Iné

Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2006

ULC Čarnogurský Vám predstaví novú právnu úpravu nadväzujúcu na európske predpisy, prostredníctvom ktorej sa má zjednodušiť a zrýchliť konanie v tresných veciach vzájomným úznávaním príkazov na zaistenie majetku alebo dôkazov vydaných príslušným justičným orgánom jedného členského štátu EÚ v druhom členskom štáte EÚ.Dňa 13. decembra 2005 sa NR SR uzniesla na novom zákone č. 650 / 2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Trestný poriadok a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

PRISTÚPENIE DO KONKURZNÉHO KONANIA

Zákon upravuje podmienky a rozsah použitia príkazu na zaistenie, spôsob styku justičných orgánov, zasielanie písomností (s uplatnením zásady priameho a bezprostredného styku) medzi justičnými orgánmi a postupy a náležitosti konania v zmysle aplikácie spomínaného príkazu. Cieľom zákona je urýchliť a zjednodušiť konanie v trestných veciach vzájomným uznávaním príkazov na zaistenie majetku alebo dôkazov vydaných príslušným justičným orgánom jedného členského štátu EÚ v druhom členskom štáte EÚ, zjednodušiť a odstrániť formality tohto procesu a umožniť priamu spoluprácu justičných orgánov členských štátov EÚ v týchto veciach. Pre Slovenskú republiku má tento zákon význam i v tom zmysle, že tradičné vzťahy spolupráce v trestných veciach by mal nahradiť systém voľného pohybu rozhodnutí justičných orgánov členských štátov EÚ v trestných veciach. Príkaz na zaistenie je ďalším z konkrétnych krokov, ktorými sa aplikuje zásada vzájomného uznávania, označovaná Európskou radou za základný kameň spolupráce v oblasti súdnictva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....