (pokuta od 150 Eur do 800 Eur a zákaz činnosti do troch rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(6) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme (pokuta od 200 Eur do 1.000 Eur a zákaz činnosti do piatich rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(7) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda (pokuta od 150 Eur do 800 Eur a zákaz činnosti do troch rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(8) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac (pokuta od 150 Eur do 800 Eur a zákaz činnosti do troch rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(9) 
použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená (pokuta od 150 Eur do 800 Eur a zákaz činnosti do troch rokov, v blokovom konaní pokuta do 650 Eur, v rozkaznom konaní pokuta do 650 Eur),

(10) iným spôsobom ako uvedeným v bodoch 1 až 9 sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu (pokuta od 60 Eur do 300 Eur a zákaz činnosti do dvoch rokov, v blokovom konaní pokuta do 150 Eur),

(11) iným konaním ako uvedeným v bodoch 1 až 10 poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (pokuta do 100 Eur, v blokovom konaní pokuta do 60 Eur).

Priestupky možno prejednať niekoľkými spôsobmi. Najčastejším spôsobom je prejednanie v blokovom konaní. Priestupok je tiež možné prejednať v rozkaznom konaní a v klasickom priestupkovom konaní. Policajt môže v blokovom konaní môže vybaviť priestupok aj napomenutím a v klasickom priestupkovom konaní pokarhaním, čo sa však v praxi stáva len ojedinele.

Blokové konanie o priestupku je upravené ustanoveniami § 84 a 85 zákona o priestupkoch. Predstavuje obdobne ako rozkazné konanie zjednodušenú formu konania. Pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt musí v zmysle ustanovenia § 12 zákona o priestupkoch prihliadať na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa priestupku (ďalej len „páchateľ“), ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní policajt uloží sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Policajt je pri určení výšky pokuty povinný postupovať podľa nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti Policajného zboru, v prílohe ktorého je uvedený sadzobník pokút. Novelizovaný sadzobník pokút je publikovaný aj na webovej stránke www.minv.sk. Uvedené nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky však zaväzuje len policajtov, voči páchateľovi priestupku je právne neúčinné.

Predpokladom prejednania priestupku v blokovom konaní je, že priestupok je spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Policajt teda musí spoľahlivo dokázať, že obvinený z priestupku spáchal priestupok, ktorý sa mu kladie za vinu. Ďalšou podmienkou je, že obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Ak obvinený nie je ochotný pokutu zaplatiť alebo nesúhlasí s tým, že spáchal priestupok, priestupok sa nemôže prejednať v blokovom konaní. Policajt môže v uvedenom prípade prejednať priestupok len v priestupkovom konaní alebo rozkaznom konaní. V tejto súvislosti je však potrebné poukázať na skutočnosť, že rozmedzie sadzieb v priestupkovom konaní a rozkaznom konaní je vyššie ako v blokovom konaní, preto páchateľovi pri prejednaní v priestupkovom alebo rozkaznom konaní môže byť uložená aj pokuta vyššia ako mu mala byť pôvodne uložená v blokovom konaní.

Pokutu v blokovom konaní možno zaplatiť ihneď po zistení spáchania priestupku alebo aj neskôr. Pri úhrade pokuty musí policajt ukladajúci pokutu vyplniť blok na pokutu. Na pokutových blokoch musí byť vyznačený údaj o tom komu, kedy a za aký priestupok bola pokuta v blokovom konaní uložená. Policajt je povinný odovzdať pokutový blok osobe, ktorá pokutu uhradila. Ak obvinený z priestupku nemôže zaplatiť pokutu na mieste, policajt mu vydá blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie uvedeného bloku páchateľ potvrdí. Bloky na pokutu a bloky na pokutu na mieste nezaplatenú vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podľa ustanovenia § 84 ods. 3 zákona o priestupkoch sa proti blokovému konaniu nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Rozhodnutie o priestupku v blokovom konaní však možno preskúmať súdom, o čom svedčí aj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžd/22/2011 zo dňa 28. februára 2012.

Priestupok možno prejednať tiež v rozkaznom konaní. Rozkazné konanie je upravené ustanovením § 87 zákona o priestupkoch. Rozkaz o uložení sankcie za priestupok možno vydať, ak je nepochybné, že obvinený sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní. Proti rozkazu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odpor. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a policajt ďalej pokračuje v konaní.

Tretím spôsobom prejednania priestupku je priestupkové konanie. Prejednávajú sa v ňom priestupky, ktoré nemožno prejednať v blokovom konaní ani v rozkaznom konaní. Je upravené ustanoveniami § 51 až 82 zákona o priestupkoch, subsidiárne je upravené aj v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Priestupkové konanie sa končí (1) zastavením konania, (2) rozhodnutím vo veci, alebo (3) zmierom. Proti rozhodnutiu o priestupku možno do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie. Okrem riadnych opravných prostriedkov možno právoplatné rozhodnutie o priestupku zmeniť obnovou konania, preskúmať mimo odvolacieho konania, podať návrh na protest prokurátora alebo preskúmať súdom.

Určité priestupky prejednávajú aj príslušníci obecnej polície. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii prejednáva obecná polícia v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....